Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har bland annat i uppdrag att:

 • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
 • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
 • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
 • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Regionalt jämställdhetsarbete

Jämställt Västra Götaland Pdf, 2.1 MB. 2024-2027

Länsstyrelsen har tagit fram en strategi för det regionala och lokala arbetet med jämställdhetsintegrering i Västra Götaland. Strategin ”Jämställt Västra Götaland 2024–2027” pekar ut en riktning för jämställdhetsarbetet i länet och bidrar till att samla länets aktörer kring 15 regionala jämställdhetsmål. I arbetet med att identifiera och prioritera relevanta mål för Västra Götaland har Länsstyrelsen lyssnat in och samverkat med olika aktörer i länet.

I uppdraget till länsstyrelserna har regeringen pekat ut att ekonomisk jämställdhet, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och jämställdhetsintegrering inom civil beredskap ska vara prioriterade i arbetet med strategin. Regeringen anser även att området hedersrelaterat våld och förtryck bör ges ökat fokus i jämställdhetspolitiken och i samhället. Mot bakgrund av det har Länsstyrelsen valt att prioritera dessa fyra områden i den regionala strategin. Länsstyrelsen uppmuntrar och stödjer särskilt regionala insatser som rör dessa områden.

En illustration som visar kopplingen mellan nationella jämställdhetspolitiska delmål, regionala jämställdhetsmål och enskilda aktörers jämställdhetsmål.

Illustrationen visar kopplingen mellan olika målnivåer i jämställdhetsarbetet.

Här kan du ladda ner strategin i sin helhet.

Jämställt Västra Götaland 2024-2027

Här kan du ladda ner en kortversion av strategin.

Kortversion av Jämställt Västra Götaland 2024-2027

En jämn fördelning av makt och inflytande.

 • Regionalt mål: Kvinnor på arbetsledande och högre politiskt beslutsfattande positioner i Västra Götaland ska öka.
 • Regionalt mål: Kvinnors, barns och ungas förutsättningar att representera och verka i det civila samhället i Västra Götaland ska förbättras.
 • Regionalt mål: Kvinnors och flickors behov, livsvillkor och förutsättningar ska beaktas i högre utsträckning i uppbyggnaden av och deltagande i den civila beredskapen i Västra Götaland.

Ekonomisk jämställdhet

 • Regionalt mål: Kvinnors förutsättningar avseende anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt arbetsmiljö ska förbättras i Västra Götaland.
 • Regionalt mål: Kvinnor i Västra Götaland ska ha ökad möjlighet att starta och driva företag som kan växa och generera en inkomst.
 • Regionalt mål: Fler kvinnor med funktionsnedsättning i Västra Götaland ska vara etablerade på arbetsmarknaden och inte diskrimineras i arbetslivet på grund av sin funktionsnedsättning eller sitt kön.
 • Regionalt mål: Fler utrikes födda kvinnor i Västra Götaland ska vara etablerade på arbetsmarknaden och ha egen försörjning.

Jämställd utbildning

 • Regionalt mål: Könsfördelningen på pojk- och flickdominerade gymnasieprogram i Västra Götaland ska bli mer jämställd.
 • Regionalt mål: Pojkar i Västra Götaland ska uppnå goda skolresultat oavsett socioekonomisk bakgrund eller migrationsbakgrund.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

 • Regionalt mål: Mäns betalda och obetalda hem- och omsorgsarbete samt uttag av föräldraledighetsdagar ska öka i Västra Götaland.

Jämställd hälsa

 • Regionalt mål: Den psykiska ohälsan hos flickor, unga kvinnor och unga hbtqi+ personer i Västra Götaland ska minska.
 • Regionalt mål: Hälsan hos flickor och kvinnor med funktionsnedsättning i Västra Götaland ska förbättras.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 • Regionalt mål: Hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra i Västra Götaland.
 • Regionalt mål: Våld i ungas partnerrelationer ska upphöra i Västra Götaland.
 • Regionalt mål: Arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Västra Götaland ska vara anpassat efter livsvillkor och förutsättningar hos grupper med svagt samhälleligt stöd.

 

Att ansluta sig till strategin

Genom ett samlat grepp kring länets ojämställdhetsproblem kan vi tillsammans arbeta för ett mer jämställt Västra Götaland. Kommuner, myndigheter, region och lärosäten i Västra Götaland kan ansluta sig till strategin. Näringsliv och civilsamhälle är välkomna att delta i arbete knutet till strategin.

Ifylld anslutningsblankett skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge diarienummer 801-9838-2024 i ärenderaden.

Anslutningsblankett Jämställt Västra Götaland 2024-2027 Word, 60.2 kB.

Länsstyrelsen erbjuder anslutna organisationer:

 • stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering på lokal och regional nivå. Det kan handla om stöd för att underlätta styrning, analys, implementering och uppföljning i den egna organisationen.
 • att ta del av metoder, arbetssätt och kunskapsstöd kring praktiskt jämställdhetsarbete.
 • stöd i samverkan och erfarenhetsutbyten mellan aktörer som arbetar med liknande områden.
 • delta i Länsstyrelsens regionala nätverk och andra samverkansforum.
 • att synliggöras i Länsstyrelsens metodstöd som ansluten organisation.

Länsstyrelsen förväntar sig att organisationer som ansluter sig ska:

 • fatta ett politiskt och/eller annat ledningsbeslut om att ansluta sig till Jämställt Västra Götaland 2024–2027.
 • förankra strategiarbetet i den egna organisationen.
 • prioritera vilka av strategins regionala mål som organisationen ska fokusera på. Det kan handla om att utveckla pågående arbete med jämställdhetsintegrering och koppla det till strategin och/eller att nytt arbete initieras.
 • utse en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen och den egna verksamheten. Kontaktpersonen bör ha ansvar för det strategiska arbetet med jämställdhetsintegrering i organisationen.
 • utifrån aktörens förutsättningar och tillgängliga data, bistå med underlag till Länsstyrelsens del- och slutuppföljning av Jämställt Västra Götaland 2024–2027.

Stöd för det regionala jämställdhetsarbetet

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland

Vi håller på att ta fram ett metodstöd som ska stödja och vägleda arbetet med jämställdhetsintegrering på lokal och regional nivå. Metodstödet utgår från den nya länsövergripande strategin. Metodstödet utvecklas löpande under våren på webbplatsen Jämställt Västra Götaland.

Jämställt Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Nätverk för jämställdhet

Länsstyrelsen genomför bland annat nätverksträffar med kommuner, myndigheter och andra organisationer. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta kunskap, erfarenhet och att få samverka med andra.

Kontakta Länsstyrelsen om du vill gå med i jämställdhetsnätverket.

Regionala lägesbilder och rapporter

Könsuppdelad statistik

Könsuppdelad statistik synliggör strukturer och villkor för kvinnor och män. Statistikboken ”Om kvinnor och män i Västra Götaland” synliggör könsskillnader på flera områden i kommuner och i länet som helhet. Här finns bland annat statistik om inkomster, uttag av sjuk- och aktivitetsersättning, företagare samt statistik om självuppskattad utsatthet för fysiskt våld eller hot om våld.

För att beställa tryckta statistikböcker e-posta till linnea.weinz@lansstyrelsen.se.

Om kvinnor och män i Västra Götaland – en statistikbok

Jämställda arbetsvillkor

Rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren i Västra Götaland” synliggör lokala och strukturella skillnader i arbetsvillkor mellan de mest kvinnodominerade och mansdominerade yrkeskategorierna i länets kommuner och i regionen. I rapporten jämförs arbetsvillkor så som sjukfrånvaro, deltidsarbete, medarbetare per chef, möjlighet till flextid och delade turer. Stress, arbetstrivsel och arbetstid är exempel på faktorer som forskning visar påverkar ekonomi och hälsa.

För att beställa tryckta rapporter e-posta till linnea.weinz@lansstyrelsen.se.

Hur jämställda är arbetsvillkoren i Västra Götalands län? En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och region

Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner?

Uppföljning av strategin Jämställt Västra Götaland 2019-2022

Under 2022 har Länsstyrelsen Västra Götaland följt upp den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering, Jämställt Västra Götaland 2019–2022. Här kan du läsa kortversionen av uppföljningsrapporten.

Kortversion: Uppföljning av strategin Jämställt Västra Götaland 2019-2022

Nyhetsbrev om jämställdhet

Länsstyrelsens regionala nyhetsbrev om jämställdhet ger dig nationella och regionala nyheter, information om aktuella konferenser, utbildningar och liknande inom jämställdhetsområdet. Vi vänder oss till dig som arbetar inom området eller är intresserad av frågor som rör jämställdhet. Sprid gärna nyhetsbrevet till dina kollegor och andra som du tror kan ha nytta av informationen att följa nyhetsbrevet.

Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor ansvarar för nyhetsbrevet. Har du frågor om innehållet vänligen kontakta redaktören.

Redaktör: Andrea Buske

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss