Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp. Vi ger dig även en sammanställning med vanliga frågor och svar om vilda djur.

Det finns inte en myndighet eller aktör som är ensamt ansvarig för problem eller frågor som rör vilda djur. Beroende på vad det gäller kan ansvaret ligga hos kommunen, polisen, Länsstyrelsen, fastighetsägaren eller dig som privatperson. Vi har samlat de vanligaste frågorna som Länsstyrelsen får om vilda djur.

Anmäl händelser med statens vilt

Statens vilt är vissa däggdjur och fåglar som har ett särskilt högt naturvärde. Några arter som ingår i statens vilt är björn, varg, örn, falk och utter.

Om djur av dessa arter omhändertas, påträffas döda eller dödas när de är fredade ska du så snart som möjligt anmäla det till Polisen, telefon 114 14.

Identifiera djur, bildillustrationer på statens vilt, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Skadade och döda djur i naturen och på tomten

Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller. Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagstiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Du kan ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för att få reda på om det finns någon förening eller privatperson med sådant tillstånd i länet.

Om du har hittat en fågel som är så pass skadad att den bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Om fågelarten ingår i statens vilt, till exempel en örn eller falk, ska du snarast möjligt anmäla det till Polisen, telefon 114 14.

Skadade vilda djur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller. Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagstiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Du kan ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för att få reda på om det finns någon förening eller privatperson med sådant tillstånd i länet.

Om du har hittat ett djur som är så pass skadat att det bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Är det ett större djur bör du även anmäla händelsen till Polisen, telefon 114 14.

Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Vissa arter av vilt tillfaller, under vissa omständigheter, staten istället för jakträttshavaren. Dessa arter kallas för statens vilt. Om djur av dessa arter omhändertas eller dödas när de är fredade ska du snarast möjligt anmäla det till Polisen på telefon 114 14.

Skadade vilda djur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Slaktavfall från skjutet vilt ska hanteras enligt miljölagstiftningen. Kontakta din kommun om du vill veta vilka regler som gäller hos dig.

Du kan lämna inälvor och andra biprodukter öppet i skogen om du har markägarens tillstånd. Ett dött vildsvin som inte ska ätas eller användas på annat sätt bör grävas ner eller destrueras eftersom djuret kan bära på bland annat trikiner som kan smitta andra djur. Tänk på att inte lämna kvar rester av blyammunition i döda kroppar. Det kan förgifta till exempel rovfåglar.

Om du misstänker att ett dött vilt djur är infekterat med någon allvarlig sjukdom som kan överföras till människor eller djur ska du i första hand kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). SVA kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Rapportera vilda djur, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. För ett vilt djur kan det innebära en ökat lidande att hållas i fångenskap. Därför får du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagstiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

Men enligt reglerna krävs inte tillstånd för tillfällig förvaring av vilt upp till 48 timmar. Sedan måste djuret lämnas till viltrehabiliterare med godkänd anläggning. Även om det känns ledsamt är det oftast bäst att avliva små fåglar och djur eller låta dem vara. Risken är deras lidande ökar om du tar hem dem.

Förvildade tamkaniner bör hanteras på samma sätt som vildkaniner. Problemet blir detsamma när de etablerar sig i populationer. För att ” bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet” bör jaktlagstiftningen tillämpas (och eventuellt även djurskyddslagen).

Det är tillåtet för den som bor på en gård eller har en trädgård, men saknar jakträtt där, att döda eller fånga vildkanin (23 § Jaktlagen). Detta gäller under de tider och förutsättningar som anges i bilaga 4 jaktförordningen, det vill säga för att förebygga skada eller om djuren kommer in på gård eller trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet. Om kriterierna i 23 § JL och bilaga 4 uppfylls, kan man fånga och behålla kaninerna, men inte levande eftersom de enligt 12 a § måste avlivas vid vittjningstillfället eller omedelbart släppa dem fria. Släppa ut på annan plats är inte heller tillåtet enligt 41 § Jaktförordningen. Det finns regler för att hålla vilt i hägn. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2019:15) får man inte heller hålla viltfångade djur för sällskap och hobby.

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator, ta kontakt med din kommun.

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan behöva lämnas in för kremering. Kolla med din kommun vad som gäller där du bor. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd så tar naturen hand om det.

I skog och mark så tar naturen hand om det döda djuret. Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Hittar du ett dött djur i naturen som ingår i statens vilt, till exempel ett rovdjur, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

Om du träffar på flera döda vilda djur i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Hittar du ett eller flera döda vildsvin är det extra viktigt att du rapporterar detta till SVA med anledning av förekomsten av afrikansk svinpest i Sverige.

Rapportera in fynd av döda vilda djur, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Ja, om du har markägarens tillstånd.

Det är normalt att sälar dör och ibland flyter iland på stränderna. I de flesta fall får naturen ha sin gång och sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur. Om sälen ligger olämpligt och kan bli en sanitär olägenhet, till exempel på en allmän badplats, kan du ta kontakt med kommunen så får de bedöma om den ska tas bort. Det gäller även i de fall där en död säl ligger olämpligt i ett naturreservat.

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webbplats kan du rapportera om du har hittat en död säl.

Rapportera sälar, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Valar tillhör statens vilt. Om du ser en strandad val ska du ringa Polisen på telefon 114 14. Det gäller oavsett om valen är död eller levande. Du kan också ringa Länsstyrelsen. Enligt jaktförordningen är du skyldig att kontakta polisen om du ser en död val.

Innan hjälpen kommer finns det några saker du kan tänka på. I första hand ska du hålla avstånd till valen och invänta hjälp. En strandad val är stressad. Försök att avgränsa ett område på minst 20 meter runt valen. Valen blir lugnare om människor, djur och trafik kan hållas borta.

Vattnet i Västerhavet – Informationscentralen Länk till annan webbplats.

Vattnet i Bottniska viken – Informationscentralen

Vattnet i Östersjön – Informationscentralen

Vad som räknas som allvarlig skada är alltid den enskildes bedömning. Om du gör bedömningen att djuret lider ska djuret avlivas. Haltande djur kan fortsatt klara sig bra trots skada. Begynnande tecken på skabb kan läka ut. Vid kraftiga tecken på skabb (päls saknas, djuret kliar sig upprepat och är avmagrat) bör djuret avlivas snarast, framförallt vintertid. En död skabbräv ska antingen eldas upp, läggas i dubbla plastpåsar och slängas i brännbart eller grävas ned djupt.

Det finns egentligen inget rätt eller fel. Om man anser att en fågel bör räddas kan man kontakta djurambulansen eller KFV för råd/assistans. Om dessa bedömer att fågeln är utom räddning, bör den avlivas omgående. Ett lidande djur ska alltid avlivas. För alla djur som hittas skadade som man vill rädda gäller att de måste kunna släppas ut och klara sig själva efter att de har rehabiliterats. Alla djur går inte att ta hand om för att sedan släppas ut igen.

Ja, enligt Jaktförordningen 40 c §: Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Förordning (2018:639).

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och på gator, ta kontakt med din kommun. Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det.

Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan behöva lämnas in för kremering. Fråga din kommun vad som gäller där du bor. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd. I skog och mark tar naturen hand om det döda djuret.

Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Hittar du ett dött djur i naturen som är statens vilt, till exempel varg, lo, älg, rovfåglar, utter med flera, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

Om du träffar på flera döda vilda djur i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Hittar du ett eller flera döda vildsvin är det extra viktigt att du rapporterar detta till SVA med anledning av förekomsten av svinpest (ASF) i närliggande länder.

För övergivna katter (vildkatter) ansvarar Länsstyrelsens enhet för veterinär och djurskydd. Påträffas en död katt, så kolla halsband och chip-märkning.

Vilt som hamnat på den sida av stängslet som är vänd mot vägen han-terar polisen. För den andra sidan stängslet ansvarar Trafikverket eftersom de är vägrättsinnehavare.

"Övergivna” vilda djur- och fågelungar

Det bästa är att låta djurungen vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne. Om barnen kommer hem med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt.

Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten. Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå. Kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv.

"Övergivna" djurungar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Undvik att störa ensamma knubbsälskutar längs stränderna. Honan finns ofta i närheten. Däremot kan gråsälskutar ibland behöva flyttas om de befinner sig långt upp på land.

”Övergivna” sälkutar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Fågelungar är sällan övergivna. Om du hittar en unge som ser övergiven ut, ta inte med den hem utan lämna kvar den på platsen. Föräldrarna är förmodligen i närheten.

Fågelungar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Djur som kan orsaka besvär

Om du är orolig och känner att din eller någon annans säkerhet är nära hotad ska du kontakta Polisen, telefonnummer 114 14. Är läget akut ringer du 112.

Närgångna och aggressiva fåglar som kajor och måsar kan vara ett problem. Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Det är fastighetsägarens ansvar att göra åtgärder om det förekommer risk eller olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Kommunen hjälper oftast inte enskilda fastighetsägare att flytta bon, ägg eller fågelungar.

Försök att plocka bort det som kan locka fåglar till platsen. Se till att fåglarna inte kan få tag på något ätbart i närheten av fastigheten. Lämna därför inte mat eller sopor öppet i trädgården eller på balkongen.

Vissa fågelarter är tillåtna för allmän jakt under delar av året enligt jaktförordningen. Även andra tider på året får fåglar jagas om de orsakar skada eller olägenhet på eller i hus. Ta reda på vad som gäller för fågelarten och där du bor innan du vidtar några åtgärder.

Regler för skyddsjakt (bilaga 4) i jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Du kan sätta upp en eller flera hackspettsattrapper på huset. Hackspettar har revir och om du sätter upp attrapper på väggen upptäcker hackspetten att reviret redan är ockuperat och drar sig ofta undan. Det är bra om du sätter upp attrappen rätt högt upp på husknuten så att den kan ses från två av väggsidorna. Även rovfågelsattrapper kan skrämma bort hackspettar.

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen.

Orm på tomten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Försök att avskräcka grävlingen från platsen genom att lägga trasor indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Täpp för ingången under huset och täta husgrunden. Det måste du göra nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute. Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt tillämpas.

För att förebygga skada får du under hela året jaga grävling som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet. Detta gäller på tomten oavsett om du är jakträttshavare eller inte. Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Grävling under huset, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I enlighet med jaktförordningen 41 § och 12 a§ gäller följande: 41 § Vilt får inte sättas ut i frihet om inte annat följer av 12 a §. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket. 12 a § Vilt som har fångats i fångstredskap skall vid vittjningstillfället omedelbart avlivas eller återges friheten.


Det är således Naturvårdsverket som kan besluta om undantag från kravet i 12 a § om avlivning eller frisläppande direkt enligt 15 § jaktförordningen. Det är också Naturvårdsverket som beslutar om frisläppande av vilt enligt 41 § jaktförordningen. Det är däremot Jordbruksverket som hanterar frågan om transport av djur.

Många får sina trädgårdar uppbökade av grävling. Där gör vi bedömningen att de får försöka skrämma iväg dem och får återkomma efter 1 augusti och då kontakta skyddsjägare.

I Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 står detta:

2) Ekorre, grävling, hermelin, husmus, iller, lämlar, mink, mullvad, mård, mårdhund, råttor, räv, skogsmöss, sorkar, vessla, vildkanin och vildsvin som kommer in på gården eller i trädgården och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli – 30 juni.


Bilaga 4 omfattar skyddsjakt på eget initiativ, vilket innebär att myndigheten inte alltid får möjlighet att vägleda vad som bör anses som skada eller olägenhet. I de fall personen kontaktar oss för vägledning, är beskedet att, som vid all skyddsjakt, skrämselåtgärder ska prövas i första hand, framför allt under den tid då djuren har ungar. Den som på eget initiativ skyddsjagat ska efteråt kunna motivera sitt beslut vid en eventuell tillsyn eller utredning. Exempel på när skyddsjakt skulle vara befogat: grävlingar som underminerar husgrund eller räv som upprepat tar hönor.

Bästa sättet att skydda en trädgård från att bökas sönder av vildsvin är att sätta upp ett vanligt staket eller ett lågt elstängsel med två-tre trådar runt trädgården. Vildsvinsstammen regleras genom jakt. Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen.

Det bästa är att jobba förebyggande och täta ingångar till fastigheten så att ekorrar inte kan flytta in. Skulle du behöva skrämma bort eller försöka få ekorrarna att flytta ska detta ske med så mycket hänsyn som möjligt. Till exempel kan du testa att hänga upp en trasa indränkt i stark parfym vid ingångshålet. Då kan ekorren ta ungarna med sig och flytta någon annanstans.

För att förebygga skada får du under hela året jaga ekorre som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet. Detta gäller på tomten oavsett om du är jakträttshavare eller inte. Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Det är dödsboets ansvar. Finns det inga anhöriga så omhändertar Länsstyrelsen djuret. Det fosterhemsplaceras i 7–8 dagar sedan säljs djuret alternativt avlivas. Detta gäller även för tamboskap.

Mer om djuränklingar på, fonus.se Länk till annan webbplats.

Fladdermöss utnyttjar ofta våra hus som bostäder eftersom håligheter i deras naturliga livsmiljöer har minskat kraftigt. Eftersom fladdermössen är insektsätare gör de ingen skada på till exempel hus, inventarier eller livsmedel. Fladdermöss kan inte heller gnaga. Djuren kan i stället göra nytta genom att äta myggor och skadegörande insekter i trädgårdarna.

Fladdermössen är fridlysta och fredade. De får inte dödas, fångas, eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. För att vidta några som helst åtgärder för att försöka utestänga fladdermöss från ett hus, krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Fladdermöss i hus, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

För aggressiva större klövvilt, ring Polisen, tfn 114 14. Närgångna rävar är oftast yngre rävar. Genom att hålla undan hushållsavfall och kompost lockas inte rävarna till fastigheten. Försök att skrämma bort djuret. Om inget fungerar finns möjlighet till skyddsjakt på eget initiativ i enlighet med Jaktförordningen bilaga 4.

Tips: De lokala Jaktvårdskretsarna kan hjälpa till med aggressiva älgar. De vill inte att värdefulla älgar skjuts i onödan, så de ställer gärna upp med tips och i vissa fall med att skrämma bort djuren.

Rovdjur

Att rovdjur kan röra sig i närheten av hus, maskiner, bilar eller vägar är i sig inget konstigt eller onormalt. Rovdjur är, precis som andra djur, relativt sparsamma med sin energi och väljer gärna en genväg eller att inte springa iväg vid första och bästa tillfälle.

Försök att dokumentera djuret, exempelvis genom att ta en bild. Det är svårt att på barmark dokumentera i efterhand, om man inte har en särskilt tränad hund, så bilder/filmer eller annat är viktigt för att kunna bekräfta att det var ett rovdjur. Kontakta sedan din Länsstyrelse genom att lämna din rapport på i Skandobs.

Webbplatsen Skandobs Länk till annan webbplats.

Om du är orolig eller vill prata med någon direkt så kan du också kontakta en rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

Tamdjursägaren kan ta viss hänsyn vid anläggandet av det rovdjursavvisande stängslet, men för att stängslet ska vara just rovdjursavvisande krävs att strömmen hålls intakt i stängslet och att inga lätta vägar in i hagen via stängslet finns. En stätta över ett sådan stängsel skulle innebära att stängslet inte är rovdjursavvisande längre. Vårt förslag är att man hänvisar allmänheten att gå runt hagen och att man underlättar för möjligheten att gå runt hagen vid anläggandet av stängslet.

Fåglar

Tänk på att använda skyddshandskar när du hanterar döda fåglar och att tvätta händerna efteråt. Hantera inte döda, vilda fåglar om du har egna fjäderfän eller hobbyfåglar.

Läs mer om hanteringen här:

Hantera döda vilda djur och fåglar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets meddelande till kommuner om hantering av döda vilda fåglar, 2023 (pdf-fil) Pdf, 102.1 kB.

Rapportera in fynd av sjuka och döda vilda djur, sva.se Länk till annan webbplats.

För att picka ägg behövs ett tillstånd från Länsstyrelsen om skyddsjakt. Detta är ingen effektiv metod för att ta bort problemet.

Är det många döda fåglar på samma plats eller om det finns synliga tecken på sjukdom, bör man rådfråga SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). De kan behöva få in fåglar för provtagning.

Fiskmåsar med ännu inte flygga ungar som befinner sig på marken triggar en aggressivitet hos fåglarna. Trots att denna aggressivitet enbart brukar hålla i sig under en begränsad tid bör skyddsjakt övervägas. Djur som attackerar barn räknas alltid som allvarlig skada. Genom att fortsätta ar-beta proaktivt med att förhindra upprepade häckningar på hustaken går det förhoppningsvis att nå en mer långsiktig lösning på problemet.

Ligger skolan på kommunens mark är det kommunens ansvar. Varje situation med djur på ”fel ställen” är olika. Har svanen uppehållit sig på skolgården under flera dagar? Om svaret är ja, varför? Är svanen sjuk? Ring i så fall svenska djurambulansen eller Katastrofhjälp fåglar och vilt (KFV).

Om den inte är sjuk, kanske den enbart behöver hjälp med att ta sig ut från skolgården. Klarar inte skolans personal att fösa ut svanen från skolgården, kanske kommunen bör prioritera att åka ut till skolan och vara behjälplig med detta? Finns det en hona som ligger på ägg och ruvar någonstans på skolgården? I dessa fall kommer hanen inte att vika från platsen. Bäst då är att lokalisera boet och flytta det till annan plats. Alternativt hägna av den del av skolgården där boet finns, för att minska konfrontationsytan. Svanar är skyddsvärda fåglar och håller dessutom ihop med samma partner.

Smart att spara träd där man vill ha fåglarna för att slippa dem på andra platser.

Dammar med fisk kommer alltid att utgöra frestande matställen för fåglar och annat vilt. Upplys personen om fördelen med att viltsäkra dammen med guldfiskar för att minska problemen. Ett sätt att viltsäkra dammen är att sätta ett finmaskigt nät över dammen med en viss höjd över vattenytan. Fåglar kan sätta i system att sitta på nätet och gunga så att de ändå kommer åt fisken.

Fåglar som bygger bon på balkonger eller andra olämpliga ställen. Fåglar som bygger på hustak räknas inte som olägenhet.

Frågor om skyddsjakt

Exempel på anläggningar är lager, industrilokaler, ridhus, småbåts-hamn och läktare.

Ja, om arten inte omfattas av bilaga 4 i Jaktförordningen.

Ja, kommunen kan ge uppdrag om skyddsjakt i enlighet med bilaga 4 (punkt 2):


2) Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt björktrast, fiskmås, fälthare, gråsparv, gråtrut, havstrut, kaja, korp, kråka, näbbmus, pilfink, råka, skata, skrattmås och tamduva

  1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
  2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
  3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet den 1 juli-30 juni.

Ja, Länsstyrelsens beslut är offentlig handling. Den som vill ha kopia på Länsstyrelsens beslut kan meddela detta via vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kommunen är som markägare ansvarig för vilda djur på den kommunala marken. Det finns inget formellt krav på att kommunen ska ansvara för vilda djur på annan mark. En myndighet bör dock kunna vägleda allmänheten rätt och kunna ge råd som underlättar vid situationer där djur är inblandade. Det som börjar som en enskild markägares problem kan snabbt förvandlas till ett kommunalt problem.

Frågor om säl

Om en död säl flyter iland på kommunens badplatser tar kommunen hand om djurkroppen. Om marken inte hör till kommunen är det upp till markägaren att hantera det döda djuret, men i vissa fall kan kommunen hjälpa till att transportera bort djurkroppen. I naturreservat är det Länsstyrelsen eller utsedd förvaltare som är ansvarig.

Tips: Öckerö tar hand om döda sälar om de ligger där folk uppehåller sig. Annars får de ligga kvar och bli mat till andra djur.

Bra att veta: Rapporter om döda sälar (och tumlare) skickas vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt och till Naturhistoriska riksmuseet. Färska sälar (och tumlare) kan eventuellt behöva samlas in för obduktion och provtagning. Rapporter om valar (levande och/eller döda) kan även rapporteras in till Göteborgs Naturhistoriska Museums sida om valar.

Rapportera dött djur på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd av död säl hos Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Göteborgs naturhistoriska riksmuseums sida om valar, valar.se Länk till annan webbplats.

Frågor om orm och andra reptiler

Fråga: Framförallt sommartid får kommunens miljöavdelning frågor om flytt av huggorm (vanligtvis från sin trädgård). På Naturvårdsverkets webbplats står det: ”Om du är osäker på hur man handskas med ormar kan du fråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om de känner till personer som kan hjälpa till med att flytta ormar.” Om Miljöavdelningen inte har någon kontakt med någon som kan flytta ormen, hur gör man då? Ligger det på fastighetsägarens ansvar att själv flytta ormen? Det verkar inte heller vara någon som utför denna åtgärd mot en kostnad. Exempelvis Anticimex flyttar inte ormar.

Svar: Enligt Artskyddsförordningen (2007:845) får du infånga och flytta eller döda huggormar trots att arten är fridlyst.

Undantag från fridlysning 10 §
Trots förbudet i 6 § får huggorm som påträffas på tomtmark

  1. infångas och flyttas, eller
  2. dödas, om det inte är möjligt att fånga ormen och det inte finns någon annan lämplig lösning.

Det är markägarens ansvar att flytta ormen. I Marks kommun finns utbildade orm-rådgivare som även hjälper till att flytta ormar. Ett sätt att fånga en orm på är att använda en lövräfsa och lyfta ned ormen i en hink. Använd sedan något att täcka hinken med.

Ormar störs av mänsklig närvaro och de brukar därför hålla sig undan självmant när människor rör sig i närheten. Dessa djur är rörliga och det finns ingen garanti för att de inte kommer tillbaka. En flytt av djuren är ofta befogad om det finns risk att barn eller djur skadas alternativt om människor är allergiska. Om du fångar en huggorm bör du flytta den till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Det finns egentligen ingen gräns för hur långt du får flytta ormen, men vid en längre sträcka än ett par kilometer bör man kontakta Jordbruksverket för att kontrollera de restriktioner som gäller vid transport av djur.

Nej, det finns inget sådant förbud i Sverige. Vissa kommuner kan däremot ha lokala föreskrifter för vissa typer av giftormar.

Om att mata vilda djur

Det är tillåtet att utfodra vilda djur och fåglar under vissa förutsättningar. Du ska

  • välja rätt foder till djuren
  • sköta utfodringen på rätt sätt när det gäller hygien
  • se till att placeringen av utfodringsplatsen inte ökar risken för skador på trafik eller egendom
  • se till att utfodringen inte lockar vilt från annans mark.

Utfodring av vild djur, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Utfodra vilda djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

I vissa fall behöver du anmäla till Länsstyrelsen att du utfodrar vilda djur. Vi kan i enskilda fall besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av klövvilt som inte hålls i hägn. Kontakta oss om du har frågor kring utfodring av vilda djur.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss