Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Fiskeregler Västra Götaland – broschyrer och mer information

I havet är det tillåtet att fiska fritt med handredskap och med vissa övriga redskap under förutsättning att fiskereglerna följs.

Fiskeregler i havet, broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Minimimåttet för torsk med handredskap är 30 centimeter. För de övriga torskfiskarna finns inget minimått vid fiske med handredskap.
 • Under perioden från och med 1 oktober till och med 31 mars är det förbjudet att fiska inom samtliga fredningsområden (se foldern Fiskeregler i Havet).
 • Under perioden den 1 januari till och med 31 mars är det förbjudet att fiska efter torsk, bleka eller kolja innanför trålgränsen.
 • I skyddsområdet Gullmarsfjorden råder fiskeförbud på torsk, bleka och kolja hela året.

Torsk, fiskeregler och biologi, svenska (pdf-fil) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, arabiska (pdf-fil) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, BKS (pdf-fil) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, engelska (pdf-fil) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, persiska (pdf-fil) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, somaliska (pdf-fil) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

I Vättern råder fritt handredskapsfiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse.

Jönköpings län är samordningslän för frågor som rör Vättern.

Fiska i Vättern, vattern.org Länk till annan webbplats.

Med sötvattensområden menas allt vatten i sjöar, vattendrag och kanaler förutom Vänern och Vättern.

Det är fiskerättsägaren som själv beslutar om fiskets utövande när det gäller sötvattensfiske. Undantaget är fiske som inte regleras i författningarna, exempelvis i områdena uppströms första definitiva vandringshindret.

Vissa fiskerättsägare (exempelvis fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar) säljer fiskekort till allmänheten och deras fiskregler måste då följas.

Fiskerättsägarnas regler får bara innebära en skärpning, aldrig en
lindring, av eventuella gällande författningar.

Bestämmelserna i sötvattenområdet angående fiskemetoder, minimimått
och fredningstider gäller endast i de stora sjöarna och i vattendragen upp till
det första definitiva vandringshindret

I kustvattnet skall fritidsfiskares redskap märkas med ett F samt fullständigt namn och telefonnummer/adress alternativt tidigare utdelat redskapsnummer (FIFS 1994:14).

Vill du ha ett personligt registreringsnummer för att fiska med rörliga redskap i Vänern, exempelvis nät, kontakta Länsstyrelsen i Värmland.

E-post till Länsstyrelsen i Värmland:
varmland@lansstyrelsen.se

Hummerfiske

Hummerfiske är tillåtet från första måndagen efter den 20 september klockan 07.00 till och med sista november. Under veckan innan är det inte tillåtet att fiska med nät, ryssjor och tinor i Skagerrak och Kattegatt.

Regler för fisket

 • Minimimåttet är 9 centimeter. Du mäter från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant. Det kallas carapaxlängd.
 • Du får inte fånga hummer med yttre rom.
 • Det är bara tillåtet att fiska hummer med hummertina. Hummer som fångas i annat redskap än hummertina ska sättas tillbaka omedelbart.
 • Vid fritidsfiske gäller sex tinor per person.
 • En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar. Flyktöppningarna ska vara minst 60 millimeter i diameter. De ska vara placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.
 • Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv. Något ställföreträdande fiske för annan person är inte tillåtet.
 • Från och med fiskesäsongen 2023 ska hummertinor ha rymningshål som hålls stängda med en högst 3 mm tjock biologisk nedbrytbar bomullstråd. Åtgärder får inte vidtas som på något sätt motverkar ändamålet med bestämmelser om rymningshål.

Regler för förvaring, sump

Hummer får inte hållas i någon form av sumpningsanordning från och med 1 februari till den första måndagen efter den 20 september kl. 07.00.

Hummer som utvecklat yttre rom i sump ska omedelbart återutsättas.

När hummer förvaras i sump ska sumpen vara märkt med användarens fullständiga namn och adress eller namn och telefonnummer. Det går också bra med personligt registreringsnummer, yrkesfiskelicensnummer eller fiskefartygsdistriktsbeteckning.

Nät, ryssjor och tinor inte tillåtet inför hummerfiskeperioden

Det är inte tillåtet att fiska med nät, ryssjor och tinor i Skagerrak och Kattegatt under perioden klockan 7.00 måndagen före första tillåtna dag fram till klockan 7.00 första tillåtna dag att fiska hummer. Undantag gäller fiske med sillgarn, makrillgarn samt fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter.

Regler för hummerfiske, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Rapportera in amerikansk hummer

Amerikansk hummer är en främmande art som förekommer i Sverige. Det är viktigt att ytterligare spridning förhindras. Hjälp oss därför att rapportera om du misstänker att du hittat en amerikansk hummer, till Havsfiskelaboratoriet vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Amerikansk hummer, slu.se Länk till annan webbplats.

Gullspångslax – nya regler

Gullspångslaxen är akut hotad. För att ge bättre skydd åt den världsunika arten har Havs- och vattenmyndigheten infört nya föreskrifter.

De nya föreskrifterna trädde i kraft 1 oktober 2021 för att skydda laxen inför den viktiga leken i Gullspångsälven. I korthet innebär föreskrifterna att fiskereglerna skärps. Dessutom blir fredningsområdet utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern större. Där blir det förbjudet att fiska lax och öring året om.

Tillåtet med vissa redskap

Det kommer fortfarande vara tillåtet att fiska med vissa redskap, om fiskemetoden inte kräver båt. Det går också bra att spinnfiska, meta eller pimpla efter arter som gädda, gös eller abborre från en stillastående eller driftande motorbåt.

Däremot blir det inte tillåtet med trolling, att släpa beten efter motordriven båt. Dragrodd är tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap. Det kommer heller inte att vara tillåtet att fiska med nät, eftersom det innebär en risk för att fånga lax och öring.

Mer om det ökade skyddet för Gullspångslaxen, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Fredningsområde Gullspångslax. Bild: Havs- och vattenmyndigheten.Förstora bilden

Fredningsområdet för Gullspångslaxen omfattar allt vatten innanför räta linjer mellan följande punkter: SO: 58°53,52 N, 14°00,72 O, SV: 58°53,52 N, 13°38,97 O, NV: 59°05,36 N, 13°38,97 O, NO: 59°05,36 N, 13°56,40 O (Kils udde). Området avgränsas från inre delen av Kilsviken av en linje från Österöns östra udde (59°03,82 N, 14°03,94 O) till udden rakt väster om Lövetorp (59°03,71 N, 14°05,75 O).

Signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten har infört ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige. Syftet är att förhindra spridning av arten eftersom den sprider kräftpest till flodkräftan.

I vatten där tillstånd för utsättning har getts tidigare och där det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta, kan fiske tillåtas utanför hanteringsområdet.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får vem som helst fiska signalkräfta?
Nej, endast den som har fiskerätt får fiska signalkräfta eller den som fått fiskerättsägarens tillstånd får fiska signalkräfta inom hanteringsområdet för signalkräfta.

Var får jag fiska signalkräfta i Västra Götaland?
Du får fiska signalkräfta om du är fiskerättsägare och har fiskerätt eller har fiskerättsägarens tillstånd samt att sjön eller vattendraget ligger inom hanteringsområdet för signalkräfta. Då får du fiska signalkräfta inom det området du har din fiskerätt.

Hur får jag reda på gränserna för hanteringsområdet för signalkräfta?
Gränsen för hanteringsområdet går vid väg E45 i Dalsland, dvs förbud väster om vägen. Du kan även se Hanteringsområdet för signalkräfta i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta HVMFS 2019:21 där du även kan läsa vilka regler som gäller för fiske efter signalkräfta inom hanteringsområdet. Zoombar karta över hanteringsområdet finns på Havs- och
vattenmyndighetens webbplats.

Signalkräfta – regler för fiske och hantering, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Hur får jag reda på om jag har fiskerätt?
Det kan stå på lagfarten till fastigheten du äger, gör det inte det och du tror att du har fiskerätt kontakta Lantmäteriet.

Får allmänheten fiska signalkräftor i Vänern?
Nej, endast de som har fiskerätt eller fiskerättsinnehavarens tillstånd får fiska signalkräfta på enskilt vatten (från land och 300 m ut) i Vänern. Fisket får då endast ske där man har sin fiskerätt. Den med personlig fiskelicens (yrkesfiskare) får fiska signalkräfta i Vänern på allmänt vatten efter särskild dispens från Länsstyrelsen. För allt fiske med rörliga redskap, exempelvis nät eller burar, krävs ett personligt redskapsnummer som tillhandahålls av Länsstyrelsen Värmland.

Jag är inte fiskerättsägare hur gör jag då för att få fiska signalkräfta?
Det är bara i Vättern som allmänheten får fiska kräftor. I alla andra sjöar och vattendrag måste du vara fiskerättsägare eller ha fiskerättsinnehavarens tillstånd.
Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Du får högst fiska 60 kräftor per person och dygn, det vill säga 120 kräftor per person och helg. Mer information om allmänhetens fiske i Vättern finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Signalkräfta – regler för fiske och hantering, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Varför är det fiskeförbud på signalkräfta?
Sverige måste följa EU-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning om hantering och spridning av invasiva främmande arter. Det innebär att Sverige inte får tillåta spridning av signalkräfta som är upptagen i förordningen som invasiv art och bärare av kräftpest. Kräftpesten angriper den inhemska svenska flodkräftan vilket innebär att om en sjö eller vattendrag med flodkräfta blir smittat av kräftpest så dör samtliga flodkräftor. Ett fiske efter signalkräfta innebär en ökad risk för spridning av både signalkräftan och kräftpesten. Därför har ett fiskeförbud införts för att minska spridningen, förutom inom hanteringsområdet och några sjöar utanför hanteringsområdet där det bedömts att risken för spridning är mycket låg.

Karta över hanteringsområde signalkräftaFörstora bilden

Karta över hanteringsområdet för signalkräfta. Klicka för större bild.

Sveriges hanteringsområde för signalkräfta

Du får fiska och hantera okokt signalkräfta inom hanteringsområdet. Hanterings-området omfattar Vänern och Dalälven samt söder ut. Gränsen väster om Vänern utgörs av väg E45 och gränsen norr om Vänern utgörs av väg E18/riksväg 26.

Norra Bohuslän, Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet.

Öland och Gotland, liksom flera vatten inom hanteringsområdet är skyddsområde för flodkräfta. Här får du inte fiska eller hantera signalkräfta.

Lagar och föreskrifter om fiske

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss