Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttid

Jakttiden för jaktåret 2019-2020

 • Skötselområde, 14 oktober - 29 februari
 • Licensområde, 14 oktober - 29 februari
 • Oregistrerad mark (fritt antal kalvar), 14 oktober - 18 oktober

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2019/2020PDF, beslut

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älg på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Kostnad och betalning

Kostnaden för en fälld älg är 850 kr per vuxet djur och för kalv 100 kr.

 • För skötselområden och licensområden vid slutrapport i Älgdata genereras en faktura med inbetalningsuppgifter.
 • För oregistrerade marker ska istället 100 kr betalas per skjuten kalv till bankgiro 5042-1312. Skriv i meddelandet:
  • jakträttshavarens namn
  • vilken fastighet djuret sköts på
  • inom vilken kommun.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Så här hanterar du en älg du misstänker är otjänlig

För att du ska slippa betala fällavgift för en otjänlig älg ska älgens otjänlighet intygas av en veterinär, polisman eller av Länsstyrelsen förordnad viltkasserare. Kom ihåg att den skjutna älgen ska rapporteras in i älgdata alternativt viltdata och att intyget ska skickas in till Länsstyrelsen innan något beslut kan tas.

Viltkasserare i Västra Götaland

Det finns 30 stycken viltkasserare i länet. Dessa personerna har genomgått en viltundersökarutbildning samt en fortbildning inom ämnet viltpatologi. Viltpatologi betyder läran om de vilda djurens sjukdomar och hur dessa diagnostiseras.

 • Otjänlig älg: Skjuts alltid i tron att den är frisk. Eventuell otjänlighet upptäcks vid senare hantering.
 • Älg som avlivas av djurskyddsskäl enligt Jaktförordningen § 40c: älgen avlivas av djurskyddsskäl då man sett att djuret lider. Kontakta polisen innan du avlivar djuret om det är möjligt, annars omgående efteråt. En älg som avlivas av djurskyddsskäl avräknas inte från licenstilldelning/ älgskötselplan, utan hanteras i statistiken som övrig dödlighet.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Förvaltningsområden i Västra Götaland

Västra Götalands län är indelat i nio älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

För att förvaltningsgrupperna ska ha en god lokal förankring i förvaltningsområdena tillsätts gruppen genom att markägar- och jägarorganisationerna får komma med förslag på nomineringar av lokala personer. Nyval sker vart tredje år.

Älgförvaltningsområde i Västra Götalands län. Klicka för att se en större karta (ny flik).

Älgförvaltningsplaner

Kontaktperson per älgförvaltningsområde - ÄFO

Granskning av skötselplaner och ÄFO-planer
David Bruun
Telefon: 010-224 54 62

Registrering
ÄFO 1, 2, 3 – Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 54 15

ÄFO 5, 6, 7 – Ingela Gjers
Telefon: 010-224 54 70

ÄFO 4, 8, 9 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Spillningsinventering
ÄFO 1-9 – Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 54 15

Delaktiga organisationer i framtagandet av ledamöter till älgförvaltningsgrupperna är: Svenska jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Södra, Sveaskog, Skara stift, Göteborgs stift, Borås stad (Tekniska Förvaltningen), Munkedal Skog AB, Mellersta Götalands Jordägareförening, Lantbrukarnas riksförbund, Bergvik Skog AB.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Protokollfört samråd

Alla skötselområden ska varje år hålla någon form av protokollfört samråd med områdets markägare och jakträttshavare för att skapa en bild över områdets älgstam. Samrådet ska vara ett förarbete till arbetet med att följa upp eller upprätta ny skötselplan.

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområdeWord

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområdePDF

Ändra eller förnya skötselplanen

Om ni ska förnya er skötselplan eller ser ett behov av att ändra er gällande plan är det viktigt att ni gör det i tid för att vi ska hinna fastställa alla planer inför jakten. Följande datum gäller:

 • Älgskötselplaner ska lämnas till förvaltningsgruppen senast den 15 april.
 • Förvaltningsgruppen ska lämna vidare granskade älgskötselplaner till Länsstyrelsen senast 15 maj.

Gör så här

 1. Hämta mallen för skötselplan på algdata.selänk till annan webbplats.
 2. Fyll i mallen med så mycket fakta som möjligt.
 3. Skicka filen med e-post till respektive förvaltningsgrupp för granskning.
 4. När förvaltningsgruppen anser att skötselplanen är komplett och ligger i linje med förvaltningsplanens mål, ska den undertecknas både av företrädare för skötselområdet och förvaltningsgruppen.
 5. Den undertecknade planen skickas till Länsstyrelsen i pappersformat eller inskannad och skickad via e-post.

Om skötselplanen inte är komplett, eller om förvaltningsgruppen anser att planen inte bidrar till att förvaltningsplanens mål nås, kontaktas skötselområdet för komplettering av planen.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

I länet får älgjakt bedrivas under de första fem dagarna av älgjakten från den 8 oktober till 13 oktober. Rapportera in eventuellt jaktresultat till Länsstyrelsen via www.algdata.selänk till annan webbplats senast 14 dagar efter djuret skjutits och fällavgiften ska betalas in.

Om inget djur fälls behöver man inte rapportera.

www.algdata.selänk till annan webbplats

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Tilldelning licensområden 2018/2019

Slutlig reviderad tilldelning alla licensområdenPDF

Det är numera bara möjligt att samregistrera spridda fastigheter om rätten till älgjakt ägs av en och samma person, det vill säga det är samma jakträttshavare på alla fastigheter.

Tidigare har licensområden tillåtits registrera fastigheter som ligger utspridda så länge de ligger inom samma älgförvaltningsområde. Fastställda registreringsbeslut kommer inte ändras.

 

Gör så här

Två blanketter behöver fyllas i korrekt och skickas till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i blanketten "Ansökan om ändring/nybildande av älgskötsel-/licensområde och/eller kronhjortskötselområde". Det är ordförande för skötsel- eller licensområdet som ska underteckna. Till ansökan om nybildande av älgskötselområde ska du bifoga en älgskötselplan.
 2. Betala in 2 300 kr bankgiro 5042-1254 när du ansöker om ändring eller bildande av område. Först när du betalat behandlar vi din ansökan. Vi behöver din ansökan senast den 31 januari.
 3. Ansöker du om avregistrering av fastigheter eller om ett eller flera licensområden i sin helhet överförs till ett älgskötselområde ska du inte betala in någon avgift.
 4. Blanketten "Ansökan om registrering/avregistrering av fastighet för jakträttshavare" ska fyllas i av var och en som innehar jakträtt på de fastigheter som ska läggas till eller tas ur älgjaktområdet. Fyll i fastighetsbeteckningen korrekt.
 5. Lämna blanketten till skötsel-/licensområdets ordförande som skickar den vidare till Länsstyrelsen tillsammans med den blankett som fylls i av skötsel-/licensområdets ordförande.
 6. Bifoga en karta som tydligt visar fastighetsgränserna för de fastigheter som ingår i ansökan. En fastighets alla skiften måste vara markerade i kartan för att hela fastigheten ska ingå i ansökan.
 7. Vid avregistrering av fastigheter kan jakträttsinnehavaren skicka blanketten direkt till Länsstyrelsen, men då måste ändå områdets ordförande meddelas om urtaget av fastigheterna.

Vad som krävs för att ansökan blir beviljad

 • Älgjaktområden ska så långt det är möjligt vara sammanhängande. Fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till ett jaktområde kommer med största sannolikhet inte kunna registreras i detsamma. Vi kan göra undantag när jakträtten på samtliga av jaktområdets fastigheter tillhör en och samma jakträttsinnehavare. Vi kan behöva begära in jakträttsavtal.
 • De fastigheter som ska läggas till ett befintligt älgjaktområde måste ligga inom det älgförvaltningsområde där jaktområdet är registrerat.
 • Enbart landareal utanför detaljplanelagt område kan registreras.
 • Ett älgskötselområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst tio vuxna älgar per år. Endast vid särskilda skäl tillåter vi undantag.
 • Ett licensområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst en älgkalv per år, enligt den arealgräns som fastställts i älgförvaltningsplanen. Om licensområdet består av flera delområden bör åtminstone ett område uppfylla de krav som gäller för registrering av licensområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen hanterar bland annat frågor om

 • miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg
 • rovdjursförvaltningsplan för länet.

L = ledamot, E = ersättare

Ordförande: Anders Danielsson, landshövding anders.danielsson@lansstyrelsen.se

E: Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se


L: Morgan Andersson (S), Jörlanda, 0768-98 39 59, hoffby@telia.com

E: Ulf Augustsson (S), Trollhättan, 070-799 59 20, uta@telia.com


L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, 0705-49 55 50, bertil.jonsson@lidkoping.se

E: Maj Steen (M), Borås, 0704-83 71 44, maj.steen@tele2.se


L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, 070-677 05 30, mariannebonnevier@hotmail.com

E: Eli Niklaus (MP), Hunnebostrand, 070-14 88 217, eli.niklaus@gmail.com


L: Ann Ohlsson (L), Tibro, 0705-91 51 32, mammasandroid@gmail.com

E: Kent Folkesson (C), Lidköping, 070-337 16 28, kent.folkesson@centerpartiet.se


L: Kjell Eliasson (V), Äspered, 0705-167650, 033104060@telia.com

E: Clarence Holgersson (KD), Hällevadsholm, 0723-25 05 30, holgersson@outlook.com


L: Anders Blomgren, Polismyndigheten. 010-56 53 813, anders.blomgren@polisen.se

E: Anders Jansson, Polismyndigheten. 010-56 52 956, anders.jansson@polisen.se


L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, 070-232 24 02, ekebol@telia.com

E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, 0522-66 22 82, 073-977 81 26, jagaremicke@hotmail.com


L: Ingegerd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, 070-209 44 87, ibosav@msn.com

E: Rolf Edvardsson, naturvårdsintresset, Alingsås, 0322-104 28, 070-380 36 83, rolf.edvardsson@telia.com


L: Ingemar Johansson, naturvårdsintresset, Vänersborg, 070-467 20 78, ingemar.johansson@hv.se

E: Erik Vikstrand, naturvårdsintresset, Dalsjöfors, 076-051 89 13, erik.vikstrand@navet.com


L: Monica Alfsdotter, natur- och ekoturism, Hälleviksstrand, 0708-388 441, monica.alfsdotter@algensberg.com

E: Pontus Gyllenberg, natur- och ekoturism, Bengtsfors, 070-68 33 209, pontus@dalslandsaktiviteter.se


L: Anna Eriksson, friluftsintresset, Örby, 0706-353 747, eriksson.m.anna@gmail.com

E: Oskar Johansson, friluftsintresset, Brastad, 0703-71 73 86, oskarjohansson@telia.com


L: Ronny Johansson, ägare och brukare av jordbruksmark, Olofstorp, 070-658 58 75, ronny.b.johansson@gmail.com

E: Marianne Carlsson, ägare och brukare av jordbruksmark, Ucklum, 0739-024 600, 0706-22 61 78, bohuslamm@telia.com


L: Börje Eriksson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, 070-348 19 41, ma80em82@telia.com

E: Johan Abenius, lokalt näringsliv och turism, Tösse, 0705-68 06 83, johan.abenius@dalsland.com

 

L: Katarina Johnsson, skogsnäringen, S Eke, Dals Långed, 0734-280798, kjohnsson@live.se

E: Joakim Källman, skogsnäringen, Skara, 0511-262 32, 0708-27 78 78, joakim.kallman@svenskakyrkan.se


L: Conny Gustafsson, yrkesfisket, Vänersnäs, 0705-82 29 61, yvonne-gustafsson55@hotmail.com

E: Bertil Adolfsson, yrkesfisket, Öckerö, 073-384 17 67, bead@nimbuskyrkan.com

Kontakt