Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Kommuntal för Västra Götalands län 2019-2020

Kommun

2019

2020

Ale

50

42

Alingsås

59

53

Bengtsfors

0

0

Bollebygd

20

16

Borås

59

46

Dals-Ed

2

3

Essunga

9

7

Falköping

1

0

Färgelanda

0

1

Grästorp

6

7

Gullspång

0

0

Göteborg

427

291

Götene

7

8

Herrljunga

11

9

Hjo

15

13

Härryda

76

68

Karlsborg

0

0

Kungälv

100

85

Lerum

92

77

Lidköping

42

34

Lilla Edet

16

13

Lysekil

1

7

Mariestad

22

29

Mark

45

37

Mellerud

0

0

Munkedal

0

0

Mölndal

97

80

Orust

29

26

Partille

59

42

Skara

0

2

Skövde

46

44

Sotenäs

11

9

Stenungssund

40

41

Strömstad

11

7

Svenljunga

0

3

Tanum

10

9

Tibro

0

0

Tidaholm

3

3

Tjörn

16

18

Tranemo

9

7

Trollhättan

15

9

Töreboda

5

0

Uddevalla

15

12

Ulricehamn

18

17

Vara

24

22

Vårgårda

12

11

Vänersborg

0

0

Åmål

0

0

Öckerö

31

27


Lägesbilder från kommuner och regioner 2019

Sedan 2016 tar länsstyrelserna fram lägesbilder om mottagande och etablering för kommuner och landsting i respektive län. Lägesbilderna beskriver vilken påverkan mottagandet av asylsökande och nyanlända har för olika verksamheter. Det kan till exempel vara socialtjänst, skola och utbildning samt hälso- och sjukvård.

Lägesbilden från 2019 visar på en relativt låg påverkan, även om det finns ett antal utmaningar. Det handlar bland annat om svårigheter med att skaffa bostäder.

Metodstöd för lokala överenskommelser

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet ska vägleda och ge stöd till de lokala parterna i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser.

Metodstöd - Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etableringPDF

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

 • kommunens storlek
 • arbetsmarknadsläge
 • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
 • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen

Läns- och kommuntal 2020PDF

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bidrag för bostadslösningar

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Framgångsfaktorer för nyanländas etablering i Västra Götalands län

Från 2015 till 2018 togs 36 916 nyanlända emot i Västra Götalands län. För att samla erfarenheter från mottagandet anordnade Länsstyrelsen i maj 2019 två dialogdagar med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kommunrepresentanter.

Vad har fungerat bra och vilka erfarenheter ska vi bygga vidare på? Tidsperioden 2015 till 2018 är intressant bland annat utifrån bosättningslagen, samt att det är en tid som ställt tydliga krav på samverkan. Det är särskilt relevant att samla erfarenheter och kunskaper just nu på grund av det minskande antalet asylsökande som får uppehållstillstånd, pågående neddragningar av verksamheter samt omorganisationen av arbetsmarknadspolitiken, inklusive Arbetsförmedlingens förändrade roll.

Deltagarna på dialogdagarna samtalade gruppvis och de framgångsfaktorer som lyftes fram kan sammanfattas som:

 • En organisatorisk och politisk vilja
 • En kommunövergripande struktur
 • Att frågor hanteras på rätt nivå av rätt aktör
 • Fokus på samverkan internt och externt
 • Ett långsiktigt och strukturerat arbetssätt
 • En kunskapsbaserad bas
 • Ett inkluderande förhållningssätt

Rapporten: Rätt insats av rätt aktör i rätt tid - Framgångsfaktorer för nyanländas etablering i Västra Götalands län

Kontakt

Birgitta Guevara
010-224 44 67

Det går även bra att kontakta våra delregionala kontaktpersoner:

Fyrbodal
Kirsten Brogaard
010-224 45 28

Sjuhärad
Erika Melin
010-224 46 92

Göteborgsregionen
Elin Sandberg
010-224 46 89

Skaraborg
Daniel Uddling
010-224 44 71

Kontakt