Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skapa balans i skogen

Det behöver bli balans i skogen mellan hjortvilt och deras föda. Som det är nu räcker inte fodret till djuren. De tvingas då att beta väldigt hårt på de träd, buskar, ris och andra växter som de hittar. Det är varken bra för djuren, skogsföryngringen eller för den biologiska mångfalden.

Att på sikt skapa balans i skogen mellan hjortvilt och deras föda är angeläget, både för skogsbruket som får skador på ungskogen och för viltet. Som det är nu i många områden, räcker inte fodret till djuren. De tvingas då att beta väldigt hårt på de träd, buskar, ris och andra växter som de hittar. Detta minskar den biologiska mångfalden i landskapet och gör det svårt att föryngra skog på ett ekonomiskt hållbart sätt. Eftersom djuren i delar av länet tvingas äta foder som inte är bra för dem, mår de inte bra. Detta medför lägre slaktvikter samt mindre och färre kalvar. Det är därför viktigt att hjortviltstammarna anpassas till skadebilden och fodertillgången i olika områden.

Skogsstyrelsen satsar 2021 på projektet Mera Tall över hela Sverige och kommer att bjuda in till ett stort antal lokala träffar för att i dialogform ventilera frågan om skog och vilt i balans.

Länsstyrelsen stöttar lokal samverkan som kan bidra till att öka kompetensen om vilda hjortdjur, skogliga ekosystem, foderskapande åtgärder och inventeringsteknik hos markägare och jägare. En ökad förståelse för detta och flerartsförvaltning gör att vi tillsammans blir bättre rustade att nå målen vi sätter upp för både hjortviltet och skadorna på skog och gröda.

Mera tall är en samverkansmodell för jägare och skogsägare som vill uppnå en bättre balans mellan skog och vilt.

Varför mera tall?

Under en lång följd av år har andelen tall i våra skogar minskat, på senare år för att gran planterats för att undvika betesskador av vilt. Därför startades det nationella samverkansprojektet Mera tall som ville visa att man genom samverkan och goda exempel kan öka möjligheterna till lyckade tallföryngringar.

Mera tall vill öka andelen tall i våra plant- och ungskogar. Det behöver även finnas fler rönnar, aspar, sälgar och ekar. I många områden behöver hjortviltstammarna under ett antal år sänkas, för att markägarna ska kunna satsa på plantering av annat än gran.

Inventering av älg är en viktig beståndsdel i älgförvaltningen och behöver öka i länets olika delar. De basmetoder som används är Avskjutningsstatistik, Älgobs, Älgkalvvikter samt Spillningsinventering. Läs mer om Inventering för en adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden på länsstyrelsernas webbplats:

Älgdata, algdata.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om Skogsstyrelsens Mera tall på projektets webbplats:

Mera tall på Skogsstyrelsens webbplats, skogsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss