Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ta fram laddplan eller strategi för laddinfrastruktur

Denna guide är till för dig som ska ta fram en plan eller strategi för laddinfrastruktur. Guiden kan användas både för planer och strategier som rör en egen fordonsflotta, en specifik fastighet eller ett geografiskt område.

Guiden är skapad av erfarenheter från kommuner och kommunala bolag, därför är innehållet främst anpassat för kommuners förutsättningar. Vissa delar går dock att använda även som enskild fastighetsägare, organisation eller företag.

Använd guiden

 1. Under varje rubrik finns ett antal frågor att besvara. Genom att besvara frågorna så får du en grund i arbetet att ta fram en plan eller strategi för laddinfrastruktur.
 2. Du kan använda de olika delarna var för sig, i tur och ordning, eller enbart enskilda delar.
 3. De olika delarna kan besvaras enskilt eller användas som diskussionsfrågor i storgrupp, exempelvis en projektgrupp.

Bakgrundskolla handlar om att få ett uppdaterat nuläge. Lämpliga underlag när man startar arbetet att ta fram en plan/strategi för laddinfrastruktur är bland annat historisk statistik, utredningar/rapporter, mål/visioner, prognoser/trender, andra goda exempel och kartunderlag.

Att besvara:

 • Vilket bakgrundsmaterial finns?
 • Vilken är er vision/mål kring etablering av laddinfrastruktur?
 • Vilka egna rapporter/förstudier, kartor eller annat bakgrundsmaterial finns?
 • Vilken statistik/data finns inom organisationen?
 • Vilka laddstationsleverantörer/operatörer har ni redan dialog med eller blivit kontaktade av?
 • Vilka trender/prognoser finns inom organisationer?

Bemöta marknaden handlar om att få en bild över behovet av laddinfrastruktur. Det kan bland annat ingå i översiktsplan/detaljplan, önskemål/behov från näringslivet och andra användare samt att peka ut platser.

Att besvara:

 • Var är det attraktivt att ladda bilen?
 • Vilka frågor får ni från kunder/medborgare om elbilsladdning?
 • Vad vill kunden ha?
 • Vad vill näringslivet?
 • Hur fångas behoven upp?

 • Vilka målgrupper vill ni prioritera?
 • Sett ur bostadsbolagets synvinkel?
 • Sett ur energibolagets synvinkel?
 • Sett ur kommunorganisationens synvinkel?

 • Vad kommer först - fordon eller infrastrukturen?

Benämna handlar om själva dokumentet ni ska ta fram, en plan eller en strategi. De flesta organisationer har ett internt regelverk för hur man benämner sina styrdokument. Vanligast är att kalla det plan eller strategi för laddinfrastruktur.

 • Vilken ambitionsnivå vill ni ha för dokumentet?
 • Vad är dokumentets syfte, stimulera och/eller reglera utbyggnad av laddinfrastruktur?
 • Vilka målgrupper ska dokumentet vända sig till? (Operatörer, näringsliv, medborgare)
 • Vilka andra dokument ska det förhålla sig till? (ex. miljöprogram, översiktsplan)
 • Vilken tidsperiod ska dokumentet gälla för?
 • Vad ska vara med som bilagor? (Bakgrundsmaterial, kartor mm.)
 • När ska dokumentet uppdateras och hur ofta?
 • Vilka avgränsningar ska dokumentet ha?
 • Geografisk avgränsning? (ex. tätort/kransort, landsbygd, särskilda stråk)
 • Teknisk avgränsning? (ex. typer av laddning så som publik eller privat laddning, långsam laddning eller snabbladdning, typ av fordon så som personbil, lastbil, kollektivtrafik mm.)


 

Bestämma handlar om vilka planeringsprinciper ni vill ha. Det innebär att tydliggöra vilken typ av laddning som ska ingå i er plan/strategi, vilka fordon som avses, vad er roll ska vara och hur laddinfrastruktur kan bidra till mer hållbart resande.

Att besvara:

 • Vad har ni rådighet över?
 • Vilken roll vill ni ha?
 • För vilka platser/områden vill ni själv vara ansvarig aktör?
 • Vilka kommer investera i laddinfrastrukturen?
 • Vilka typer av laddning ska ingå i plan/strategi?
 • VIlken dialog för ni om tillgänglig effekt/kapacitet i med nätbolagen?
 • Vilka aktörer vill ni ha en dialog med?
 • Hur kan ni gynna hållbart resande?
 • Hur kan man undvika att en satsning på laddinfrastruktur gynnar bilåkandet (i de fall man vill stimulera andra trafikslag i ett område, exempelvis cykel eller kollektivtrafik)?

 

Bereda plats handlar om att identifiera platser och aktörer. Det kan göras på olika vis, exempelvis ta fram kriterier för vilken typ av laddare som lämpar sig för vilken plats, ta fram kartor på lämpliga platser och upplåta mark. Att bereda plats handlar också om att tänka hur utbyggnaden ska ske, exempelvis i särskilda etapper eller annan prioriteringsordning.

Att besvara:

 • Vad är bra platser för personbilsladdning?
 • Vad är bra platser för lastbilsladdning/andra typer av fordon?
 • Vad tar man hänsyn till vid utpekandet av lämpliga platser?
 • Vilken geografisk spridning önskar man uppnå?
 • Vilket behov finns det för laddning vid pendelparkering?
 • Vilka tjänster vill ni tillhandahålla för att underlätta en etablering av laddinfrastruktur?
 • Vilken är den prioriterade ordningen för utbyggnad av laddinfrastruktur?
 • Finns det någon målbild eller sluttid för tillräcklig laddinfrastruktur inom kommunen/området?

 

Beställa handlar om vilka avtal ni ska ha för laddinfrastrukturen, vilka riktlinjer för utformning av laddplatser som kan vara lämpliga och vilka ni vill samverka med.

 • Vilka aktörer vill kommunen samverka med?
 • VIll kommunen själv ta ansvar för några laddplatser?
 • Hur går upphandlingen till och vad ska ingå i avtalet?
 • Vem kommer äga marken med laddplatserna?
 • Hur lång avtalstid önskas tillämpas?
 • Vilka krav på tillgänlighetsanpassning ställs?

 

Bygga handlar om att få till god kvalitet på den laddinfrastruktur som sätts upp. Det handlar om förarbete, genomförande vid själva etableringen samt skötsel när laddinfrastrukturen finns på plats.

Att besvara:

 • Vilket förarbete kan ni tänka er göra?
 • Måla upp p-platser, rördragning, skyltning?
 • På vilket sätt görs laddplatserna lätta och tillgängliga att använda?
 • Vilka gestaltningskra på laddplatserna och omgivningen är relevanta?
 • Vilken typ av skötsel är ni beredd att utföra på laddplatserna?
 • På kommunal mark?
 • På annan mark?
 • Hur ser tidplanen ut för uppbyggnad av laddinfrastruktur?
 • Vilken tid räknar ni med behövs för att bygga laddplatserna?

Betala handlar om att undersöka lämpliga betalningsfunktioner och prissättning. Det gäller både vilka prismodeller som kan vara lämpliga, betalningssätt och underhåll och uppdatering.

Att besvara:

 • Hur mycket ska det kosta att ladda bilen?
 • Hur resonerar ni kring kostnadsfri laddning?
 • Vilka typer av kostnader ska priset baseras på?
 • På vilka sätt ska användaren kunna betala för laddningen?
 • Önskas ett betalningssätt som är oberoende av laddoperatör?
 • Hur likartad behöver betalningssättten vara?
 • Vem ansvarar för att betalning är möjligt?
 • Hur tänker ni kring uppdatering av betalningsfunktion?

 

Berätta handlar om att kommunicera i olika steg i processen att ta fram en plan/strategi för laddinfrastruktur. Genom att kommunicera kring arbetet med plan/strategi så kan kommunikation vara ett verktyg för att uppnå målen och även stärka ert varumärke.

Att besvara:

 • Varför ska vi berätta om vårt arbete med laddplan?
 • Vem har ansvaret att berätta?
 • Vem ska vi berätta för?
 • Vilka är era viktigaste målgrupper?
 1. Vad behöver målgruppen få veta?
 2. När behöver målgruppen få veta det?
 3. Hur når vi målgruppen bäst?

 

Om guiden och finansiering

Logga Europeiska regionalfonden

Denna guide har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings län.

Guiden togs fram i transportprojektet FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län (2019-2023).

Läs mer om Länsstyrelsen i Jönköpings läns projekt inom klimat och energi

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss