Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Älgskötselområden

Ändra eller förnya skötselplanen

Om ni ska förnya er skötselplan eller ser ett behov av att ändra er gällande plan är det viktigt att ni gör det i tid för att vi ska hinna fastställa alla planer inför jakten. Följande datum gäller:

Älgskötselplaner ska lämnas till förvaltningsgruppen senast den 15 april.
Förvaltningsgruppen ska lämna vidare granskade älgskötselplaner till Länsstyrelsen senast 15 maj.

Gör så här

 1. Hämta mallen för skötselplan på algdata.se Länk till annan webbplats..
 2. Fyll i mallen med så mycket fakta som möjligt.
 3. Skicka filen med e-post till respektive förvaltningsgrupp för granskning.
 4. När förvaltningsgruppen anser att skötselplanen är komplett och ligger i linje med förvaltningsplanens mål, ska den undertecknas både av företrädare för skötselområdet och förvaltningsgruppen.
 5. Den undertecknade planen skickas till Länsstyrelsen i pappersformat eller inskannad och skickad via e-post.

Om skötselplanen inte är komplett, eller om förvaltningsgruppen anser att planen inte bidrar till att förvaltningsplanens mål nås, kontaktas skötselområdet för komplettering av planen.

Alla skötselområden ska varje år hålla någon form av protokollfört samråd med områdets markägare och jakträttshavare för att skapa en bild över områdets älgstam. Samrådet ska vara ett förarbete till arbetet med att följa upp eller upprätta ny skötselplan.

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområde (word-dokument) Word, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområde (pdf-fil) Pdf, 368.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har begärt in avvikelserapporter från de älgskötselområden (ÄSO) i länet som avvikit mer än 10 procent från sina avskjutningsmål under jaktåret 2020/2021.

Det här gör vi för att förbättra älgförvaltningen i länet. Förhoppningen är att utvärderingen bidrar till bättre måluppfyllnad framöver, både för älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner.

Utvärdering av bristande måluppfyllnad i älgskötselområden - ÄSO (pdf-fil) Pdf, 285 kB.

Licensområden

Det är numera bara möjligt att samregistrera spridda fastigheter om rätten till älgjakt ägs av en och samma person, det vill säga det är samma jakträttshavare på alla fastigheter.

Tidigare har licensområden tillåtits registrera fastigheter som ligger utspridda så länge de ligger inom samma älgförvaltningsområde. Fastställda registreringsbeslut kommer inte ändras.

Oregistrerad mark

Rapportera in eventuellt jaktresultat till Länsstyrelsen via e-tjänsten senast 14 dagar efter djuret skjutits och fällavgiften ska betalas in.

Om inget djur fälls behöver man inte rapportera.

Ansökan om registrering eller ändring av älgjaktsområde

Nu kan du ansöka via e-tjänst eller blankett. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Betala in 2 300 kronor till bankgiro 5042-1254 när du ansöker om ändring eller bildande av område. Ange jaktområdets nummer (till exempel 14-11-11-111-Ä) och/eller namnet på jaktområdets företrädare som meddelande vid betalningen. Först när du betalat behandlar vi din ansökan.

Ansöker du om avregistrering av fastigheter eller om ett eller flera licensområden i sin helhet överförs till ett älgskötselområde ska du inte betala in någon avgift.

Ansök via e-tjänst

Om du vill registrera ett nytt jaktområde och ansöka via e-tjänsten behöver du först kontakta Länsstyrelsen för att få tillgång till tjänsten. Du som är registrerad företrädare kan använda e-tjänsten genom att logga in med ditt personnummer via BankID.

Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in några blanketter. När Länsstyrelsen får in fullständiga uppgifter direkt från e-tjänsten kan du även få ett snabbare beslut från oss.

Ansök via blankett

Två blanketter behöver fyllas i korrekt och skickas till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om nybildande eller ändring av älgskötselområde eller licensområde Pdf, 232.6 kB.. Det är ordförande för skötsel- eller licensområdet som ska underteckna. Till ansökan om nybildande av älgskötselområde ska du bifoga en älgskötselplan.
 2. Blanketten Registrering/avregistrering av fastigheter för jakträttshavare Pdf, 233.3 kB. ska fyllas i av var och en som innehar jakträtt på de fastigheter som ska läggas till eller tas ur älgjaktområdet. Fyll i fastighetsbeteckningen korrekt.

  För att ta reda på korrekta fastighetsbeteckningar, använd gärna Lantmäteriets karttjänst Länk till annan webbplats.. När du zoomar in och klickar i kartan visas fastighetsbeteckningen för aktuell fastighet. Genom att vi får in korrekta uppgifter från början går handläggningen av ditt ärende snabbare.
 3. Lämna blanketten till skötsel-/licensområdets ordförande som skickar den vidare till Länsstyrelsen tillsammans med den blankett som fylls i av skötsel-/licensområdets ordförande.
 4. Bifoga en karta som tydligt visar fastighetsgränserna för de fastigheter som ingår i ansökan. Endast de skiften du markerat ingår i din ansökan.
 5. Vid avregistrering av fastigheter kan jakträttsinnehavaren skicka blanketten direkt till Länsstyrelsen. Informera ändå områdets ordförande om att fastigheterna tas ur älgjaktområdet.

Vad som krävs för att ansökan blir beviljad

 • Älgjaktområden ska så långt det är möjligt vara sammanhängande. Fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till ett jaktområde kommer med största sannolikhet inte kunna registreras i detsamma. Vi kan göra undantag när jakträtten på samtliga av jaktområdets fastigheter tillhör en och samma jakträttsinnehavare. Vi kan behöva begära in jakträttsavtal.
 • De fastigheter som ska läggas till ett befintligt älgjaktområde måste ligga inom det älgförvaltningsområde där jaktområdet är registrerat.
 • Fastigheter belägna inom detaljplanelagt och tätbebyggt område är inte lämpade för älgjakt och kan inte registreras.
 • Ett älgskötselområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst tio vuxna älgar per år. Endast vid särskilda skäl tillåter vi undantag.
 • Ett licensområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst en älgkalv per år, enligt den arealgräns som fastställts i älgförvaltningsplanen. Om licensområdet består av flera delområden bör åtminstone ett område uppfylla de krav som gäller för registrering av licensområde.

Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Samrådsmöten inom älgförvaltningen

En sammanfattning av gällande lagstiftning och riktlinjer kring samråd inom älgförvaltningen, samt förslag på corona-anpassade lösningar för att kunna genomföra möten på annat vis.

Metoder för samråd inom älgförvaltningen (pdf-fil) Pdf, 340.6 kB.

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgförvaltningsområden (word-dokument) Word, 290 kB.

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgförvaltningsområden (pdf-fil) Pdf, 548.7 kB.

Förvaltningsområden i Västra Götaland

Västra Götalands län är indelat i nio älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

För att förvaltningsgrupperna ska ha en god lokal förankring i förvaltningsområdena tillsätts gruppen genom att markägar- och jägarorganisationerna får komma med förslag på nomineringar av lokala personer. Nyval sker vart tredje år.

Kartbild över förvaltningsområde

Älgförvaltningsområde i Västra Götalands län. Klicka för att se en större karta (ny flik).

Älgförvaltningsplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Älgförvaltningsplan ÄFO 1.pdf Pdf, 803.8 kB. 803.8 kB 2021-06-24 07.38
Älgförvaltningsplan ÄFO 2.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-06-09 13.48
Älgförvaltningsplan ÄFO 3.pdf Pdf, 753.3 kB. 753.3 kB 2023-04-13 10.48
Älgförvaltningsplan ÄFO 4.pdf Pdf, 906.8 kB. 906.8 kB 2022-08-15 11.13
Älgförvaltningsplan ÄFO 5.pdf Pdf, 769.6 kB. 769.6 kB 2021-06-01 14.48
Älgförvaltningsplan ÄFO 6.pdf Pdf, 692.2 kB. 692.2 kB 2021-05-21 10.22
Älgförvaltningsplan ÄFO 7.pdf Pdf, 728.9 kB. 728.9 kB 2022-06-14 14.18
Älgförvaltningsplan ÄFO 8.pdf Pdf, 696.7 kB. 696.7 kB 2022-06-14 15.16
Älgförvaltningsplan ÄFO 9.pdf Pdf, 764.7 kB. 764.7 kB 2021-05-27 10.38

Delaktiga organisationer i framtagandet av ledamöter till älgförvaltningsgrupperna är: Svenska jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Södra, Sveaskog, Skara stift, Göteborgs stift, Borås stad (Tekniska Förvaltningen), Munkedal Skog AB, Mellersta Götalands Jordägareförening, Lantbrukarnas riksförbund, Stora Enso AB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss