Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 67,4 miljoner kronor.

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Stöd för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns stöd till såväl asylsökande som till dig som anordnar insatser eller på andra sätt arbetar med asylsökande.

För dig som anordnar insatser eller arbetar med asylsökande finns material, information och verktyg som stöd i arbetet.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.selänk till annan webbplats

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg och information om mötesplatser och aktiviteter.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.selänk till annan webbplats

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i Tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning för resor till och från aktiviteterna. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få reseersättning. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver reseersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Din organisation behöver inte teckna en TIA-överenskommelse

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Teckna en TIA-överenskommelse för att kunna utfärda intyg

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationerWord

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfundWord

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut om undantag för resor mellan kommuner i Västra GötalandPDF
(Kommunlista, gäller från och med 2020-01-01)

Länsstyrelsen Västra Götaland har under 2020 års utlysning 11 355 000 kronor att fördela i länet.

För 2020 har statsbidraget varit utlyst mellan 12 februari och 19 mars. Handläggning av inkomna ansökningar pågår och beslut förmedlas den 15 maj.

I de fall insatsen beviljats statsbidrag för verksamhet till asylsökande med flera enligt förordning 2016:1364 sker utbetalning inom sex veckor från beslutsdatum av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

På grund av rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridning, beviljas medel för TIA-verksamhet från september 2020 och framåt.

När vi har en ansökningsperiod igång ansöker du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss. Läs igenom vägledningen innan du fyller i ansökningsblanketten.

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblankett:

  Ansökan för ideella organisationerWord
  Ansökan för kommunerWord
  Mall budget för länsöverskridande ansökningarWord
  Intyg för medsökandeWord
  AktivitetsplanExcel
 2. Skicka din ansökan med bilagor digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Tänk på att allt det du skickar in blir allmänna handlingar, även bilder. Glöm inte att begära filskick om din ansökan med bilagor är större än 25 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose.
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram lite hjälpmedel som du kan använda om du vill i din projektplanering och i din ansökan.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen. Att läsa vägledningen inför ifyllande av ansökan är också en bra hjälp.

Mall för projektplanWord

Du kan även använda vår manual för jämställdhetsintegrering. Manualens frågor är tänkta att vara en hjälp i att beakta, synliggöra och integrera jämställdhet i alla delar av ditt projekt.

Manual för jämställdhetsintegrering av projektPDF

Mall för reviderad budgetWord

Gör aktiviteter för asylsökande och nyanlända sökbara på informationsverige.se

På informationsverige.se kan ni informera om aktiviteter för asylsökande och nyanlända. Om ni vill att era aktiviteter ska vara sökbara i aktivitetskalendern, fyll i era uppgifterna i det dokument länken leder till och skicka till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Har ni flera olika aktiviteter, exempelvis ett språkcafé och en föräldrastödsgrupp, behöver ni fylla i två separata dokument för dem. Det gäller även om ni har verksamhet på olika orter.

Blankett lägga upp en aktivitet i aktivitetskalendern på informationsverige.sePDF

Aktivitetskalendern på informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi på Länsstyrelsen har beslutat om statsbidrag för tidiga insatser 2017, 2018 och i första utlysningen 2019. Vilka projekt som har fått bifall ser du här:

Lista med beslut om statsbidrag 2020-05-15PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2019-10-29PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2019-05-07PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2018-10-30PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2018-05-15PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2017-10-20PDF

Lista med beslut om statsbidrag 2017-06-30PDF

Delrapportering

Din organisation kan behöva lämna en delredovisning för insatsen. I beslutet om beviljat bidrag står det om din insats ska delrapporteras. Rapporteringen ska ske vid de tidpunkter som anges i ert beslut.

Använd mallen för det år du fick beviljat statsbidrag

Delrapportsmall 2018 utlysning 1Word

Delrapportsmall 2018 utlysning 2Word

Delrapportsmall 2019Word

Skicka ifylld och påskriven blankett med e-post till: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Slutrapportering

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska din organisation göra en slutredovisning. Projektets slutdatum anges i ert beslut.

Exempel på revisorsintygWord

Mallar för 2018

Slutrapportsmall för kommuner 2018Word

Slutrapportsmall för ideella organisationer 2018Word

Mallar för 2019

Slutrapportsmall för kommuner 2019Word

Slutrapportsmall för ideella organisationer 2019Word

Gör så här för att slutrapportera:

Kontaktpersoner

Kontakt