Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande och följer upp organisering och genomförande av insatser på regional och lokal nivå.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Samverkan inom migration och integration

Syftet med den här samverkan är att stärka och utveckla politikområdena migration och asyl samt nyanländas etablering. I Västra Götaland har vi delat upp arbetet på lokal, delregional och länsövergripande nivå. Länsstyrelsen samordnar den länsövergripande och den delregionala samverkan förutom i Göteborgsregionen där Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samordnar arbetet. Ansvaret för den lokala samverkan delas mellan Arbetsförmedlingen och länets kommuner.

På nationell nivå pågår samarbete via en så kallad samverkansdelegation. I den nationella samverkansdelegationen ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner.

Överenskommelse om samverkan inom migration och integration (pdf-fil) Pdf, 324.8 kB.

Flyktingmottagande från Ukraina

Många människor är på flykt undan kriget i Ukraina. Massflyktsdirektivet har aktiverats i EU. Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att inventera boplatser för flyktingar från Ukraina.

Flyktingmottagande från Ukraina

Informationsverige.se

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats med samhällsinformation för nyanlända. Den fungerar också som ett verktyg för dig som arbetar med asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss