Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

 • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
 • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
 • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Regionalt jämställdhetsarbete

Nätverk för jämställdhet

Länsstyrelsen genomför bland annat nätverksträffar med kommuner, myndigheter och andra organisationer. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta kunskap, erfarenhet och att få samverka med andra.

Kontakta Länsstyrelsen om du vill gå med i jämställdhetsnätverket.

Jämställt Västra Götaland 2019-2022

Länsstyrelsen har tagit fram en strategi för jämställdhet för hela länet. Ett jämställdhetsperspektiv ska vara självklart i alla verksamheter för att kunna erbjuda en jämställd service för alla som bor, arbetar och vistas i Västra Götaland.

Strategin är en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet med strategin är att:

 • Tydliggöra vår uppgift att bedriva, samordna och stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå.
 • Anpassa, konkretisera och implementera nationella jämställdhetspolitiska mål utifrån regionala förutsättningar.
 • Fördjupa samverkan mellan centrala aktörer.
 • Förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken på regional nivå.

Strategin kan användas för att:

 • Sprida kunskap om den svenska jämställdhetspolitiken.
 • Möjliggöra prioriteringar i pågående jämställdhetsarbete.
 • Fördjupa arbetet med jämställdhetsintegrering.

Organisationer ska kunna använda sig av strategin genom att analysera sina respektive verksamheter utifrån de prioriterade områdena.

fokusområden för jämställdhet

Strategin bygger på de jämställdhetspolitiska målen. Utifrån dessa mål har tre strategiska fokusområden valts ut:

 • Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
 • Hälsa och makt 
 • Mäns våld mot kvinnor och makt  

Jämställt Västra Götaland - Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering 2019-2022

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland

Vi har tagit fram ett metodstöd för dig som på olika sätt arbetar med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i myndighet, kommun eller civilsamhälle. Metodstödet utgår från den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2019-2022. Metodstödet går att använda på olika sätt.

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kartläggning och kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten ”Jämställdhet och integration i Västra Götalands län” belyser ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och livsvillkor. Dokumentet kan användas som underlag för beslut och prioriteringar för personer som arbetar på strategisk nivå. Det kan även användas som ett kunskapsstöd för personal och volontärer som möter målgrupperna.

Du kan få fram statistik och jämföra kommuner. Du kan använda det för att utbilda om jämställdhet och jämställdhetsintegrering i din organisation. Du kan också använda det för att hitta konkreta exempel på arbetssätt och metoder som kan ge inspiration för utveckling av jämställdhetsarbetet i din verksamhet.

Jämställdhet och integration i Västra Götalands län 2019 - kartläggning och kunskapsöversikt Pdf, 509.9 kB.

Kontakt