Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Har du som djurägare dödat ett rovdjur för att skydda dina tamdjur?

 1. Ring omedelbart 010-224 50 90, så blir du direkt kopplad till SOS Alarm
 2. Meddela att du dödat ett rovdjur
 3. Uppge namn, telefonnummer och platsen där rovdjuret dödades
 4. Rovdjurets kropp ska sedan täckas över och området lämnas orört
 5. Du kommer att bli kontaktad av Länsstyrelsen som skickar ut fältpersonal för besiktning

Bli varnad vid angrepp - anmäl dig till beredskapslistan

Du som är tamdjursägare kan anmäla dig till vår beredskapslista. Länsstyrelsen besiktningsmän skickar då ett meddelande till dig, om det förekommit ett rovdjursangrepp i din närhet. 
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Scandcam – utveckling av viltkameraövervakning

I filmen berättar John Odden, Norsk institutt for naturforskning (NINA), och Nelly Grönberg, länsstyrelsen i Västra Götaland, om hur forskning och förvaltning har samarbetat i användningen av viltkameror i lodjursinventeringen.

 

Sök bidrag för skyddsväst till din hund.

Du kan söka bidrag till skyddsväst för hund mot rovdjur. Storleken på bidrag varierar beroende på modell av skyddsväst. Bidrag för en skyddsväst med vargstål är 2 000 kronor.

För att kunna söka bidrag måste du

 • vara skriven i Västra Götalands län
 • söka bidrag till västtyper som är avsedda att skydda mot varg
 • kunna visa upp ett kvitto.

Skulle Länsstyrelsen få in ett stort antal ansökningar om bidrag kommer främst sökande från områden med känd förekomst av varg att prioriteras.

Skicka din ansökan till

vastragotaland@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Att: Mia Bisther, viltenheten
403 40 Göteborg

Märk Skyddsväst för hund (218)

Behöver du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur. Bidraget är 50 kronor per godkänt meter stängsel och ansökningar om bidrag hanteras löpande under hela året. Utbetalning sker efter att stängslet besiktigats och godkänts.

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

Boskapsvaktande hundar används till att skydda olika tamdjur mot rovdjur. De vanligaste raserna som används i Sverige är maremma (maremmano abruzzese)länk till annan webbplats, pyrenéerhundlänk till annan webbplats, kangallänk till annan webbplats eller en blandras mellan pyrenéer och cão da serra da estrelalänk till annan webbplats. Det finns idag ett fyrtiotal boskapsvaktande hundar i Sverige varav åtta finns i Västra Götaland.

För att ha en boskapsvaktande hund måste du söka tillstånd av Länsstyrelsen. Det finns även bidrag att söka från Viltskadeanslaget för boskapsvaktande hund.

Hunden Arthur är av boskapsvaktande rasen maremma. Foto: Alvin Bisther

Kontakt

Mia Bisther, telefon: 010-224 56 83

Rovdjurslådan. Foto: Ulf Jonasson.

Rovdjurslådan är ett utbildningsmaterial om våra stora rovdjur framtaget av Grimsö forskningsstation. Vi har tre rovdjurslådor och vi erbjuder kostnadsfri utbildning till de lärare som vill använda lådorna i sin pedagogiska verksamhet med barn och ungdomar.

Genom lådan kan barnen se rovdjuren på film, känna på skinn och kranier samt undersöka tassar. Du lär dig upptäcka skillnader på spår, lyssna på hur rovdjuren låter och hur deras spillning ser ut. Dessutom finns ytterligare material som kan användas för mer studier. Rovdjurslådan är lika spännande för både barn och vuxna.

Våra rovdjurslådor har använts av ett stort antal skolor runt om i länet. I och med detta har drygt 3 000 elever per år kunnat ta del av materialet i lådorna.

Förutom i skolor och föreningar används lådorna vid marknader, som aktivitet på lov och vid informationsmöten.

Är du intresserad av rovdjurslådan? Kontakta oss!

Stora rovdjur i Västra Götaland

I länet finns ingen stationär etablering av björn. Däremot händer det att enstaka björnar vandrar igenom länets norra delar. Oftast är det hanar som kan vandrar långa sträckor eftersom honor är mer stationära i sina områden.

Påhälsning av björn

Natten mellan den 11 och 12 maj 2014 gjordes flera synobservationer av björn från området Hova-Lyrestad. Den 16-17 maj kom fler observationer runt Mariestad, björnspår hittades i Härjatorp den 21-22 maj och i Lyrestad den 26 maj.

Sista observationen av björn kom från Härjatorp den 4 juni sedan gick björnen tillbaka norrut igen.

I Västra Götalands län finns kungsörn men inga häckande par. Riksdagens mål är att det ska finnas minst 600 örnpar i Sverige.

Vårt mål med kungsörnsförvaltningen är bland annat:

 • att tillåta fri etablering av eventuella kungsörnshäckningar
 • att årligen inventera
 • att kvalitetssäkra allmänhetens rapporter
 • att arbeta för att motverka illegal jakt.

Inventering 2020

Länsstyrelsen inventerar kungsörn mellan den 15 februari och 15 mars genom att vid bra väder stå på utvalda platser och titta efter kungsörnar som spelflyger. Om det finns tecken på spelflykt finns det anledning att återkomma till området under sommaren och tidig höst för att leta efter ett bo och eventuella ungar.

Länsstyrelsens örnexperter genomför inventeringen årligen och har hittat flera intressanta platser i länet. Några häckningar av kungsörn har dock inte kunnat konstateras ännu.

Vårt mål med lodjursförvaltningen i länet är bland annat:

 • att kartlägga antalet familjegrupper
 • att konflikter mellan lodjur och ägare av tamboskap minimeras
 • att motverka illegal jakt.

Resultat från inventeringar

Vi har börjat komplettera spårningen på snö med viltövervakningskameror. Vi vill därför ha kontakt med er som bor i rovdjurstäta områden. Har du lodjurshona med ungar på din mark? Hör av dig till oss, antingen till någon av våra spårare eller till oss på kontoret så kommer vi ut och pratar med dig samt sätter ut kameror.

Under inventeringssäsongen 2019/2020 har vi med hjälp av viltkameror särskilt tio familjegrupper (hona med unge) i länet. Med hjälp av en omräkningsfaktor motsvarar dessa familjegrupper 56 lodjur totalt. Eftersom inventeringssäsongen 2019/2020 inte haft många tillfällen till spårning är årets inventeringsresultat en underskattning av länets lodjursstam.

Vårt mål med vargförvaltningen i länet är bland annat att: 

 • kartlägga antalet föryngringar och stationära vargar årligen
 • informera och förebygga skador på tamdjur och hundar med exempelvis rovdjursavvisande stängsel
 • motverka illegal jakt.

Inventeringsresultat för varg 2019/2020

Den milda vintern har medfört svårigheter att konstatera vargindividernas status i länet, dvs.om de revirmarkerar eller inte. Genom insamling av spillning och DNA-analyser kan vi ändå konstatera var och när vi hittar individerna och i sällskap med vem. Lika säkra blir dock inte våra slutsatser som om vi kunnat spåra individerna i snö.

Vid årets inventering har två revirmarkerande par (som delas med Värmland) kvalitetssäkrats i Laxarby och Järnsjön samt ytterligare ett revirmarkerande par (som delas med Norge) i Boksjön. Två ensamma revirmarkerande individer hittades i Svartedalen (hane) samt i Undenäs (tik).

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Licensjakt lodjur

Ta del av beslutet för licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län för år 2020:

Beslut licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län 2020.PDF

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Björnlänk till annan webbplats

Järvlänk till annan webbplats

Kungsörnlänk till annan webbplats

Lodjurlänk till annan webbplats

Varglänk till annan webbplats

Kontakt