Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan ge dig kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Länsstyrelsens uppdrag och roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet. 

Regeringen har fyra prioriterade delmål som är vägledande i arbetet på nationell, regional och lokal nivå:

 • Utökat förebyggande arbete. När fler går samman kan vi förhindra att våld uppstår och minska återfall i brott.
 • Förbättrad upptäckt, skydd och stöd. En effektiv vårdkedja leder till att fler kan skyddas och erbjudas rätt stöd.
 • Effektivare brottsbekämpning. Vid en fungerande rättsprocess kommer fler att medverka i brottsutredningen och fler brott klaras upp.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling. Genom utbildning, systematisk uppföljning och utvärdering ökar kunskapen och vi får fler verksamma metoder och arbetssätt.

Länsstyrelsens roll är att bidra till att regeringens prioriterade mål uppfylls i länet. Det gör vi genom att:

 • Ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samverkan inom det våldsförebyggande arbetet.
 • Utveckla regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med andra och följa upp arbetet i länet.
 • Erbjuda utbildningar och sprida metoder och kunskapsmaterial till kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.
 • Sammankalla nätverk som bidrar till lärande och erfarenhetsutbyten.
 • Stödja utveckling av regionala stöd- och samverkansresurser.
 • Fånga upp centrala utvecklingsfrågor i länet och vidareförmedla dem till den nationella nivån.

Universella insatser för att förebygga våld

Om alla individer i samhället har en attityd om att våld inte är normalt bidrar det till att våld blir mindre normaliserat. Det arbetet ingår i så kallade universella våldsförebyggande insatser. Ifall samhället reagerar redan vid lindrigt våld så kommer det att bli färre grova våldshändelser. I praktiken innebär det att om fler människor såg sig som möjliga ingripare vid våld så skulle det bli svårare att utöva våld.

Här finns material till dig som arbetar med universella våldsförebyggande insatser. Du kan använda materialet som en del i en grundutbildning, som introduktion till våldsförebyggande insatser eller i träning och reflektion kring förändringsprinciperna.

Universella insatser är de insatser som riktar sig brett, oavsett erfarenheter av våld.

En kommun fri från våld

Under flera år har projektet ”En kommun fri från våld - Borås” utbildat personer för att sprida kunskap och arbetssätt om att förebygga våld.

Projektet är avslutat men för det fortsatta arbetet finns nu en del av projektets material att använda. Ta gärna del av filmen ”En tillvaro fri från våld” och projektets slutrapport.

I denna film beskriver vi bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer. Filmen är animerad och går att använda vid presentationer, som utbildningsverktyg och som underlag i diskussioner. Den finns i två versioner.

Den längre filmen (10 minuter) har med instruktioner om materialet "En kortlek fri från våld", och den kortare filmen (7,5 minuter) är utan kortleksinstruktion. Det är numera Jämställdhetsmyndigheten som förvaltar materialet "En kortlek fri från våld". Därför kan det inte beställas från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” avslutas med instruktion om materialet "En kortlek fri från våld" (10 minuter) Länk till annan webbplats.

Filmen "En tillvaro fri från våld" med kortleksinstruktion, textad och syntolkad (10 minuter) Länk till annan webbplats.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” utan kortleksinstruktion (7,5 minuter) Länk till annan webbplats.

Det finns också tre olika korta filmklipp som ni kan lägga upp i era sociala kanaler, rektangulär till Facebook och kvadratisk till Instagram. Använd klippen för att sprida kunskap om att filmen finns. Komplettera gärna inläggen med en länk till var den långa filmen ligger.

Filmklipp 1 till sociala media (rektangulär, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media (rektangulär, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media (rektangulär, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 1 till sociala media (kvadratisk, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media (kvadratisk, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media (kvadratisk, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

För att stärka genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet har regeringen tagit fram en långsiktig strategi och ett åtgärdsprogram.

Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser som riktar sig till många grupper i samhället och på flera olika arenor. Det handlar om att sätta in insatser tidigt, arbeta med riskgrupper och att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till både utsatta och våldsutövare. 

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:

 • Våld i nära relation.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
 • Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål.
 • Sexualiserat våld oberoende av relation.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld.

Regional strategi, handlingsplan och nätverk

Vår utgångspunkt är att ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Vi samlar därför länets aktörer på lokal och regional nivå för att gemensamt ta fram regionala strategier och handlingsplaner för att stärka länets våldsförebyggande arbete. Genom våra nätverk bidrar vi till en hållbar samverkan i länet.

Regional strategi

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland

Vi har tagit fram ett metodstöd för dig som på olika sätt arbetar med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i myndighet, kommun eller civilsamhälle. Metodstödet utgår från den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2019-2022. Metodstödet går att använda på olika sätt.

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Regionala nätverk

Vi leder och samverkar med flera olika regionala nätverk och skapar forum för erfarenhetsutbyte. Inom de regionala nätverken kan vi erbjuda kompetens- och metodstöd och analys av lokala och regionala behov.

Stöd i det våldsförebyggande arbetet

Är du i behov av kompetensutveckling eller vill veta mer om hur andra jobbar? Här har vi samlat kunskapsstöd, webbkurser och kontaktuppgifter till stödlinjer som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Syftet är att underlätta genomförandet av ett kunskapsbaserat arbetssätt och ge möjlighet till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

En vecka fri från våld

I november pågick den nationella satsningen En vecka fri från våld. Veckan uppmärksammade det förebyggande arbetet mot män och killars våld mot kvinnor och tjejer. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. 

Kampanjen planeras även för 2023.

Det är ett initiativ skapat av unizon och MÄN som stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Veckan är en återkommande kampanj och aktivitetsvecka. 2022 genomförde Länsstyrelsen en kampanj i kollektivtrafken i ett tjugotal kommuner i Västra Götaland.

Utveckla din verksamhet

Det är viktig att säkerställa att arbetet du utför är av god kvalitet. Här kan du läsa om hur du kan utveckla din verksamhet.

Systematiskt och kunskapsbaserat våldsförbyggande arbete i fem steg, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kunskapsstöd om våld i nära relationer, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Systematisk uppföljning för våldsutsatta, Sveriges kommuner och regioners (SKR) Länk till annan webbplats.

Lär av andra

Mycket av det våldsförebyggande arbetet genomförs på lokal nivå och många kommuner och regioner har utvecklat flera framgångsrika arbetssätt. Tillsammans med Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) tar vi fram lärande exempel. Här kan du ta del av dem:

Lärande exempel och webbstöd för kommuner, Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Webbstöd för vården, Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjlighet till motstånd och uppbrott. Våldet kan ske inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man eller pojke som utövar våld mot en kvinna eller flicka som han har eller har haft ett förhållande med.

Baskunskaper om våld i nära relation webbplatsen Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Stöd i din yrkesroll?, Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är utsattheten samma som vid våld i en nära relation. Det som är utmärkande är att kontrollen av kvinnor och flickors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet. Föreställningar om oskuld och kyskhet och familjens rykte är centrala. Ofta finns det flera förövare och våldet får stöd eller tillåts av familjen och den närmast omgivningen.

Baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Konsultation och vägledning i ärenden?, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen stödjer utvecklingen av ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att aktörer som kommun, region samt polis och åklagare ska samverka för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Höj din uppmärksamhet inför skolloven

För många barn och unga innebär lovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för alla. Det finns de som riskerar att bli bortförda för eventuellt tvångsgifte, könsstympning eller i uppfostringssyfte. Du som möter barn och unga i ditt arbete behöver vara extra lyhörd inför de längre loven.

Anmäl till socialtjänsten

Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa genast göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) När du gör en anmälan kontakta socialtjänsten i din kommun.

Polisanmälan

Kvinnlig könsstympning och tvångsgifte är brottsliga handlingar, även redan på planeringsstadiet. Vid misstanke om brott gör en polisanmälan, telefonnummer 114 14. Är situationen akut ring istället 112.

Stödtelefon för yrkesverksamma

För råd och vägledning i konkreta ärenden kan du ringa till Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck på telefonnummer 010-223 57 60.


Könsstympningspasset (publikation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspasset är ett informationsverktyg som Länsstyrelserna har tagit fram för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Föräldrar erbjuds ta med passet i samband med resa utomlands. Passet är tänkt att vara ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar att utföra könsstympning.

Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Välkommen att beställa! Samordna gärna beställningen för er kommun/verksamhet. För beställning eller mer information, kontakta Anders Sandberg, telefon: 010-224 47 73, e-post: anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Könsstympningspass finns på 13 olika språk. På Hedersförtryck hittar du mer material.

Till webbplatsen Hedersförtryck (hedersfortryck.se) Länk till annan webbplats.

Att köpa sex är enligt lag förbjudet i Sverige och vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Människohandel handlar om att en person på olika sätt tvingas, transporteras och exploateras för olika ändamål. Sexuell exploatering av barn kallas också för grooming. Prostitution och människohandel ingår som en viktig del i regeringens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Baskunskaper om prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Webbutbildning "Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna", Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, Nationellt metodstödsteam Länk till annan webbplats.

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

Länsstyrelsen delfinansierar regionkoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel. Koordinatorerna hjälper bland annat polis och socialtjänst med både konsultativt och operativt stöd vid prostitution och i ärenden om människohandel. De fungerar även som en regional aktör med spetskompetens inom området.

Regionkoordinatorer med kontaktuppgifter, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för arbetet mot prostitution och människohandel

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot prostitution och människohandel. Stödet riktar sig till kommuner och verksamheter i Västra Götaland och Halland, särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och verksamheter som jobbar med våldsutsatta och våldsutövare.

Metodstöd mot prostitution och människohandel

Användbara rapporter

Rapport om KAST Göteborg – en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster Länk till annan webbplats.
Beskrivning av arbetssätt, behandlingsmetoder och upplevda effekter.

Prostitution och människohandel 2021:23 på Jämställdhetsmyndighetens webbplats (jamstalldhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Insatser riktade till våldsutövare är en central del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Det är först när vi kan bryta ett våldsamt beteende som våldet slutligen kommer att upphöra. En central del i arbete med våldsutövare är att det ska ske med utgångspunkt i den utsattas behov av säkerhet. Socialnämnden ska verka för att personer som utövar våld mot närstående ska ändra sitt beteende. Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har tagit fram informationsfilmer om ansvaret. Den första filmen belyser vad ansvaret innebär, den andra filmen har fokus på hur kommuner kan utveckla arbetet med våldsutövare och hur olika stödinsatser kan se ut. Filmen tar även upp vilken forskning som finns på området.

Om du vill du sprida information om filmerna så kan du använda dig av vår powerpointpresentation. I den hittar du mer information om filmerna och hur de kan användas. Länkar till filmerna finns även inkluderade i bildspelet.

Powerpointpresentation: Två filmer om socialnämndens utökade ansvar för personer som utövar våld i nära relationer samt hur de kan användas Powerpoint, 1.2 MB.

Barn som upplever våld befinner sig i en mycket utsatt situation. Våld är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling. Att förebygga våld mot barn handlar till stor del om att skapa förutsättningar för ett gott föräldraskap och att upptäcka våldet i ett tidigt skede. Även om ungdomar räknas som barn, kan de utsättas för partnervåld på samma sätt som en vuxen.

Basprogram om våld mot barn, webbplatsen Barnafrid Länk till annan webbplats.

Webbutbildning "Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga", Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd för våld mot barn "Barnafrid", Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

För föräldrar om våld i ungas relationer, webbplatsen Ungarelationer Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen hjälper till att ta fram och sprida olika informationskampanjer. Syftet är att sätta fokus på olika våldsformer och informera om stödverksamheter som finns för olika målgrupper. Det här materialet kan din kommun, organisation eller verksamhet ladda ner gratis och vara med och sprida vid olika tillfällen under året.

Svartsjuka är inte romantiskt på webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

För yrkesverksamma på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Infogeneratorn – information på olika språk på infogeneratorns webbplats Länk till annan webbplats.

Åtta kommuner i länet, fyra stadsdelar och en förvaltning i Göteborgs stad får utvecklingsmedel i arbetet mot våld

För fjärde året i rad fördelar Länsstyrelsen Västra Götalands län tre miljoner kronor i utvecklingsmedel för universellt våldsförebyggande arbete till kommuner och stadsdelar i länet. Universellt våldsförbyggande arbete kan rikta sig till den breda allmänheten, till avgränsade geografiska områden eller till en viss målgrupp, oberoende av vilka tidigare erfarenheter som målgruppen har av våld eller riskförhållanden.

Utvecklingsmedlen är fördelade till insatser som:

 • bidrar till utveckling av ett långsiktigt våldsförebyggande arbete,
 • har en genusförändrande ansats. En genusförändrande ansats bidrar till att problematisera, reflektera och ifrågasätta förhållningssätt och destruktiva föreställningar om kön,
 • lyfter sambandet mellan lindrigt och grovt våld, och utgår från det som är benämnt våldets kontinuum (begreppet våldets kontinuum är hämtat från Kelly 1988).

Exempel på områden som vi har prioriterat i år är insatser som vänder sig till barn och unga. Dessutom prioriterar vi samarbeten mellan olika kommuner och/eller idéburna organisationer.

Kommuner/stadsdelar som har beviljats utvecklingsmedel 2020

Den 7 augusti 2020 hade 26 ansökningar kommit in till oss, till det sammanlagda beloppet av 8 478 105 kr. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja medel om sammanlagt 3 029 000 kr till åtta kommuner, fyra stadsdelar och en förvaltning i Göteborgs Stad.

Summa på beviljade medel uppdelat per kommun.

Kommun/stadsdel/förvaltning

Beviljat belopp i kronor

Tidaholm

289 000

Stenungsund

170 000

Sotenäs

160 000

Mölndals stad

150 000

Mölndals stad

215 000

Mölndals stad

80 000

Lilla Edet

160 000

Härryda

200 000

Härryda

280 000

Gullspång

40 000

Västra Hisingen

260 000

Västra Göteborg

200 000

Angered

350 000

Askim Frölunda Högsbo

275 000

Göteborgs stad, förskoleförvaltning

200 000

Totalt

3 029 000 kr

Återrapportering – information till dig som beviljats medel

Efter att ni har genomfört arbetet ska ni skicka in en skriftlig redovisning av genomförda insatser. Dessutom ska ni lämna in en ekonomisk redovisning med utdrag ur huvudbok till oss på Länsstyrelsen efter genomfört arbete, senast 29 november 2021. Projekttiden kommer inte att bli förlängd och eventuella kvarstående pengar ska återbetalas till Länsstyrelsen.

Observera att Länsstyrelsen är en statlig myndighet, vilket innebär att alla handlingar som kommer in till oss är offentliga.

Våld som arbetsgivarfråga

Fyra föredrag till stöd att ställa frågor om våld i medarbetarsamtal.

Mäns våld mot kvinnor bidrar till stort lidande för den enskilde liksom till stora kostnader för samhället och arbetsgivare. Att utsättas för våld påverkar både den fysiska och psykiska hälsan.

Med anledning av att allt fler arbetsgivare uppmärksammar frågan om medarbetares eventuella utsatthet för våld i sina egna organisationer har, Regional myndighetssamverkan Västra Götaland tagit fram en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till chefer och HR-specialister/strateger inom kommun och region samt till fackliga ombud/skyddsombud och personal inom företagshälsovården.

Kompetensutvecklingsinsatsen består av fyra föredrag inspelade under en webbsänd utbildningsinsats i mars 2023. Vid frågor om föreläsningarna kontakta, evalena.djerf@lansstyrelsen.se.

Föredragen lyfter bland annat följande frågeställningar: Hur blir och på vilket sätt kan vi som arbetsgivare vara proaktiva i att upptäcka våldsutsatthet hos våra medarbetare och kollegor? Vilka är signalerna på våldsutsatthet och hur kan vi som arbetsgivare upptäcka och stödja medarbetare som är utsatta för våld?

Mari Brännvall arbetar som forskare och utvecklingsledare på Västra Götalandsregionens (VGR) kompetenscentrum om våld i nära relationer. Mari är också projektledare för VGR:s utbildningssatsning om våld som arbetsgivarfråga och står för innehållet i två av filmerna.

Del 1. Vad är våld i nära relationer? Länk till annan webbplats.

Del 2. Hur arbetar VGR som arbetsgivare med att stötta våldsutsatta medarbetare? Länk till annan webbplats.

Sandra Säljö är socionom och har arbetat i kommunal socialtjänst i hela sitt yrkesliv, de senaste 13 åren som ledare. Idag är Sandra socialchef i Herrljunga kommun.

Del 3. Att hitta egna lösningar Länk till annan webbplats.

Johnny Öhman Arbetsförmedlingen Region Väst. Regionansvarig för - Ökad upptäckt av våld.

Del 4. Att arbeta med våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Regional myndighetssamverkan

Regional myndighetssamverkan är en samverkansplattform för regionala myndigheter. Vårt fokus är att lyfta strategiska frågor kopplade till arbetet med den Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regional myndighetssamverkan består av: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgsregionen, Polisen, Arbetsförmedlingen, Fyrbodal, Migrationsverket, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Kriminalvården, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Nationella webbutbildningar

Kurs om att förebygga och upptäcka våld i nära relation som chef eller kollega på Jämställdhetsmyndighetens webbplats (jamstalldhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Stödmaterial om hur arbetsgivare stötta medarbetare som blir utsatt för våld i nära relation (Sveriges kommuner och regioner) Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är för dig som vill ta del av aktuell information inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nyhetsbrevet innehåller information om konferenser och evenemang, aktuella rapporter och publikationer, samt nyheter kopplade till området mäns våld mot kvinnor.

E-post till redaktionen (märk med Mäns våld mot kvinnor)

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss