Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Samarbete med näringslivet

Det finns en guide för er som vill ta del av goda exempel och erfarenhet från hela landet. I guiden beskriver vi hur samarbetet mellan näringslivet, polisen, räddningstjänst och kommunen kan fungera i praktiken.

Guide: Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet Pdf, 2.9 MB.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Seminarium om organiserad brottslighet och kriminella miljöer

Nyhetsbrevet FOKUS Brottslighet & trygghet

Nyhetsbrevet riktar sig till kommunala samordnare som ansvarar för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet (säkerhetssamordnare, folkhälsostrateger, brottsförebyggare), kommunpoliser och andra nyckelaktörer i länet.

Syfte är att ge kunskap om våra och andra aktörers aktiviteter och bidra till att lättare kan göra en omvärldsanalys från regionalt och nationellt håll.

Redaktörer: E-post till Camilla Tjernberg och Fredrik Granhag

Kontakt