Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Hummerfiske – regler

Här hittar du regler för hummerfiske.

 • Hummerfiske är tillåtet från första måndagen efter den 20 september klockan 07.00 till och med sista november.
 • Minimimåttet är 9 centimeter. Du mäter från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant. Det kallas carapaxlängd.
 • Du får inte fånga hummer med yttre rom.
 • Det är bara tillåtet att fiska hummer med hummertina. Hummer som fångas i annat redskap än hummertina ska sättas tillbaka omedelbart.
 • Vid fritidsfiske gäller sex tinor per person.
 • En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar. Flyktöppningarna ska vara minst 60 millimeter i diameter. De ska vara placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.
 • Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv. Något ställföreträdande fiske för annan person är inte tillåtet.

Förvaring

När hummer förvaras i sump ska sumpen vara märkt med användarens fullständiga namn och adress eller namn och telefonnummer. Det går också bra med personligt registreringsnummer, yrkesfiskelicensnummer eller fiskefartygsdistriktsbeteckning.

Andra fiskeredskap inför hummerfiskeperioden

Det är inte tillåtet att fiska med nät, ryssjor och tinor i Skagerrak och Kattegatt under perioden klockan 7.00 måndagen före första tillåtna dag fram till klockan 7.00 första tillåtna dag att fiska hummer. Undantag gäller fiske med sillgarn, makrillgarn samt fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter.

Amerikansk eller sjuk hummer

För anmälan om amerikansk eller sjuk hummer ring:

Mats Ulmestrand på 010-478 40 48 eller Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Havsfiskelaboratoriet i Lysekil på 018-67 10 00.

Fiske efter signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten har infört ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige. Syftet är att förhindra spridning av arten eftersom den sprider kräftpest till flodkräftan.

I vatten där tillstånd för utsättning har getts tidigare och där det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta, kan fiske tillåtas utanför hanteringsområdet.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Får vem som helst fiska signalkräfta?
Nej, endast den som har fiskerätt får fiska signalkräfta eller den som fått fiskerättsägarens tillstånd får fiska signalkräfta inom hanteringsområdet för signalkräfta.

Var får jag fiska signalkräfta i Västra Götaland?
Du får fiska signalkräfta om du är fiskerättsägare och har fiskerätt eller har fiskerättsägarens tillstånd samt att sjön eller vattendraget ligger inom hanteringsområdet för signalkräfta. Då får du fiska signalkräfta inom det området du har din fiskerätt.

Hur får jag reda på gränserna för hanteringsområdet för signalkräfta?
Gränsen för hanteringsområdet går vid väg E45 i Dalsland, dvs förbud väster om vägen. Du kan även se Hanteringsområdet för signalkräfta i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta HVMFS 2019:21 där du även kan läsa vilka regler som gäller för fiske efter signalkräfta inom hanteringsområdet. Zoombar karta över hanteringsområdet finns på Havs- och
vattenmyndighetens webbplats.

Signalkräfta – regler för fiske och hantering, zoombar karta Länk till annan webbplats.

Hur får jag reda på om jag har fiskerätt?
Det kan stå på lagfarten till fastigheten du äger, gör det inte det och du tror att du har fiskerätt kontakta Lantmäteriet.

Får allmänheten fiska signalkräftor i Vänern?
Nej, endast de som har fiskerätt eller fiskerättsinnehavarens tillstånd får fiska signalkräfta på enskilt vatten (från land och 300 m ut) i Vänern. Fisket får då endast ske där man har sin fiskerätt. Den med personlig fiskelicens (yrkesfiskare) får fiska signalkräfta i Vänern på allmänt vatten efter särskild dispens från Länsstyrelsen. För allt fiske med rörliga redskap, exempelvis nät eller burar, krävs ett personligt redskapsnummer som tillhandahålls av Länsstyrelsen Värmland.

Jag är inte fiskerättsägare hur gör jag då för att få fiska signalkräfta?
Det är bara i Vättern som allmänheten får fiska kräftor. I alla andra sjöar och vattendrag måste du vara fiskerättsägare eller ha fiskerättsinnehavarens tillstånd.
Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Du får högst fiska 60 kräftor per person och dygn, det vill säga 120 kräftor per person och helg. Mer information om allmänhetens fiske i Vättern finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Signalkräfta – regler för fiske och hantering Länk till annan webbplats.

Varför är det fiskeförbud på signalkräfta?
Sverige måste följa EU-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning om hantering och spridning av invasiva främmande arter. Det innebär att Sverige inte får tillåta spridning av signalkräfta som är upptagen i förordningen som invasiv art och bärare av kräftpest. Kräftpesten angriper den inhemska svenska flodkräftan vilket innebär att om en sjö eller vattendrag med flodkräfta blir smittat av kräftpest så dör samtliga flodkräftor. Ett fiske efter signalkräfta innebär en ökad risk för spridning av både signalkräftan och kräftpesten. Därför har ett fiskeförbud införts för att minska spridningen, förutom inom hanteringsområdet och några sjöar utanför hanteringsområdet där det bedömts att risken för spridning är mycket låg.

Karta över hanteringsområde signalkräfta

Karta över hanteringsområdet för signalkräfta. Klicka för större bild.

Sveriges hanteringsområde för signalkräfta

Du får fiska och hantera okokt signalkräfta inom hanteringsområdet. Hanterings-området omfattar Vänern och Dalälven samt söder ut. Gränsen väster om Vänern utgörs av väg E45 och gränsen norr om Vänern utgörs av väg E18/riksväg 26.

Norra Bohuslän, Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet.

Öland och Gotland, liksom flera vatten inom hanteringsområdet är skyddsområde för flodkräfta. Här får du inte fiska eller hantera signalkräfta.

Fiskeregler i Västra Götaland

 • Minimimåttet för torsk med handredskap är 30 centimeter. För de övriga torskfiskarna finns inget minimått vid fiske med handredskap.
 • Under perioden från och med 1 oktober till och med 31 mars är det förbjudet att fiska inom samtliga fredningsområden (se foldern Fiskeregler i Havet).
 • Under perioden den 1 januari till och med 31 mars är det förbjudet att fiska efter torsk, bleka eller kolja innanför trålgränsen.
 • I skyddsområdet Gullmarsfjorden råder fiskeförbud på torsk, bleka och kolja hela året.

Torsk, fiskeregler och biologi, svenska Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, arabiska Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, BKS Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, engelska Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, persiska Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsk, fiskeregler och biologi, somaliska Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

I Vätten råder fritt handredskapsfiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse.

Jönköpings län är samordningslän för frågor som rör Vättern.

Fiska i Vättern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med sötvattensområden menas allt vatten i sjöar, vattendrag och kanaler förutom Vänern och Vättern.

Det är fiskerättsägaren som själv beslutar om fiskets utövande när det gäller sötvattensfiske. Undantaget är fiske som inte regleras i författningarna, exempelvis i områdena uppströms första definitiva vandringshindret.

Vissa fiskerättsägare (exempelvis fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar) säljer fiskekort till allmänheten och deras fiskregler måste då följas.

Fiskerättsägarnas regler får bara innebära en skärpning, aldrig en
lindring, av eventuella gällande författningar.

Bestämmelserna i sötvattenområdet angående fiskemetoder, minimimått
och fredningstider gäller endast i de stora sjöarna och i vattendragen upp till
det första definitiva vandringshindret

I kustvattnet skall fritidsfiskares redskap märkas med ett F samt fullständigt namn och telefonnummer/adress alternativt tidigare utdelat redskapsnummer (FIFS 1994:14).

Vill du ha ett personligt registreringsnummer för att fiska med rörliga redskap i Vänern, exempelvis nät kontakta Länsstyrelsen i Värmland.

Kontakt