Hitta på sidan
Hitta på sidan

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansökningsperiod i Västra Götaland

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 8 april 2020.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Del- eller slutrapportera en insats

Gäller för insatser § 37a under 2020

Delrapport 2020 (Word)Word
Slutrapport 2020 (Word)Word

Gäller för insatser § 37a under 2019

Delrapport 2019 (Word)Word
Slutrapport 2019 (Word)Word

Gäller för insatser § 37a under 2018

Delrapport 2018 (Word)Word
Slutrapport 2018 (Word)Word

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

- Enligt 37a § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökan kan i första hand avse insatser under perioden 2020 och 2021. Ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2020.

För 2020 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 66 miljoner kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2020. Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar över cirka 10,5 miljoner kronor av dessa medel.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda målgrupperna.

Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5-5b §§ enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, enligt den så kallade gymnasielagen, kan också omfattas av insatserna.

Prioriterade insatser

Under 2020 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen kommer särskilt prioriteras. Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart är etablerad.

Ansökan

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och ska ha inkommit senast 8 april 2020.

Ansökan utvecklingsmedelWord – innehåller vägledning

Samverkanspart intygWord – fylls i av samverkanspart

Manual för jämställdhetsintegreringPDF

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast 10 juni 2020.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast 22 juni 2020.

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden.

En delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Delredovisningar och slutredovisning skickas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt

Hitta på sidan