Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Det är viktigt att även föräldralediga ges möjlighet att etablera sig. Att de fortsätter utveckla sina kunskaper i svenska och får möjlighet till viktiga kontakter med samhället. Längre perioder av föräldraledighet tenderar att försena kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet.

Exempelsamling – att nå utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknad och utbildning, Länsstyrelsernas integrationsarbete Länk till annan webbplats.

Under vårens utlysning fördelade Länsstyrelsen Västra Götaland 8 171 000 kronor. Vilka insatser som beviljades framgår längre ner på sidan.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Kommuner kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och ska vara underskriven av firmatecknare. Medel kan inte beviljas till kommunalförbund.

Insatsen kan genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökande kommun är alltid ansvarig för genomförande av insatsen. Aktiv medverkan av ansökande kommun måste säkerställas i de fall insatsen genomförs i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioderna för 2022 var 15 februari till och med 31 mars, samt 30 augusti till och med 3 oktober. Under 2022 har Länsstyrelsen Västra Götaland fördelat 14 010 544 kronor i länet. Lista med beviljade insatser hittar du längre ned på sidan.

Stöd för dig som ansöker om bidrag inom integration

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? Det finns flera viktiga delar i en projektplanering som är bra att gå igenom innan du skickar in en ansökan. Oftast är det flera parter som samverkar i ett projekt så tänk på att vara ute i god tid!

Målgruppsanalys

 • Analysera målgruppens förutsättningar att delta i den planerade insatsen. Inom flera områden har kvinnor och män med erfarenhet av migration, olika makt och livsvillkor. Att exempelvis erbjuda barnpassning möjliggör deltagande för personer med små barn. Tillgängliga lokaler skapar lika möjlighet att delta.
 • Analysera vilken påverkan insatsen har på barn, även om det inte är er primära målgrupp. I detta kan exempelvis en prövning av barnets bästa ingå.
 • En insats får ofta ett bättre genomslag om den grundar sig i att människor själva fått vara med i processen och definierat behov och insatser. Involvera gärna målgruppen så tidigt som möjligt i planeringen av er insats och beskriv på vilket sätt ni inhämtat målgruppens synpunkter.

Samverkan

 • Ta reda på vilka andra projekt och insatser som riktar sig till målgruppen, där du vill bedriva projekt. Kan insatserna komplettera varandra? Beskriv vilka som ska genomföra insatsen och hur. Hur ser den samlade kompetensen ut och är det något som behöver kompletteras? Tydliggör ansvarsrollerna i projektplaneringen och ansökan.

Syfte & mål

 • Tydligt syfte och mätbara mål ska framgå och det är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma en ansökan. Tänk kvalitet framför kvantitet.
 • Upprätta ett skilt konto för projektet. Följ budget och utfall löpande, inte endast då det är dags för del- och slutrapport.

Tidsplan

 • Erfarenhet visar att det ofta är enklare att starta ett projekt än att avsluta ett projekt. Fundera från början på hur projektet ska avslutas och planera in delmål.

Resurser

 • Länsstyrelsen gör bedömningar utifrån bland annat rimlighet. Det handlar inte om att försöka nå flest antal personer. Motivera behovet av insatsen. Fokus ligger på hur projektets ska genomföras med kostnader som står i relation till, bland annat antal deltagartillfällen och resurser.

Alla ansökningar granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och möjlighet för alla ur målgruppen att delta. Ta gärna del av följande stöd:

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån eventuella bidragsprioriteringar och följande kriterier:

 • att insatsen stärker och/eller utvecklar verksamheter som bidraget är riktat till
 • att insatsen riktas i huvudsak till målgruppen för specifikt bidrag (Nyanlända utlänningar, och / eller asylsökande och/eller skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet.)
 • att insatsen syftar till att:
  • stödja språkinlärning och/eller
  • underlätta etableringen i samhället och/eller
  • skapa nätverk och/eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn
 • att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte
 • att insatsen genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer
 • att budgeten är grundligt genomarbetad
 • att insatsen tar hänsyn till barn- och jämställdhetsperspektivet samt tillgänglighetsaspekter

Ansökan

Sökande använder Länsstyrelsens e-tjänst och loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

För att underlätta ansökningsprocessen finns ett stöddokument med vägledning och de frågor som ska fyllas i via e-tjänsten nedan.

Ansökan §37a-medel - med vägledning och stöd e-tjänst, pdf Pdf, 232.9 kB.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Du kan göra din ansökan via e-tjänsten eller via word-blankett. Om du vill ansöka genom blankett, vänligen kontakta oss och begär blanketten i god tid innan sista ansökningsdatum.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Beslut och utbetalning

Ansökan bereds av Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut och meddelar sökande den 18 november 2022.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Information om projektredovisning

Länsstyrelsen Västra Götaland erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontaktpersoner

Daniel Uddling telefon 010 -22 44 471

Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson:

Kontakt