Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

 • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
 • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
 • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
 • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Regionalt jämställdhetsarbete

Nätverk för jämställdhet

Länsstyrelsen genomför bland annat nätverksträffar med kommuner, myndigheter och andra organisationer. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta kunskap, erfarenhet och att få samverka med andra.

Kontakta Länsstyrelsen om du vill gå med i jämställdhetsnätverket.

Jämställt Västra Götaland 2019-2022

Länsstyrelsen har tagit fram en strategi för jämställdhet för hela länet. Ett jämställdhetsperspektiv ska vara självklart i alla verksamheter för att kunna erbjuda en jämställd service för alla som bor, arbetar och vistas i Västra Götaland.

Strategin är en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet med strategin är att:

 • Tydliggöra vår uppgift att bedriva, samordna och stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå.
 • Anpassa, konkretisera och implementera nationella jämställdhetspolitiska mål utifrån regionala förutsättningar.
 • Fördjupa samverkan mellan centrala aktörer.
 • Förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken på regional nivå.

Strategin kan användas för att:

 • Sprida kunskap om den svenska jämställdhetspolitiken.
 • Möjliggöra prioriteringar i pågående jämställdhetsarbete.
 • Fördjupa arbetet med jämställdhetsintegrering.

Organisationer ska kunna använda sig av strategin genom att analysera sina respektive verksamheter utifrån de prioriterade områdena.

fokusområden för jämställdhet

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland

Vi har tagit fram ett metodstöd för dig som på olika sätt arbetar med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i myndighet, kommun eller civilsamhälle. Metodstödet utgår från den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2019-2022.

Metodstödet går att använda på olika sätt. Du kan få fram statistik och jämföra kommuner. Du kan använda det för att utbilda om jämställdhet och jämställdhetsintegrering i din organisation. Du kan också använda det för att hitta konkreta exempel på arbetssätt och metoder som kan ge inspiration för utveckling av jämställdhetsarbetet i din verksamhet.

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kartläggning och kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten ”Jämställdhet och integration i Västra Götalands län” belyser ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och livsvillkor. Dokumentet kan användas som underlag för beslut och prioriteringar för personer som arbetar på strategisk nivå. Det kan även användas som ett kunskapsstöd för personal och volontärer som möter målgrupperna.

Jämställdhet och integration i Västra Götalands län 2019 - kartläggning och kunskapsöversikt (pdf-fil) Pdf, 509.9 kB.

Nyhetsbrev om jämställdhet

Länsstyrelsens regionala nyhetsbrev om jämställdhet ger dig nationella och regionala nyheter, information om aktuella konferenser, utbildningar och liknande inom jämställdhetsområdet. Vi vänder oss till dig som arbetar inom området eller är intresserad av frågor som rör jämställdhet. Sprid gärna nyhetsbrevet till dina kollegor och andra som du tror kan ha nytta av informationen att följa nyhetsbrevet.

Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor ansvarar för nyhetsbrevet. Har du frågor om innehållet vänligen kontakta redaktören.

Redaktör: Hedvig Stenius och Andrea Buske

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss