Inventering av älgstammen

Det finns fyra basmetoder för inventering av älg som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) rekommenderar för skattning av älgstammens storlek och sammansättning.

  • Avskjutningsstatistik
  • Älgobservationer
  • Spillningsinventering
  • Kalvslaktvikter

Fullständiga manualer till basinventeringsmetoderna, SLU Länk till annan webbplats.

Spillningsinventering

Spillningsinventering är en inventeringsmetod ger en stabil och bra skattning på älgtätheten för vinterpopulationen samt dess geografiska fördelning om den genomförs årligen.

Några av fördelar med metoden är att den:

  • är oberoende av speciella väderförhållanden
  • kan genomföras i områden med tät vegetation
  • kan genomföras av jägare eller markägare
  • går att komplettera med andra typer av inventeringar såsom lokala betesskadeinventeringar

Så här går det till

Provytorna rensas från spillning under hösten (efter lövfällningen) och inventeras under våren (mellan snösmältning och lövsprickning), genom att antalet spillningshögar som producerats under vinterhalvåret räknas. Resultatet sammanställs och analyseras för att tillsammans med andra genomförda inventeringar ligga till grund för älgförvaltnings- och älgskötselplaner.

Skicka in dina resultat till Länsstyrelsen

  • Resultatet från genomförda spillningsinventeringar ska du skicka in till Länsstyrelsen senast 15 maj årligen.
  • Skicka in sammanställningsprotokollet i Excelformat, för spillningsinventeringen via e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se Ange diarienummer 13033-2024 och skriv Rapport om spillningsinventering i ämnesraden. I mejlet ska du skriva vilket jaktområde som inventeringen gäller.

Ger resultat efter årlig upprepning

För att få ett statistisk säkerställt underlag är det viktigt att tillräckligt många provytor inventeras. Det är också viktigt att inte lägga för mycket vikt vid resultatet från ett enskilt år. Spillningsinventeringen blir ett starkt verktyg först när man upprepar den årligen och på så sätt kan analysera trender (upp- och nedgångar) i populationen.

Spillningsinventeringskartor där provytorna är utmärkta, inventeringsprotokoll och inventeringspinnar för att kunna markera ut provytorna går att beställa från Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

Nyttig information och handfasta tips om spillningsinventering, Älgdata.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss