Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fllänk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om stadsbidrag för verksamheter för asylökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2019 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 139,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Källa: Migrationsverket

Under 2019 kommer statsbidraget att lysas ut under två perioder. Den första ansökningsperioden pågår från 11 februari till 20 mars. Den andra ansökningsperioden pågår mellan 20 augusti till 20 september.

När vi har en ansökningsperiod igång ansöker du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss. Läs igenom vägledningen innan du fyller i ansökningsblanketten.

Vägledning för sökandePDF

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblankett:

  Ansökan kommunWord
  Aktivitetsplan till ansökanExcel
  BudgetmallWord
  Intyg medsökandeWord
 2. Skicka din ansökan med bilagor digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Tänk på att allt det du skickar in blir allmänna handlingar, även bilder. Glöm inte att begära filskick om din ansökan med bilagor är större än 2 GB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose.
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram lite hjälpmedel som du kan använda om du vill i din projektplanering och i din ansökan.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen. Att läsa vägledningen inför ifyllande av ansökan är också en bra hjälp.

Mall för projektplanWord

Vägledning för sökandePDF

Du kan även använda vår manual för jämställdhetsintegrering. Manualens frågor är tänkta att vara en hjälp i att beakta, synliggöra och integrera jämställdhet i alla delar av ditt projekt.

Manual för jämställdhetsintegrering av projektPDF

Mall för reviderad budgetWord

Gör aktiviteter för asylsökande och nyanlända sökbara på informationsverige.se

På informationsverige.se kan ni informera om aktiviteter för asylsökande och nyanlända. Om ni vill att era aktiviteter ska vara sökbara i aktivitetskalendern, fyll i era uppgifterna i det dokument länken leder till och skicka till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Har ni flera olika aktiviteter, exempelvis ett språkcafé och en föräldrastödsgrupp, behöver ni fylla i två separata dokument för dem. Det gäller även om ni har verksamhet på olika orter.

Blankett lägga upp en aktivitet i aktivitetskalendern på informationsverige.sePDF

Aktivitetskalendern på informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi på Länsstyrelsen har beslutat om statsbidrag för tidiga insatser 2017 och 2018. Vilka projekt som har fått bifall ser du här:

Lista med beslut om statsbidrag 2018-10-30PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2018-05-15PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2017-10-20PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2017-06-30PDF

Här finns en lista över pågående TIA-projekt i länet:

Aktuella TIA-projekt i Västra Götalands länPDF

Delrapportering

Din organisation kan behöva lämna en delredovisning för insatsen. I beslutet om beviljat bidrag står det om din insats ska delrapporteras. Rapporteringen ska ske vid de tidpunkter som anges i ert beslut.

Gör så här för att delrapportera:

Slutrapportering

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska din organisation göra en slutredovisning. Projektets slutdatum anges i ert beslut. Använd gärna vår komihåglista för slutrapportering.

Kom ihåg inför slutrapporteringenWord

Gör så här för att slutrapportera:

Asylsökande som deltar i TIA-insatser kan få ersättning för resorna till och från
aktiviteterna.

För att få reseersättning av Migrationsverket behöver den asylsökande ett intyg för sitt deltagande i insatsen. Det är du som anordnar en insats som utfärdar intyget. Intyget måste förnyas var tredje månad.

Deltagaren ansvarar för att ansöka om reseersättning och det är Migrationsverket som betalar ut ersättningen. Tänk på att alla deltagare inte per automatik får reseersättning utan att Migrationsverket gör en individuell bedömning.

Intyget får utfärdas av:

Organisationer som bedriver tidiga insatser för asylsökande med statsbidrag från Länsstyrelsen.

Organisationer som bedriver tidiga insatser för asylsökande utan statsbidrag men som har tecknat en överenskommelse med Länsstyrelsen.

Organisationer som bedriver folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett och/eller Vardagssvenska med finansiering från Folkbildningsrådet.

Arbetsförmedlingens personal eller anordnare på uppdrag av arbetsförmedlingens personal i samband med aktiviteter relaterade till Jobskills.

Teckna överenskommelse

Överenskommelserna syfte är att definiera tidiga insatser som utförs i länet utan statsbidrag från Länsstyrelsen.

Offentliga organisationer (kommun, landsting, stat), ideella organisationer och  registrerade trossamfund som anordnar insatser som avses i förordning (2016:1363) kan teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen. Praktikinsatser omfattas inte av överenskommelserna.

För att teckna en överenskommelse:

Fyll i formuläret: Teckna överenskommelse - offentlig organisationWord

E-posta ifyllt och påskrivet formulär till: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Överenskommelsen gäller ett år

En överenskommelse tecknad med Länsstyrelsen gäller i högst ett år. Du kan inte teckna en överenskommelse med retroaktiv verkan eller för verksamhet utanför länet.

Frågor om reseersättning

 • Kontakta Migrationsverket om frågor som rör beslut och utbetalningar av  reseersättning.
 • Kontakta Länsstyrelsen om frågor som rör överenskommelser.

Kontakt

Regional samverkan:
Petra Héd
010-224 48 00

Boråsregionen/Sjuhärad:
Andrea Buske
010-224 43 69

Fyrbodal:
Bekhan Djumaev
010-224 46 42

Göteborgsregionen:
Natalia Baar
010-224 47 62

Skaraborg:
Anna Ahlborg
010-224 45 01

Kontakt