Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Har du problem med vilt på din mark?

Hur gör jag med en grävling under huset? Vad gör jag om jag ser en skabbräv? Får jag ta bort en närgången räv? Många av dessa och liknande frågor kan du själv hantera, se rubrik Jaktförordningen bilaga 4 nedan. Behöver du hjälp, kontakta din kommun. Många kommuner har skyddsjägare som har de tillstånd som krävs för skyddsjakt.

Tänk på att inom detaljplanerat område behövs tillstånd för att få skjuta med eldvapen enligt ordningslagen. Detta tillstånd söks hos Polisen.

Polisen.se Länk till annan webbplats.

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas mellan 1 juli – 30 juni. Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

 1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
 2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
 3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i ett hus eller en gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

Skadat vilt

Du har rätt att avliva ett djur om det är allvarligt skadat. Du får avliva djuret även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. (Jaktförordningen 40 c§)

Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen hanterar bland annat frågor om

 • miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg
 • rovdjursförvaltningsplan för länet.

L = ledamot, E = ersättare

Ordförande: Anders Danielsson, landshövding, anders.danielsson@lansstyrelsen.se
Ersättare: Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se

L: Morgan Andersson (S), Jörlanda, 070-526 74 74, hoffby@telia.com
E: Lina Davidsson (S), Karlsborg, 070-473 16 07, linadavidsson@hotmail.se

L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, 0705-49 55 50, bertil.jonsson@lidkoping.se
E: Åsa Olsson (M), Vårgårda, 076-348 31 50, asamuk@gmail.com

L: Kent Folkesson (C), Lidköping, 070-337 16 28, kent.folkesson@centerpartiet.se
E: Vakant

L: Ann Ohlsson (L), Tibro, 070-591 51 32, mammasandroid@gmail.com
E: Jan Leander (L), Bengtsfors, 070-295 60 14, jan.leander@bengtsfors.se

L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, 070-148 82 17, mariannebonnevier@hotmail.com
E: Frida Edberg (KD), Ulricehamn, 070-149 40 19, apelsina_83@hotmail.com

L: Anders Blomgren, Polismyndigheten, 010-56 53 813, anders.blomgren@polisen.se
E: Anders Jansson, Polismyndigheten, 010-56 52 956, anders.jansson@polisen.se

L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, 070-232 24 02, ekebol@telia.com
E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, 073-977 81 26, jagaremicke@hotmail.com

L: Ingegärd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, 070-209 44 87, ibosav@msn.com
E: Ingemar Johansson, naturvårdsintresset, Vänersborg, 070-467 20 78, ingemar.johansson@hv.se

L: Ingvar Arvidsson, naturvårdsintresset, Bengtsfors, 070-683 95 17, ingvar.arvidsson@telia.com
E: Erik Vikstrand, naturvårdsintresset, Dalsjöfors, 076-051 89 13, erik.vikstrand@navet.com

L: Pontus Gyllenberg, natur- och ekoturism, Bengtsfors, 070-683 32 09, pontus@dalslandsaktiviteter.se
E: Vakant

L: Daniel Karlsson, friluftsintresset, Munkedal, 072-500 08 39, daniel.karlsson@moelven.se
E: Jan Insulander, friluftsintresset, Moholm, 070-594 1596, jan.insulander@telia.com

L: Håkan Persson, ägare och brukare av jordbruksmark, Töreboda, 073-352 28 81, hp@jordbrukeriet.se
E: Carl-Johan Håkansson, ägare och brukare av jordbruksmark, Lundsbrunn, 070-677 24 31, johan@kollbo.se

L: Börje Ericsson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, 070-348 19 41, ma80em82@telia.com
E: Stefan Söderlund, lokalt näringsliv och turism, Dalskog, 072-701-08 05, stefan.soderlund1@gmail.com

L: Karin Lindhagen, skogsnäringen, Ulricehamn, 070-533 30 18, karin.lindhagen@telia.com
E: Joakim Källman, skogsnäringen, Skara, 0511-262 32, 0708-27 78 78, joakim.kallman@svenskakyrkan.se

L: Stefan Westerberg, yrkesfisket, 070-547 42 49, valoskar@telia.com
E: Kjell Sörensson, yrkesfisket, 070-826 04 38, vasterland@hotmail.com

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Foderskapande åtgärder

Kontakt