Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan ge dig kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Länsstyrelsens uppdrag och roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet. 

Regeringen har fyra prioriterade delmål som är vägledande i arbetet på nationell, regional och lokal nivå:

 • Utökat förebyggande arbete. När fler går samman kan vi förhindra att våld uppstår och minska återfall i brott.
 • Förbättrad upptäckt, skydd och stöd. En effektiv vårdkedja leder till att fler kan skyddas och erbjudas rätt stöd.
 • Effektivare brottsbekämpning. Vid en fungerande rättsprocess kommer fler att medverka i brottsutredningen och fler brott klaras upp.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling. Genom utbildning, systematisk uppföljning och utvärdering ökar kunskapen och vi får fler verksamma metoder och arbetssätt.

Länsstyrelsens roll är att bidra till att regeringens prioriterade mål uppfylls i länet. Det gör vi genom att:

 • Ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samverkan inom det våldsförebyggande arbetet.
 • Utveckla regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med andra och följa upp arbetet i länet.
 • Erbjuda utbildningar och sprida metoder och kunskapsmaterial till kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.
 • Sammankalla nätverk som bidrar till lärande och erfarenhetsutbyten.
 • Stödja utveckling av regionala stöd- och samverkansresurser.
 • Fånga upp centrala utvecklingsfrågor i länet och vidareförmedla dem till den nationella nivån.

Universella insatser för att förebygga våld

Om alla individer i samhället har en attityd om att våld inte är normalt bidrar det till att våld blir mindre normaliserat. Det arbetet ingår i så kallade universella våldsförebyggande insatser. Ifall samhället reagerar redan vid lindrigt våld så kommer det att bli färre grova våldshändelser. I praktiken innebär det att om fler människor såg sig som möjliga ingripare vid våld så skulle det bli svårare att utöva våld.

Här finns material till dig som arbetar med universella våldsförebyggande insatser. Du kan använda materialet som en del i en grundutbildning, som introduktion till våldsförebyggande insatser eller i träning och reflektion kring förändringsprinciperna.

Universella insatser är de insatser som riktar sig brett, oavsett erfarenheter av våld.

En vecka fri från våld 2022

Under vecka 47 pågår den nationella satsningen En vecka fri från våld. Veckan uppmärksammar det förebyggande arbetet mot män och killars våld mot kvinnor och tjejer.

Kampanjen är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN som stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka. Under veckan genomför Länsstyrelsen en kampanj i kollektivtrafiken i ett 20-tal kommuner i Västra Götaland

I Västra Götaland anordnas flera aktiviteter under veckan. I listan nedan finner du ett axplock från kommuner och organisationer i länet och vad som är på gång nära dig!


Borås

Din rätt att - Borås Stad (boras.se) Länk till annan webbplats.

Essunga

En vecka fri från våld och Orange Day uppmärksammas på nytt - Essunga kommun Länk till annan webbplats.

Grästorp

Orange Week - Startsida (grastorp.se) Länk till annan webbplats.

Göteborg

Kalendarium för Göteborgs Stad - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Götene

Götene kommun planerar flera aktiviteter på fritidsgårdarna under veckan, bland annat filmvisning med efterföljande diskussion och en boostkväll för alla som identifierar sig som tjej.

Under vecka 47 uppmärksammar Fritid Ungdom "En vecka fri från våld" - Götene kommun (gotene.se) Länk till annan webbplats.

Gullspång

Föreläsningar uppmärksammar veckan "En vecka fri från våld" - Gullspångs kommun (gullspang.se) Länk till annan webbplats.

Herrljunga

En vecka fri från våld - Herrljunga kommun Länk till annan webbplats.

Härryda

Orange day uppmärksammas - Härryda kommun (harryda.se) Länk till annan webbplats.

Kungälv

Vi uppmärksammar Orange day 2022 - Stadshuset lyser i orange - kungalv.se Länk till annan webbplats.

Lerum

En vecka fri från våld | Lerums kommun Länk till annan webbplats.

Lidköping

En vecka fri från våld - Lidköpings kommun (lidkoping.se) Länk till annan webbplats.

Lilla Edet

En kommun fri från våld - Lilla Edets kommun Länk till annan webbplats.

Lysekil

Nu startar ”En vecka fri från våld” - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.

Munkedal

I Munkedals kommun satsar biblioteket extra på litteratur med tema våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Våld i nära relationer - Munkedals kommun Länk till annan webbplats.

Mölndal

24/11 kl 18:00 anordnas ett panelsamtal om arbete mot våld mot kvinnor på stadsbiblioteket Medverkar gör Polisen, föreningen MÄN, svenska kyrkan och verksamheter ur Mölndals Stad. Vi bjuder på enklare fika.

Tillsammans mot våld mot kvinnor - Mölndal (molndal.se) Länk till annan webbplats.

25/11 kl 09.00 Charlotte Axelsson föreläser om regeringsuppdraget Öka upptäckten av våld och hur du som medarbetare och chef kan spela en stor roll för upptäckt av våld i nära relationer. Charlotte har många års erfarenhet av ledarskap-, inkludering- och jämställdhetsarbete i politiskt styrda organisationer.

https://www.molndal.se/startsida/arkiv/evenemang/2022-11-25-vaga-fraga---livsviktigt-for-att-oka-upptackten-av-vald.html Länk till annan webbplats.

25/11 kl 13.00 föreläser Åsa Witkowski, enhetschef för Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) som har regeringsuppdraget att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor på temat Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Föreläsningen berör övergripande både internationellt och nationellt arbete mot våld och mynnar ut i hur det strategiska arbetet mot våld i andra kommuner och i Mölndal idag ser ut.

https://www.molndal.se/startsida/arkiv/evenemang/2022-11-25-valdsutsatta-kvinnor---samhallets-ansvar.html Länk till annan webbplats.

25/11 kommer Mölndals kommun flagga med orange flagga i honnörsflaggstången och flaggstången i parken, och dela ut informationsmaterial på Mölndals Bro under morgonrushen.
Essity lyser upp sin byggnad i orange och även belysningen under Mölndals Bro kommer att vara i orange. Därutöver smyckas flera gemensamma statyer i orange.

På kvällen 25/11 uppmärksammas Orange Day på Lindome Fritidsgård med hiphopkonsert, dansshow och möjlighet att själv skapa :

En kväll för ett liv fritt från våld - Mölndal (molndal.se) Länk till annan webbplats.

Orust

Tillsammans mot våld - Orust kommun Länk till annan webbplats.

Partille

Orange week 2022 (partille.se) Länk till annan webbplats.

Skara

En vecka fri från våld (vastsverige.com) Länk till annan webbplats.

Stenungsund

En vecka fri från våld 2022 - Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.

Svenljunga

https://www.svenljunga.se/veckafrifranvald Länk till annan webbplats.

Tanum

Under våldsfria veckan, vecka 47, arrangerar ungdomsteamet i Tanums kommun kampanjen ”Lite våld gör också ont”. Tanken med kampanjen är att synliggöra våldet som vi sällan uppmärksammar. Det kan vara nedsättande blickar, kränkande kommentarer eller att man tar någons keps utan att be om lov. Det ”lilla våldet” som känns, men som vi inte erkänner som våldshandlingar.

Planscher och information som belyser detta kommer skickas ut till samtliga skolenheter, bibliotek, möteshuset, Tanums kommunhemsida med flera, och sedan blir det upp till varje verksamhet hur mycket man vill bidra till att sprida informationen vidare. Ungdomsteamet kommer även dela ut pins till elever och lärare.

Det kommer även erbjudas en digital föreläsning till samtliga medborgare i Tanums kommun med innehållet, Vad är våld, Hur kan vi förebygga våld och vad görs idag i kommunen för att förebygga våld bland våra unga.

Kampanjen "Lite våld gör också ont" - Tanums kommun Länk till annan webbplats.

Tranemo

På en skola i Tranemo kommun föreläser Tjejjouren Borås för alla elever i årskurs 7-9. Samtidigt lyfts olika teman relaterade till våld i ungas relationer, utsatthet på nätet och machokultur under hösten. OBS: sker v.51

Trollhättan

En vecka fri från våld 2022 - Trollhättans stad (trollhattan.se) Länk till annan webbplats.

Tjörn

Fokusvecka – FRI FRÅN VÅLD - Tjörns kommun (tjorn.se) Länk till annan webbplats.

Uddevalla

Uppträdande och tal på Orange Day - Uddevalla kommun Länk till annan webbplats.

Vara

En vecka fri från våld — Vara kommun Länk till annan webbplats.

Vänersborg

En vecka fri från våld - Vänersborgs kommun (vanersborg.se) Länk till annan webbplats.

Öckerö

Familjecentralen kommer samtala om våld i nära i kontakt med föräldrar under veckan, fritidsgården kommer använda ”våldskortlek” samt eventuellt visa film för ungdomar, elevhälsan kommer ha orangea kläder och prata i skolan med eleverna om ämnet. På kommunhuset, stöd- och behandlingsenheten, fritidsgården, gymnasiet och biblioteket kommer vi ställa ut skålar med clementiner ihop med lokala broschyrer (innehåller info om olika våldsformer, tecken på utsatthet, hjälp och stöd m.m.), affischer och text om En vecka fri från våld. På biblioteket ett bokställ med böcker på tema våld i nära samt jämställdhet.
En vecka fri från våld och orange week: 21-27 november | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

En kommun fri från våld

Under flera år har projektet ”En kommun fri från våld - Borås” utbildat personer för att sprida kunskap och arbetssätt om att förebygga våld.

Projektet är avslutat men för det fortsatta arbetet finns nu en del av projektets material att använda. Ta gärna del av filmen ”En tillvaro fri från våld” och projektets slutrapport.

I denna film beskriver vi bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer. Filmen är animerad och går att använda vid presentationer, som utbildningsverktyg och som underlag i diskussioner. Den finns i två versioner.

Den längre filmen (10 minuter) har med instruktioner om materialet "En kortlek fri från våld", och den kortare filmen (7,5 minuter) är utan kortleksinstruktion.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” avslutas med instruktion om materialet "En kortlek fri från våld" (10 minuter) Länk till annan webbplats.

Filmen "En tillvaro fri från våld" med kortleksinstruktion, textad och syntolkad (10 minuter) Länk till annan webbplats.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” utan kortleksinstruktion (7,5 minuter) Länk till annan webbplats.

Det finns också tre olika korta filmklipp som ni kan lägga upp i era sociala kanaler, rektangulär till Facebook och kvadratisk till Instagram. Använd klippen för att sprida kunskap om att filmen finns. Komplettera gärna inläggen med en länk till var den långa filmen ligger.

Filmklipp 1 till sociala media (rektangulär, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media (rektangulär, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media (rektangulär, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 1 till sociala media (kvadratisk, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media (kvadratisk, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media (kvadratisk, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

För att stärka genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet har regeringen tagit fram en långsiktig strategi och ett åtgärdsprogram.

Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser som riktar sig till många grupper i samhället och på flera olika arenor. Det handlar om att sätta in insatser tidigt, arbeta med riskgrupper och att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till både utsatta och våldsutövare. 

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023 på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:

 • Våld i nära relation.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
 • Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål.
 • Sexualiserat våld oberoende av relation.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld.

Regional strategi, handlingsplan och nätverk

Vår utgångspunkt är att ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Vi samlar därför länets aktörer på lokal och regional nivå för att gemensamt ta fram regionala strategier och handlingsplaner för att stärka länets våldsförebyggande arbete. Genom våra nätverk bidrar vi till en hållbar samverkan i länet.

Regional strategi

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland

Vi har tagit fram ett metodstöd för dig som på olika sätt arbetar med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i myndighet, kommun eller civilsamhälle. Metodstödet utgår från den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2019-2022. Metodstödet går att använda på olika sätt.

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Regionala nätverk

Vi leder och samverkar med flera olika regionala nätverk och skapar forum för erfarenhetsutbyte. Inom de regionala nätverken kan vi erbjuda kompetens- och metodstöd och analys av lokala och regionala behov.

Stöd i det våldsförebyggande arbetet

Är du i behov av kompetensutveckling eller vill veta mer om hur andra jobbar? Här har vi samlat kunskapsstöd, webbkurser och kontaktuppgifter till stödlinjer som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Syftet är att underlätta genomförandet av ett kunskapsbaserat arbetssätt och ge möjlighet till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjlighet till motstånd och uppbrott. Våldet kan ske inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man eller pojke som utövar våld mot en kvinna eller flicka som han har eller har haft ett förhållande med.

Baskunskaper om våld i nära relation på Webbkurs om vålds webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd på Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd i din yrkesroll? på Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är utsattheten samma som vid våld i en nära relation. Det som är utmärkande är att kontrollen av kvinnor och flickors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet. Föreställningar om oskuld och kyskhet och familjens rykte är centrala. Ofta finns det flera förövare och våldet får stöd eller tillåts av familjen och den närmast omgivningen.

Baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Konsultation och vägledning i ärenden? på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen stödjer utvecklingen av ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att aktörer som kommun, region samt polis och åklagare ska samverka för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontaktuppgifter resurscentra VG

Resurscentra Heder Fyrbodal

filippa.ristorp@trollhattan.se

Resursteam Göteborgs stad

linda.hansson@socialcentrum.goteborg.se

Höj din uppmärksamhet inför skolloven

För många barn och unga innebär lovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för alla. Det finns de som riskerar att bli bortförda för eventuellt tvångsgifte, könsstympning eller i uppfostringssyfte. Du som möter barn och unga i ditt arbete behöver vara extra lyhörd inför de längre loven.

Anmäl till socialtjänsten

Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa genast göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) När du gör en anmälan kontakta socialtjänsten i din kommun.

Polisanmälan

Kvinnlig könsstympning och tvångsgifte är brottsliga handlingar, även redan på planeringsstadiet. Vid misstanke om brott gör en polisanmälan, telefonnummer 114 14. Är situationen akut ring istället 112.

Stödtelefon för yrkesverksamma

För råd och vägledning i konkreta ärenden kan du ringa det Nationella kompetensteamets stödtelefon på tel. 010-223 57 60.


Könsstympningspasset Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspasset är ett informationsverktyg som Länsstyrelserna har tagit fram för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Föräldrar erbjuds ta med passet i samband med resa utomlands. Passet är tänkt att vara ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar att utföra könsstympning.

Könsstympningspass finns på 13 olika språk.

www.hedersfortryck.se Länk till annan webbplats. hittar du mer material.

Könsstympningspasset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett informationsverktyg som Länsstyrelserna har tagit fram för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Föräldrar erbjuds ta med passet i samband med resa utomlands. Passet är tänkt att vara ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar att utföra könsstympning.

Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Välkommen att beställa! Samordna gärna beställningen för er kommun/verksamhet. För beställning eller mer information, kontakta Anders Sandberg, telefon: 010-224 47 73, e-post: anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Att köpa sex är enligt lag förbjudet i Sverige och vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Människohandel handlar om att en person på olika sätt tvingas, transporteras och exploateras för olika ändamål. Sexuell exploatering av barn kallas också för grooming. Prostitution och människohandel ingår som en viktig del i regeringens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Baskunskaper om prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning "Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna" på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd på Nationellt metodstödsteams webbplats Länk till annan webbplats.

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

Länsstyrelsen delfinansierar regionkoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel. Koordinatorerna hjälper bland annat polis och socialtjänst med både konsultativt och operativt stöd vid prostitution och i ärenden om människohandel. De fungerar även som en regional aktör med spetskompetens inom området.

Regionkoordinatorer med kontaktuppgifter - Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Insatser riktade till våldsutövare är en central del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Det är först när vi kan bryta ett våldsamt beteende som våldet slutligen kommer att upphöra. En central del i arbete med våldsutövare är att det ska ske med utgångspunkt i den utsattas behov av säkerhet.

Nationellt kunskapsstöd "Att arbeta med våldsutövare" ett Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) på Uppsala universitets webbplats  Länk till annan webbplats.

Nationella telefonlinjen "Välj att sluta" på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Barn som upplever våld befinner sig i en mycket utsatt situation. Våld är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling. Att förebygga våld mot barn handlar till stor del om att skapa förutsättningar för ett gott föräldraskap och att upptäcka våldet i ett tidigt skede. Även om ungdomar räknas som barn, kan de utsättas för partnervåld på samma sätt som en vuxen.

Basprogram om våld mot barn på Barnafrids webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning "Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga" på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd för våld mot barn "Barnafrid" på Linköpings universitets webbplats Länk till annan webbplats.

För föräldrar om våld i ungas relationer på Ungarelationers webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen hjälper till att ta fram och sprida olika informationskampanjer. Syftet är att sätta fokus på olika våldsformer och informera om stödverksamheter som finns för olika målgrupper. Det här materialet kan din kommun, organisation eller verksamhet ladda ner gratis och vara med och sprida vid olika tillfällen under året.

Svartsjuka är inte romantiskt på webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

För yrkesverksamma på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Infogeneratorn – information på olika språk på infogeneratorns webbplats Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp?

Är du utsatt för våld eller har ett våldsamt beteende? Här finns stöd för dig.

Polisen

Anmäl brott i nära relation till polisen om du själv eller någon du känner har blivit utsatt. Anmäl det till polisen genom att ringa 114 14. Ring 112 om det är en akut situation.

Socialtjänsten

Om du är utsatt, utsätter andra för våld eller om du misstänker att ett barn fara illa på grund av våld, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Kvinnofridslinjen.se

Ger stöd till dig som utsatts för våld och hot, oavsett kön eller könsidentitet.

Ungarelationer.se

En chatt som ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter.

Hedersförtryck.se

Känner du dig kontrollerad av din familj och släkt? Känns det som att du har mindre frihet än andra. Här finns samlat stöd för dig.

Valjattsluta.se

För dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

BRIS

Här kan du som är upp till 18 år prata med en kurator, eller med andra unga i forum. Du kan också läsa, se filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Alltid öppet, även på natten. Telefonnummer: 116 111.

Åtta kommuner i länet, fyra stadsdelar och en förvaltning i Göteborgs stad får utvecklingsmedel i arbetet mot våld

För fjärde året i rad fördelar Länsstyrelsen Västra Götalands län tre miljoner kronor i utvecklingsmedel för universellt våldsförebyggande arbete till kommuner och stadsdelar i länet. Universellt våldsförbyggande arbete kan rikta sig till den breda allmänheten, till avgränsade geografiska områden eller till en viss målgrupp, oberoende av vilka tidigare erfarenheter som målgruppen har av våld eller riskförhållanden.

Utvecklingsmedlen är fördelade till insatser som:

 • bidrar till utveckling av ett långsiktigt våldsförebyggande arbete,
 • har en genusförändrande ansats. En genusförändrande ansats bidrar till att problematisera, reflektera och ifrågasätta förhållningssätt och destruktiva föreställningar om kön,
 • lyfter sambandet mellan lindrigt och grovt våld, och utgår från det som är benämnt våldets kontinuum (begreppet våldets kontinuum är hämtat från Kelly 1988).

Exempel på områden som vi har prioriterat i år är insatser som vänder sig till barn och unga. Dessutom prioriterar vi samarbeten mellan olika kommuner och/eller idéburna organisationer.

Kommuner/stadsdelar som har beviljats utvecklingsmedel 2020

Den 7 augusti 2020 hade 26 ansökningar kommit in till oss, till det sammanlagda beloppet av 8 478 105 kr. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja medel om sammanlagt 3 029 000 kr till åtta kommuner, fyra stadsdelar och en förvaltning i Göteborgs Stad.

Summa på beviljade medel uppdelat per kommun.

Kommun/stadsdel/förvaltning

Beviljat belopp i kronor

Tidaholm

289 000

Stenungsund

170 000

Sotenäs

160 000

Mölndals stad

150 000

Mölndals stad

215 000

Mölndals stad

80 000

Lilla Edet

160 000

Härryda

200 000

Härryda

280 000

Gullspång

40 000

Västra Hisingen

260 000

Västra Göteborg

200 000

Angered

350 000

Askim Frölunda Högsbo

275 000

Göteborgs stad, förskoleförvaltning

200 000

Totalt

3 029 000 kr

Återrapportering – information till dig som beviljats medel

Efter att ni har genomfört arbetet ska ni skicka in en skriftlig redovisning av genomförda insatser. Dessutom ska ni lämna in en ekonomisk redovisning med utdrag ur huvudbok till oss på Länsstyrelsen efter genomfört arbete, senast 29 november 2021. Projekttiden kommer inte att bli förlängd och eventuella kvarstående pengar ska återbetalas till Länsstyrelsen.

Observera att Länsstyrelsen är en statlig myndighet, vilket innebär att alla handlingar som kommer in till oss är offentliga.

Nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är för dig som vill ta del av aktuell information inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nyhetsbrevet innehåller information om konferenser och evenemang, aktuella rapporter och publikationer, samt nyheter kopplade till området mäns våld mot kvinnor.

E-post till redaktionen (märk med Mäns våld mot kvinnor)

Kontakt