Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Av dessa 40 miljoner fördelar Länsstyrelsen i Västra Götaland 5 892 000 kronor.

Samverkan i de insatser som beviljas kan exempelvis handla om:

 • Kvalitetsarbete
 • kartläggning
 • administration.

Insatser som beviljas kan vidare syfta till metodutveckling eller erfarenhetsutbyte/spridning över kommungränser eller mellan kommuner och andra aktörer.

Insatserna ska syfta till att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn. Medel beviljas inte till kommunernas ordinarie eller löpande verksamhet.

Vi kommer i år prioritera insatser som handlar om arbetsmarknadsintegration.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Vem kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och kommunalförbund och ska vara underskriven av firmatecknare.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är från 15 februari till och med 3 april

Stöd för dig som ansöker om bidrag inom integration

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? Det finns flera viktiga delar i en projektplanering som är bra att gå igenom innan du skickar in en ansökan. Oftast är det flera parter som samverkar i ett projekt så tänk på att vara ute i god tid!

Målgruppsanalys

 • Analysera målgruppens förutsättningar att delta i den planerade insatsen. Inom flera områden har kvinnor och män med erfarenhet av migration, olika makt och livsvillkor. Att exempelvis erbjuda barnpassning möjliggör deltagande för personer med små barn. Tillgängliga lokaler skapar lika möjlighet att delta.
 • Analysera vilken påverkan insatsen har på barn, även om det inte är er primära målgrupp. I detta kan exempelvis en prövning av barnets bästa ingå.
 • En insats får ofta ett bättre genomslag om den grundar sig i att människor själva fått vara med i processen och definierat behov och insatser. Involvera gärna målgruppen så tidigt som möjligt i planeringen av er insats och beskriv på vilket sätt ni inhämtat målgruppens synpunkter.

Samverkan

 • Ta reda på vilka andra projekt och insatser som riktar sig till målgruppen, där du vill bedriva projekt. Kan insatserna komplettera varandra? Beskriv vilka som ska genomföra insatsen och hur. Hur ser den samlade kompetensen ut och är det något som behöver kompletteras? Tydliggör ansvarsrollerna i projektplaneringen och ansökan.

Syfte & mål

 • Tydligt syfte och mätbara mål ska framgå och det är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma en ansökan. Tänk kvalitet framför kvantitet.
 • Upprätta ett skilt konto för projektet. Följ budget och utfall löpande, inte endast då det är dags för del- och slutrapport.

Tidsplan

 • Erfarenhet visar att det ofta är enklare att starta ett projekt än att avsluta ett projekt. Fundera från början på hur projektet ska avslutas och planera in delmål.

Resurser

 • Länsstyrelsen gör bedömningar utifrån bland annat rimlighet. Det handlar inte om att försöka nå flest antal personer. Motivera behovet av insatsen. Fokus ligger på hur projektets ska genomföras med kostnader som står i relation till, bland annat antal deltagartillfällen och resurser.

Alla ansökningar granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och möjlighet för alla ur målgruppen att delta. Ta gärna del av följande stöd:

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån eventuella bidragsprioriteringar och följande kriterier:

 • att insatsen stärker och/eller utvecklar verksamheter som bidraget är riktat till
 • att insatsen riktas i huvudsak till målgruppen för specifikt bidrag (Nyanlända utlänningar, och / eller asylsökande och/eller skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet.)
 • att insatsen syftar till att:
  • stödja språkinlärning och/eller
  • underlätta etableringen i samhället och/eller
  • skapa nätverk och/eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn
 • att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte
 • att insatsen genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer
 • att budgeten är grundligt genomarbetad
 • att insatsen tar hänsyn till barn- och jämställdhetsperspektivet samt tillgänglighetsaspekter

Ansökan

Sökande använder Länsstyrelsens e-tjänst och loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas efter att ansökningsperioden avslutats, dock senast 20 juni 2024.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas via våra e-tjänster. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutrapporten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling, mejl daniel.uddling@lansstyrelsen.se, telefon 010-22 44 471.

Du kan också kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss