Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå.
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Del- eller slutrapportera en insats

Gäller för insatser § 37 under 2020

Delrapport 2020 (Word)Word
Slutrapport 2020 (Word)Word

Gäller för insatser § 37 under 2019

Delrapport 2019 (Word)Word
Slutrapport 2019 (Word)Word

Gäller för insatser § 37 under 2018

Delrapport 2018 (Word)Word
Slutrapport 2018 (Word)Word

Ansökningsperiod i Västra Götaland

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 8 april 2020.

Utlysning av medel inom 37 §

- Insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna har 60 miljoner kronor att fördela nationellt under 2020. Av dessa har Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10 338 000 kronor att fördela.

Inriktning och prioriteringsgrunder 2020

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå enligt 16 c-16 i §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är särskilt prioriterade.

Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta målgruppernas etablering i samhället är också prioriterade

Målgrupper för insatserna 2020

Enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna nyanlända och/eller ensamkommande barn. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna.

I kategorin nyanlända ingår:

  • Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
  • Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
  • Kvotflyktingar
  • Anhöriga till ovanstående grupper

37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj.

Medel

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Ansökan ska primärt avse åtgärder under perioden 2020–2021, men om det är särskilt angeläget även 2022. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2020.

Ansökan

Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillhanda senast 8 april 2020.

Ansökan utvecklingsmedelWord - innehåller vägledning

Samverkanspart intygWord - fylls i av samverkanspart

Manual för jämställdhetsintegreringPDF

Beslut och utbetalning

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götaland i enlighet med vad som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt