Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Det är viktigt att även föräldralediga ges möjlighet att etablera sig. Att de fortsätter utveckla sina kunskaper i svenska och får möjlighet till viktiga kontakter med samhället. Längre perioder av föräldraledighet tenderar att försena kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet.

Exempelsamling – att nå utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknad och utbildning, Länsstyrelsernas integrationsarbete Länk till annan webbplats.

Under vårens utlysning fördelar Länsstyrelsen Västra Götaland 4,9 miljoner kronor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Kommuner kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och ska vara underskriven av firmatecknare. Medel kan inte beviljas till kommunalförbund.

Insatsen kan genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökande kommun är alltid ansvarig för genomförande av insatsen. Aktiv medverkan av ansökande kommun måste säkerställas i de fall insatsen genomförs i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioderna för 2024 är 15 februari till och med 3 april.

Stöd för dig som ansöker om bidrag inom integration

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? Det finns flera viktiga delar i en projektplanering som är bra att gå igenom innan du skickar in en ansökan. Oftast är det flera parter som samverkar i ett projekt så tänk på att vara ute i god tid!

Målgruppsanalys

 • Analysera målgruppens förutsättningar att delta i den planerade insatsen. Inom flera områden har kvinnor och män med erfarenhet av migration, olika makt och livsvillkor. Att exempelvis erbjuda barnpassning möjliggör deltagande för personer med små barn. Tillgängliga lokaler skapar lika möjlighet att delta.
 • Analysera vilken påverkan insatsen har på barn, även om det inte är er primära målgrupp. I detta kan exempelvis en prövning av barnets bästa ingå.
 • En insats får ofta ett bättre genomslag om den grundar sig i att människor själva fått vara med i processen och definierat behov och insatser. Involvera gärna målgruppen så tidigt som möjligt i planeringen av er insats och beskriv på vilket sätt ni inhämtat målgruppens synpunkter.

Samverkan

 • Ta reda på vilka andra projekt och insatser som riktar sig till målgruppen, där du vill bedriva projekt. Kan insatserna komplettera varandra? Beskriv vilka som ska genomföra insatsen och hur. Hur ser den samlade kompetensen ut och är det något som behöver kompletteras? Tydliggör ansvarsrollerna i projektplaneringen och ansökan.

Syfte & mål

 • Tydligt syfte och mätbara mål ska framgå och det är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma en ansökan. Tänk kvalitet framför kvantitet.
 • Upprätta ett skilt konto för projektet. Följ budget och utfall löpande, inte endast då det är dags för del- och slutrapport.

Tidsplan

 • Erfarenhet visar att det ofta är enklare att starta ett projekt än att avsluta ett projekt. Fundera från början på hur projektet ska avslutas och planera in delmål.

Resurser

 • Länsstyrelsen gör bedömningar utifrån bland annat rimlighet. Det handlar inte om att försöka nå flest antal personer. Motivera behovet av insatsen. Fokus ligger på hur projektets ska genomföras med kostnader som står i relation till, bland annat antal deltagartillfällen och resurser.

Alla ansökningar granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och möjlighet för alla ur målgruppen att delta. Ta gärna del av följande stöd:

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån eventuella bidragsprioriteringar och följande kriterier:

 • att insatsen stärker och/eller utvecklar verksamheter som bidraget är riktat till
 • att insatsen riktas i huvudsak till målgruppen för specifikt bidrag (Nyanlända utlänningar, och / eller asylsökande och/eller skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet.)
 • att insatsen syftar till att:
  • stödja språkinlärning och/eller
  • underlätta etableringen i samhället och/eller
  • skapa nätverk och/eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn
 • att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte
 • att insatsen genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer
 • att budgeten är grundligt genomarbetad
 • att insatsen tar hänsyn till barn- och jämställdhetsperspektivet samt tillgänglighetsaspekter

Ansökan

Sökande använder Länsstyrelsens e-tjänst och loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Beslut och utbetalning

Ansökan bereds av Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut och meddelar sökande under juni 2024.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutrapporten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling, mejl daniel.uddling@lansstyrelsen.se, telefon 010-22 44 471.

Du kan också kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss