Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjaktområden

För information om olika typer av älgjaktområden samt registrering, se sidan

Älgjaktområden

Jakttiden för jaktåret 2020-2021 i Västra Götaland

 • Skötselområde, 12 oktober 2020 - 28 februari 2021
 • Licensområde, 12 oktober 2020 - 28 februari 2021
 • Oregistrerad mark (fritt antal kalvar), 12 oktober 2020 - 16 oktober 2020

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Så här hanterar du en älg du misstänker är otjänlig

 1. Kontakta omgående person som får genomföra besiktning av älg (polis/veterinär/viltkasserare). Se länk till kontaktuppgifter nedan.
 2. Vid besiktningstillfället upprättas ett protokoll som skickas till Länsstyrelsen.
 3. Den som ansvarar för fällavgiften måste ansöka om befrielse av fällavgift hos Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen beslutar och meddelar skriftligen den sökande om befrielse av fällavgift.

Viltkasserare i Västra Götaland

Det finns 22 stycken viltkasserare i länet. Dessa personerna har genomgått en viltundersökarutbildning samt en fortbildning inom ämnet viltpatologi. Viltpatologi betyder läran om de vilda djurens sjukdomar och hur dessa diagnostiseras.

Så här ska en bedömning av otjänlighet gå till

 • En älg fälls och jaktlaget upptäcker skada/sjukdom (efter skottet) som föranleder att älgen kan vara otjänlig.
 • Jaktlaget kontaktar en av Länsstyrelsen utsedd viltkasserare (alternativt veterinär eller polis) som genomför en besiktning av älgen.
  Besiktningsprotokoll som intygar älgens eventuella otjänlighet fylls i vid besiktningen. Dokumentera älgen (om möjligt) med fotografier som bifogas protokollet.
 • Om älgen anses vara av intresse för Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) tas en kontakt med SVA, telefonnummer 018-67 40 00 (växeln) eller vilt@sva.se.
 • Älgen rapporteras in till älgdata/viltdata av rapporteringsansvarig i jaktområdet. Glöm inte att notera älgen som otjänlig vid rapporteringen.
  Älgens rapporterings-ID, som genereras vid rapportering i älgdata/viltdata, lämnas till ansvarig viltkasserare som noterar numret på besiktningsprotokollet innan hen skickar in det till Länsstyrelsen. Om ett licensområde önskar ansöka om en älg för ersättning ska även detta noteras i besiktningsprotokollet.
 • Länsstyrelsen prövar ärendet och kan besluta om befrielse från fällavgift och om en eventuell extra tilldelning till licensområdet.

Observera

För att en viltkasserare ska kunna gör en snabb och korrekt besiktning av älgen krävs tillgång till hela djuret inklusive de inre organen. Se därför till att djurets alla delar finns lätt tillgängliga då ni begär en besiktning. För att undvika dålig köttråvara eller onödig kassation bör ni hantera älgen som om den vore tjänlig till dess att älgen besiktigats.

Viltkasserarna får ingen ersättning av Länsstyrelsen utan eventuell ersättning görs upp med det aktuella jaktområdet. Länsstyrelsens rekommendation är att viltkasserarna ersätts med 500 kr plus reseersättning för en besiktning.

Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – Jaktförordning 40 c §
 • Trafikälgar
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande
 • Otjänlig älg: Skjuts alltid i tron att den är frisk. Eventuell otjänlighet upptäcks vid senare hantering.
 • Älg som avlivas av djurskyddsskäl enligt Jaktförordningen 40 c §: älgen avlivas av djurskyddsskäl då man sett att djuret lider. Kontakta polisen innan du avlivar djuret om det är möjligt, annars omgående efteråt. En älg som avlivas av djurskyddsskäl avräknas inte från licenstilldelning/ älgskötselplan, utan hanteras i statistiken som övrig dödlighet.
Tabell i fem kolumner med kontaktuppgifter till viltkasserare.

ÄFO

Namn

Postort

Telefon

Telefon 2

1

Göte Johansson

Dals Långed

0702-32 24 02


1

Håkan Edvardsson

Fengersfors

0702-28 22 26


1

Roger Larsson

Tösse

0730-33 86 66


2

Rolf Alexandersson

Skee

0705-32 92 16


2

Tommy Alexandersson

Strömstad

0706-51 23 28


3

Kjell Arne Andersson

Mellerud

0530-125 50

0734-16 97 33

3

Martin Aronsson

Färgelanda

0706-93 96 52


4

Peter Olausson

Kareby

0303-22 26 66

0723-06 20 66

4

Rune Karlsson

Hjärtum

0735-78 78 50


4

Sven Niklasson

Kungälv

0303-168 25

0702-17 79 69

5

Bjarne Johansson

Bohus

031-98 00 83

0704-41 79 94

5

Christer Svensson

Nossebro

0703-33 00 05


5

Jan-Erik Karlsson

Sjuntorp

0702-81 17 58


5

Stefan Hellström

Nol

0708-71 13 61


6

Lennart Johansson

Undenäs

0703-80 09 05


6

Tommy Kensing

Tibro

0706-92 30 70


7

Sebastian Asplund

Lidköping

0727-41 87 53


7

Stig Hellström

Nossebro

0705-39 22 96


8

Daniel Göök

Marbäck

0708-42 36 07


8

Mats Gustavsson

Bottnaryd

0703-02 49 56


9

Magnus Fagefors

Viskafors

0737-54 11 86


9

Peter Lundgren

Limmared

0702-21 24 64


Kostnad och betalning för fälld älg

Kostnaden för en fälld älg är 1 000 kronor per vuxet djur och för kalv 200 kronor.

 • För skötselområden och licensområden vid slutrapport i Älgdata genereras en faktura med inbetalningsuppgifter.
 • För oregistrerade marker ska istället 200 kronor betalas per skjuten kalv via e-tjänsten.

Vad gäller om man har fällt fel älg?

Har du skjutit fel älg, så beror konsekvenserna på vilken sorts mark du jagar på. Nedan förklarar vi vad som gäller på oregistrerad mark, i ett älgskötselområde och i ett licensområde för älgjakt.

På oregistrerad mark är endast kalvjakt tillåten under begränsad tid (högst fem dagar). Vuxna älgar (och kalvar utanför denna tidsperiod) är alltså fredade (3 § Jaktlagen (JL)) och tillfaller staten om de dödas (33 § Jaktförordningen (JF)). Vid felskjutning ska skytten snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten (36 § JF). När Polismyndigheten har tagit emot anmälan ska den se till att älgen tas om hand (38 § JF). Polismyndigheten kan besluta att älgen får överlåtas utan ersättning till jakträttshavaren, säljas eller destrueras, om den inte behövs i utredning om eventuellt brott eller misstanke om sjukdom. Eventuella medel från försäljningen ska tillföras viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet (7 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS) 2019:5). Om jaktbrott är begånget kan böter eller fängelse utdömas (43 § JL).

Licensområden får årliga beslut från Länsstyrelsen med hur många och vilka älgar (årskalv, ko/kviga, tjur) som får fällas. Tilldelningen är fast, förutom att årskalv får fällas istället för ett vuxet djur (46 § NFS 2011:7). Älgar av fel kön eller ålderskategori är alltså fredade (3 § JL) och tillfaller staten om de dödas (33 § JF). Vid felskjutning ska skytten snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten (36 § JF) som ska se till att älgen tas om hand, enligt samma rutiner som på oregistrerad mark. Rör det sig däremot om en överskjutning, det vill säga att rätt älg har fällts men tilldelningen redan är förbrukad, så ska en särskild avgift betalas till Länsstyrelsen. Avgiften är 7 000 kr för en vuxen älg och 3 000 kr för en kalv (52 c § JF). Om jaktbrott är begånget kan böter eller fängelse utdömas (43 § JL).

En felskjutning inom ett älgskötselområde hanteras internt enligt skötselområdets regler. Det beror på att älgskötselområden inte har en licens med ett fast antal tilldelade älgar (33 § JL). Älgskötselområden jagar istället enligt en av Länsstyrelsen beslutad skötselplan, och avskjutningen får överstiga den planerade avskjutningen med upp till 10 procent vad gäller antal älgar eller fördelning mellan ålderskategorier och kön. Större avvikelser från älgskötselplanen kan föranleda avregistrering av älgskötselområdet, om de inträffar mer än en gång under en treårsperiod (15 § NFS 2011:7).

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Samrådsmöten inom älgförvaltningen

En sammanfattning av gällande lagstiftning och riktlinjer kring samråd inom älgförvaltningen, samt förslag på corona-anpassade lösningar för att kunna genomföra möten trots rådande situation.

Metoder för samråd inom älgförvaltningenPDF

Förvaltningsområden i Västra Götaland

Västra Götalands län är indelat i nio älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

För att förvaltningsgrupperna ska ha en god lokal förankring i förvaltningsområdena tillsätts gruppen genom att markägar- och jägarorganisationerna får komma med förslag på nomineringar av lokala personer. Nyval sker vart tredje år.

Älgförvaltningsområde i Västra Götalands län

Älgförvaltningsområde i Västra Götalands län. Klicka för att se en större karta (ny flik).

Älgförvaltningsplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Älgförvaltningsplan ÄFO 1.pdf 451.4 kB 2018-09-28 15.13
Älgförvaltningsplan ÄFO 2.pdf 759.5 kB 2020-11-13 15.46
Älgförvaltningsplan ÄFO 3.pdf 706.9 kB 2019-05-15 15.09
Älgförvaltningsplan ÄFO 4.pdf 651.8 kB 2020-02-20 15.53
Älgförvaltningsplan ÄFO 5.pdf 627.8 kB 2019-05-15 15.08
Älgförvaltningsplan ÄFO 6.pdf 6.8 MB 2018-06-01 16.01
Älgförvaltningsplan ÄFO 7.pdf 517.6 kB 2020-07-31 12.35
Älgförvaltningsplan ÄFO 8.pdf 793 kB 2019-04-29 08.15
Älgförvaltningsplan ÄFO 9.pdf 715.8 kB 2020-06-26 14.35

Delaktiga organisationer i framtagandet av ledamöter till älgförvaltningsgrupperna är: Svenska jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Södra, Sveaskog, Skara stift, Göteborgs stift, Borås stad (Tekniska Förvaltningen), Munkedal Skog AB, Mellersta Götalands Jordägareförening, Lantbrukarnas riksförbund, Stora Enso AB.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen hanterar bland annat frågor om

 • miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg
 • rovdjursförvaltningsplan för länet.

L = ledamot, E = ersättare

Ordförande: Anders Danielsson, landshövding, anders.danielsson@lansstyrelsen.se
Ersättare: Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se

L: Morgan Andersson (S), Jörlanda, 070-526 74 74, hoffby@telia.com
E: Lina Davidsson (S), Karlsborg, 070-473 16 07, linadavidsson@hotmail.se

L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, 0705-49 55 50, bertil.jonsson@lidkoping.se
E: Åsa Olsson (M), Vårgårda, 076-348 31 50, asamuk@gmail.com

L: Kent Folkesson (C), Lidköping, 070-337 16 28, kent.folkesson@centerpartiet.se
E: Vakant

L: Ann Ohlsson (L), Tibro, 070-591 51 32, mammasandroid@gmail.com
E: Jan Leander (L), Bengtsfors, 070-295 60 14, jan.leander@bengtsfors.se

L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, 070-148 82 17, mariannebonnevier@hotmail.com
E: Frida Edberg (KD), Ulricehamn, 070-149 40 19, apelsina_83@hotmail.com

L: Anders Blomgren, Polismyndigheten, 010-56 53 813, anders.blomgren@polisen.se
E: Anders Jansson, Polismyndigheten, 010-56 52 956, anders.jansson@polisen.se

L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, 070-232 24 02, ekebol@telia.com
E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, 073-977 81 26, jagaremicke@hotmail.com

L: Ingegärd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, 070-209 44 87, ibosav@msn.com
E: Ingemar Johansson, naturvårdsintresset, Vänersborg, 070-467 20 78, ingemar.johansson@hv.se

L: Ingvar Arvidsson, naturvårdsintresset, Bengtsfors, 070-683 95 17, ingvar.arvidsson@telia.com
E: Erik Vikstrand, naturvårdsintresset, Dalsjöfors, 076-051 89 13, erik.vikstrand@navet.com

L: Pontus Gyllenberg, natur- och ekoturism, Bengtsfors, 070-683 32 09, pontus@dalslandsaktiviteter.se
E: Vakant

L: Daniel Karlsson, friluftsintresset, Munkedal, 072-500 08 39, daniel.karlsson@moelven.se
E: Jan Insulander, friluftsintresset, Moholm, 070-594 1596, jan.insulander@telia.com

L: Håkan Persson, ägare och brukare av jordbruksmark, Töreboda, 073-352 28 81, hp@jordbrukeriet.se
E: Carl-Johan Håkansson, ägare och brukare av jordbruksmark, Lundsbrunn, 070-677 24 31, johan@kollbo.se

L: Börje Ericsson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, 070-348 19 41, ma80em82@telia.com
E: Stefan Söderlund, lokalt näringsliv och turism, Dalskog, 072-701-08 05, stefan.soderlund1@gmail.com

L: Karin Lindhagen, skogsnäringen, Ulricehamn, 070-533 30 18, karin.lindhagen@telia.com
E: Joakim Källman, skogsnäringen, Skara, 0511-262 32, 0708-27 78 78, joakim.kallman@svenskakyrkan.se

L: Stefan Westerberg, yrkesfisket, 070-547 42 49, valoskar@telia.com
E: Kjell Sörensson, yrkesfisket, 070-826 04 38, vasterland@hotmail.com

Kontakt

Granskning av skötselplaner och ÄFO-planer
Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Registrering per älgförvaltningsområde (ÄFO)
ÄFO 1, 2, 3 - Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 54 15

ÄFO 5 - Joakim Carlsson
Telefon: 010-224 54 32 

ÄFO 6-7 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

ÄFO 4, 8, 9 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Spillningsinventering
ÄFO 1-9 - Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 5415