Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Samverkan i de insatser som beviljas kan exempelvis handla om:

 • Kvalitetsarbete
 • Kartläggning
 • Administration Insatser som beviljas kan vidare syfta till metodutveckling eller erfarenhetsutbyte/spridning över kommungränser eller mellan kommuner och andra aktörer.

Insatserna ska syfta till att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn. Medel beviljas inte till kommunernas ordinarie eller löpande verksamhet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vem kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och kommunalförbund och ska vara underskriven av firmatecknare.

För att kunna bevilja nya medel till fortsättning av en sedan tidigare beviljad insats krävs en betydande utveckling av insatsen. Rådgör gärna med Länsstyrelsen innan ansökan.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2022 var 15 februari till och med 31 mars. Under 2022 har Länsstyrelsen Västra Götaland fördelat 6 260 633 kronor i länet. Lista med beviljade insatser hittar du längre ned på sidan.

Stöd för dig som ansöker om bidrag inom integration

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? Det finns flera viktiga delar i en projektplanering som är bra att gå igenom innan du skickar in en ansökan. Oftast är det flera parter som samverkar i ett projekt så tänk på att vara ute i god tid!

Målgruppsanalys

 • Analysera målgruppens förutsättningar att delta i den planerade insatsen. Inom flera områden har kvinnor och män med erfarenhet av migration, olika makt och livsvillkor. Att exempelvis erbjuda barnpassning möjliggör deltagande för personer med små barn. Tillgängliga lokaler skapar lika möjlighet att delta.
 • Analysera vilken påverkan insatsen har på barn, även om det inte är er primära målgrupp. I detta kan exempelvis en prövning av barnets bästa ingå.
 • En insats får ofta ett bättre genomslag om den grundar sig i att människor själva fått vara med i processen och definierat behov och insatser. Involvera gärna målgruppen så tidigt som möjligt i planeringen av er insats och beskriv på vilket sätt ni inhämtat målgruppens synpunkter.

Samverkan

 • Ta reda på vilka andra projekt och insatser som riktar sig till målgruppen, där du vill bedriva projekt. Kan insatserna komplettera varandra? Beskriv vilka som ska genomföra insatsen och hur. Hur ser den samlade kompetensen ut och är det något som behöver kompletteras? Tydliggör ansvarsrollerna i projektplaneringen och ansökan.

Syfte & mål

 • Tydligt syfte och mätbara mål ska framgå och det är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma en ansökan. Tänk kvalitet framför kvantitet.
 • Upprätta ett skilt konto för projektet. Följ budget och utfall löpande, inte endast då det är dags för del- och slutrapport.

Tidsplan

 • Erfarenhet visar att det ofta är enklare att starta ett projekt än att avsluta ett projekt. Fundera från början på hur projektet ska avslutas och planera in delmål.

Resurser

 • Länsstyrelsen gör bedömningar utifrån bland annat rimlighet. Det handlar inte om att försöka nå flest antal personer. Motivera behovet av insatsen. Fokus ligger på hur projektets ska genomföras med kostnader som står i relation till, bland annat antal deltagartillfällen och resurser.

Alla ansökningar granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och möjlighet för alla ur målgruppen att delta. Ta gärna del av följande stöd:

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån eventuella bidragsprioriteringar och följande kriterier:

 • att insatsen stärker och/eller utvecklar verksamheter som bidraget är riktat till
 • att insatsen riktas i huvudsak till målgruppen för specifikt bidrag (Nyanlända utlänningar, och / eller asylsökande och/eller skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet.)
 • att insatsen syftar till att:
  • stödja språkinlärning och/eller
  • underlätta etableringen i samhället och/eller
  • skapa nätverk och/eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn
 • att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte
 • att insatsen genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer
 • att budgeten är grundligt genomarbetad
 • att insatsen tar hänsyn till barn- och jämställdhetsperspektivet samt tillgänglighetsaspekter

Ansökan

Sökande använder Länsstyrelsens e-tjänst och loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

För att underlätta ansökningsprocessen finns ett stöddokument med vägledning och de frågor som ska fyllas i via e-tjänsten nedan.

Vägledning och stöd för e-tjänst ansökan §37-medel Pdf, 187.2 kB. 

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Du kan göra din ansökan via e-tjänsten eller via word-blankett. Om du vill ansöka genom blankett, vänligen kontakta oss och begär blanketten i god tid innan sista ansökningsdatum.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas efter att ansökningsperioden avslutats, dock senast 22 juni 2022.

Information om projektredovisning

Den som har beviljats ersättning erbjuds löpande dialog med Länsstyrelsen under insatstiden. Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas via våra e-tjänster. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt