Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttiden för jaktåret 2020-2021 i Västra Götaland

 • Skötselområde, 12 oktober 2020 - 28 februari 2021
 • Licensområde, 12 oktober 2020 - 28 februari 2021
 • Oregistrerad mark (fritt antal kalvar), 12 oktober 2020 - 16 oktober 2020

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älg på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Så här hanterar du en älg du misstänker är otjänlig

 1. Kontakta omgående person som får genomföra besiktning av älg (polis/veterinär/viltkasserare). Se länk till kontaktuppgifter nedan.
 2. Vid besiktningstillfället upprättas ett protokoll som skickas till Länsstyrelsen.
 3. Den som ansvarar för fällavgiften måste ansöka om befrielse av fällavgift hos Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen beslutar och meddelar skriftligen den sökande om befrielse av fällavgift.

Viltkasserare i Västra Götaland

Det finns 22 stycken viltkasserare i länet. Dessa personerna har genomgått en viltundersökarutbildning samt en fortbildning inom ämnet viltpatologi. Viltpatologi betyder läran om de vilda djurens sjukdomar och hur dessa diagnostiseras.

Så här ska en bedömning av otjänlighet gå till

 • En älg fälls och jaktlaget upptäcker skada/sjukdom (efter skottet) som föranleder att älgen kan vara otjänlig.
 • Jaktlaget kontaktar en av Länsstyrelsen utsedd viltkasserare (alternativt veterinär eller polis) som genomför en besiktning av älgen.
  Besiktningsprotokoll som intygar älgens eventuella otjänlighet fylls i vid besiktningen. Dokumentera älgen (om möjligt) med fotografier som bifogas protokollet.
 • Om älgen anses vara av intresse för Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) tas en kontakt med SVA, telefonnummer 018-67 40 00 (växeln) eller vilt@sva.se.
 • Älgen rapporteras in till älgdata/viltdata av rapporteringsansvarig i jaktområdet. Glöm inte att notera älgen som otjänlig vid rapporteringen.
  Älgens rapporterings-ID, som genereras vid rapportering i älgdata/viltdata, lämnas till ansvarig viltkasserare som noterar numret på besiktningsprotokollet innan hen skickar in det till Länsstyrelsen. Om ett licensområde önskar ansöka om en ersättningsälg ska även detta noteras i besiktningsprotokollet.
 • Länsstyrelsen prövar ärendet och kan besluta om befrielse från fällavgift och om en eventuell extra tilldelning till licensområdet.

Observera

För att en viltkasserare ska kunna gör en snabb och korrekt besiktning av älgen krävs tillgång till hela djuret inklusive de inre organen. Se därför till att djurets alla delar finns lätt tillgängliga då ni begär en besiktning. För att undvika dålig köttråvara eller onödig kassaktion bör ni hantera älgen som om den vore tjänlig till dess att älgen besiktigats.

Viltkasserarna får ingen ersättning av Länsstyrelsen utan eventuell ersättning görs upp med det aktuella jaktområdet. Länsstyrelsens rekommendation är att viltkasserarna ersätts med 500 kr plus reseersättning för en besiktning.

Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – Jaktförordning 40 c §
 • Trafikälgar
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande
 • Otjänlig älg: Skjuts alltid i tron att den är frisk. Eventuell otjänlighet upptäcks vid senare hantering.
 • Älg som avlivas av djurskyddsskäl enligt Jaktförordningen 40 c §: älgen avlivas av djurskyddsskäl då man sett att djuret lider. Kontakta polisen innan du avlivar djuret om det är möjligt, annars omgående efteråt. En älg som avlivas av djurskyddsskäl avräknas inte från licenstilldelning/ älgskötselplan, utan hanteras i statistiken som övrig dödlighet.

ÄFO

Namn

Telefon

Telefon 2

1

Göte Johansson

0702-32 24 02


1

Håkan Edvardsson

0702-28 22 26


1

Roger Larsson

0730-33 86 66


2

Rolf Alexandersson

0705-32 92 16


2

Tommy Alexandersson

0706-51 23 28


3

Kjell Arne Andersson

0530-125 50

0734-16 97 33

3

Martin Aronsson

0706-93 96 52


4

Peter Olausson

0303-22 26 66

0723-06 20 66

4

Rune Karlsson

0735-78 78 50


4

Sven Niklasson

0303-168 25

0702-17 79 69

5

Bjarne Johansson

031-98 00 83

0704-41 79 94

5

Christer Svensson

0703-33 00 05


5

Jan-Erik Karlsson

0702-81 17 58


5

Stefan Hellström

0708-71 13 61


6

Lennart Johansson

0703-80 09 05


6

Tommy Kensing

0706-92 30 70


7

Sebastian Asplund

0727-41 87 53


7

Stig Hellström

0705-39 22 96


8

Daniel Göök

0708-42 36 07


8

Mats Gustavsson

0703-02 49 56


9

Magnus Fagefors

0737-54 11 86


9

Peter Lundgren

0702-21 24 64

 

Kostnad och betalning för fälld älg

Kostnaden för en fälld älg är 1 000 kronor per vuxet djur och för kalv 200 kronor.

 • För skötselområden och licensområden vid slutrapport i Älgdata genereras en faktura med inbetalningsuppgifter.
 • För oregistrerade marker ska istället 200 kronor betalas per skjuten kalv via e-tjänsten.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Förvaltningsområden i Västra Götaland

Västra Götalands län är indelat i nio älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

För att förvaltningsgrupperna ska ha en god lokal förankring i förvaltningsområdena tillsätts gruppen genom att markägar- och jägarorganisationerna får komma med förslag på nomineringar av lokala personer. Nyval sker vart tredje år.

Älgförvaltningsområde i Västra Götalands län

Älgförvaltningsområde i Västra Götalands län. Klicka för att se en större karta (ny flik).

Älgförvaltningsplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Älgförvaltningsplan ÄFO 1.pdf 451.4 kB 2018-09-28 15.13
Älgförvaltningsplan ÄFO 2.pdf 5.2 MB 2018-06-01 16.10
Älgförvaltningsplan ÄFO 3.pdf 706.9 kB 2019-05-15 15.09
Älgförvaltningsplan ÄFO 4.pdf 651.8 kB 2020-02-20 15.53
Älgförvaltningsplan ÄFO 5.pdf 627.8 kB 2019-05-15 15.08
Älgförvaltningsplan ÄFO 6.pdf 6.8 MB 2018-06-01 16.01
Älgförvaltningsplan ÄFO 7.pdf 517.6 kB 2020-07-31 12.35
Älgförvaltningsplan ÄFO 8.pdf 793 kB 2019-04-29 08.15
Älgförvaltningsplan ÄFO 9.pdf 715.8 kB 2020-06-26 14.35

Delaktiga organisationer i framtagandet av ledamöter till älgförvaltningsgrupperna är: Svenska jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Södra, Sveaskog, Skara stift, Göteborgs stift, Borås stad (Tekniska Förvaltningen), Munkedal Skog AB, Mellersta Götalands Jordägareförening, Lantbrukarnas riksförbund, Bergvik Skog AB.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ändra eller förnya skötselplanen

Om ni ska förnya er skötselplan eller ser ett behov av att ändra er gällande plan är det viktigt att ni gör det i tid för att vi ska hinna fastställa alla planer inför jakten. Följande datum gäller:

Älgskötselplaner ska lämnas till förvaltningsgruppen senast den 15 april.
Förvaltningsgruppen ska lämna vidare granskade älgskötselplaner till Länsstyrelsen senast 15 maj.

Gör så här

 1. Hämta mallen för skötselplan på algdata.selänk till annan webbplats.
 2. Fyll i mallen med så mycket fakta som möjligt.
 3. Skicka filen med e-post till respektive förvaltningsgrupp för granskning.
 4. När förvaltningsgruppen anser att skötselplanen är komplett och ligger i linje med förvaltningsplanens mål, ska den undertecknas både av företrädare för skötselområdet och förvaltningsgruppen.
 5. Den undertecknade planen skickas till Länsstyrelsen i pappersformat eller inskannad och skickad via e-post.

Om skötselplanen inte är komplett, eller om förvaltningsgruppen anser att planen inte bidrar till att förvaltningsplanens mål nås, kontaktas skötselområdet för komplettering av planen.

Alla skötselområden ska varje år hålla någon form av protokollfört samråd med områdets markägare och jakträttshavare för att skapa en bild över områdets älgstam. Samrådet ska vara ett förarbete till arbetet med att följa upp eller upprätta ny skötselplan.

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområde (doc)Word

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområde (pdf)PDF

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Det är numera bara möjligt att samregistrera spridda fastigheter om rätten till älgjakt ägs av en och samma person, det vill säga det är samma jakträttshavare på alla fastigheter.

Tidigare har licensområden tillåtits registrera fastigheter som ligger utspridda så länge de ligger inom samma älgförvaltningsområde. Fastställda registreringsbeslut kommer inte ändras.

Ansökan om registrering eller ändring av älgjaktområde

Två blanketter behöver fyllas i korrekt och skickas till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i blanketten "Ansökan om ändring/nybildande av älgskötsel-/licensområde och/eller kronhjortskötselområdePDF". Det är ordförande för skötsel- eller licensområdet som ska underteckna. Till ansökan om nybildande av älgskötselområde ska du bifoga en älgskötselplan.
 2. Betala in 2 300 kronor bankgiro 5042-1254 när du ansöker om ändring eller bildande av område. Först när du betalat behandlar vi din ansökan. Vi behöver din ansökan senast den 31 januari för att hinna fatta beslut inför höstens jakt.
 3. Ansöker du om avregistrering av fastigheter eller om ett eller flera licensområden i sin helhet överförs till ett älgskötselområde ska du inte betala in någon avgift.
 4. Blanketten "Ansökan om registrering/avregistrering av fastighet för jakträttshavarePDF" ska fyllas i av var och en som innehar jakträtt på de fastigheter som ska läggas till eller tas ur älgjaktområdet. Fyll i fastighetsbeteckningen korrekt.

  För att ta reda på korrekta fastighetsbeteckningar, använd gärna Lantmäteriets karttjänstlänk till annan webbplats. När du zoomar in och klickar i kartan visas fastighetsbeteckningen för aktuell fastighet. Genom att vi får in korrekta uppgifter från början går handläggningen av ditt ärende snabbare.
 5. Lämna blanketten till skötsel-/licensområdets ordförande som skickar den vidare till Länsstyrelsen tillsammans med den blankett som fylls i av skötsel-/licensområdets ordförande.
 6. Bifoga en karta som tydligt visar fastighetsgränserna för de fastigheter som ingår i ansökan. Endast de skiften du markerat ingår i din ansökan.
 7. Vid avregistrering av fastigheter kan jakträttsinnehavaren skicka blanketten direkt till Länsstyrelsen. Informera ändå områdets ordförande om att fastigheterna tas ur älgjaktområdet.

Vad som krävs för att ansökan blir beviljad

 • Älgjaktområden ska så långt det är möjligt vara sammanhängande. Fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till ett jaktområde kommer med största sannolikhet inte kunna registreras i detsamma. Vi kan göra undantag när jakträtten på samtliga av jaktområdets fastigheter tillhör en och samma jakträttsinnehavare. Vi kan behöva begära in jakträttsavtal.
 • De fastigheter som ska läggas till ett befintligt älgjaktområde måste ligga inom det älgförvaltningsområde där jaktområdet är registrerat.
 • Enbart landareal utanför detaljplanelagt område kan registreras.
 • Ett älgskötselområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst tio vuxna älgar per år. Endast vid särskilda skäl tillåter vi undantag.
 • Ett licensområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst en älgkalv per år, enligt den arealgräns som fastställts i älgförvaltningsplanen. Om licensområdet består av flera delområden bör åtminstone ett område uppfylla de krav som gäller för registrering av licensområde.

Kvalitetssäkring av älgjaktsområden

Vi har fått många frågor om den pågående kvalitetssäkringen av länets älgjaktsområden. För att göra din granskning lättare har vi sammanställt svar på dessa frågor. Kvalitetssäkringen är en pågående process, vilket gör att en del jaktområden redan är klara och att en del jaktområden fortfarande väntar på ett uppdaterat registreringsbeslut att granska. Ifall ditt älgjaktområde redan är kvalitetssäkrat kan du bortse från denna information.

Information om kvalitetssäkring av älgjaktsområdenPDF

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

I länet får älgjakt bedrivas under de första fem dagarna av älgjakten. Rapportera in eventuellt jaktresultat till Länsstyrelsen via e-tjänsten senast 14 dagar efter djuret skjutits och fällavgiften ska betalas in.

Om inget djur fälls behöver man inte rapportera.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen hanterar bland annat frågor om

 • miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg
 • rovdjursförvaltningsplan för länet.

L = ledamot, E = ersättare

Ordförande: Anders Danielsson, landshövding, anders.danielsson@lansstyrelsen.se
Ersättare: Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se

L: Morgan Andersson (S), Jörlanda, 070-526 74 74, hoffby@telia.com
E: Lina Davidsson (S), Karlsborg, 070-473 16 07, linadavidsson@hotmail.se

L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, 0705-49 55 50, bertil.jonsson@lidkoping.se
E: Åsa Olsson (M), Vårgårda, 076-348 31 50, asamuk@gmail.com

L: Kent Folkesson (C), Lidköping, 070-337 16 28, kent.folkesson@centerpartiet.se
E: Vakant

L: Ann Ohlsson (L), Tibro, 070-591 51 32, mammasandroid@gmail.com
E: Jan Leander (L), Bengtsfors, 070-295 60 14, jan.leander@bengtsfors.se

L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, 070-148 82 17, mariannebonnevier@hotmail.com
E: Frida Edberg (KD), Ulricehamn, 070-149 40 19, apelsina_83@hotmail.com

L: Anders Blomgren, Polismyndigheten, 010-56 53 813, anders.blomgren@polisen.se
E: Anders Jansson, Polismyndigheten, 010-56 52 956, anders.jansson@polisen.se

L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, 070-232 24 02, ekebol@telia.com
E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, 073-977 81 26, jagaremicke@hotmail.com

L: Ingegärd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, 070-209 44 87, ibosav@msn.com
E: Ingemar Johansson, naturvårdsintresset, Vänersborg, 070-467 20 78, ingemar.johansson@hv.se

L: Ingvar Arvidsson, naturvårdsintresset, Bengtsfors, 070-683 95 17, ingvar.arvidsson@telia.com
E: Erik Vikstrand, naturvårdsintresset, Dalsjöfors, 076-051 89 13, erik.vikstrand@navet.com

L: Pontus Gyllenberg, natur- och ekoturism, Bengtsfors, 070-683 32 09, pontus@dalslandsaktiviteter.se
E: Vakant

L: Daniel Karlsson, friluftsintresset, Munkedal, 072-500 08 39, daniel.karlsson@moelven.se
E: Jan Insulander, friluftsintresset, Moholm, 070-594 1596, jan.insulander@telia.com

L: Håkan Persson, ägare och brukare av jordbruksmark, Töreboda, 073-352 28 81, hp@jordbrukeriet.se
E: Carl-Johan Håkansson, ägare och brukare av jordbruksmark, Lundsbrunn, 070-677 24 31, johan@kollbo.se

L: Börje Ericsson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, 070-348 19 41, ma80em82@telia.com
E: Stefan Söderlund, lokalt näringsliv och turism, Dalskog, 072-701-08 05, stefan.soderlund1@gmail.com

L: Karin Lindhagen, skogsnäringen, Ulricehamn, 070-533 30 18, karin.lindhagen@telia.com
E: Joakim Källman, skogsnäringen, Skara, 0511-262 32, 0708-27 78 78, joakim.kallman@svenskakyrkan.se

L: Stefan Westerberg, yrkesfisket, 070-547 42 49, valoskar@telia.com
E: Kjell Sörensson, yrkesfisket, 070-826 04 38, vasterland@hotmail.com

Kontakt

Granskning av skötselplaner och ÄFO-planer
David Bruun
Telefon: 010-224 54 62

Registrering
ÄFO 1, 2, 3 – Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 54 15

ÄFO 5 – David Bruun
Telefon: 010-224 54 62

ÄFO 6 - Nelly Grönberg
Telefon: 010-224 54 71

ÄFO 7 - Mia Bisther
Telefon: 010-224 56 83

ÄFO 4, 8, 9 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Spillningsinventering
ÄFO 1-9 – Lars-Henrik Henriksson
Telefon: 010-224 53 52