Knubbsäl

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta licensjakt efter totalt 500 knubbsälar i länet. Syfte med licensjakten är bland annat att kunna reglera täta sälbestånd, att kunna bedriva jakt där skador förekommer och att begränsa populationen för att minska den negativa påverkan på det småskaliga fisket.

Jakten får bedrivas i två perioder:

 • Den 20 april 2022 till och med den 20 maj 2022
 • den 1 september 2022 till och med den 19 april 2023

Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas. Den som jagar säl från båt ska ha gått utbildning i säljakt.

OBS Havsforskningsinstituttet i Norge har märkt fem sälar och någon av dessa har synts i Sverige. Norrmännen vädjar till säljägarna i Sverige att inte skjuta märkta sälar.

Här kan du följa sälarna Iris, Einar, Pedro, Karin och Vemund Länk till annan webbplats.

Jakt efter knubbsäl i Natura 2000-områden där knubbsälen är listad som art

Utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen får ingen jakt efter knubbsäl enligt Naturvårdsverkets beslut ske inom Natura 2000-områden där knubbsälen är förtecknad som art. De Natura 2000-områden i Västra Götalands län som berörs är Vrångöskärgården, Nordre älvs estuarium, Sälöfjorden, Pater Nosterskärgården, Måseskär, Gullmarsfjorden (Gåsöskärgården utanför fjordens mynning), Malmöfjord, Soteskär och Kosterfjorden-Väderöfjorden (utanför nationalparken). Inom Kosterhavets nationalpark råder jaktförbud på säl. Den delen av Gullmarsfjorden som ligger innanför mynningen omfattas inte av tillståndskrav.

Antalet sälar som Länsstyrelsen ger tillstånd att skjuta i dessa nio Natura 2000-områden är begränsat för att inte riskera att skyddsvärda arter störs eller skadas, varför vi är restriktiva med att bevilja jakttillstånd för knubbsäl i områdena. Länsstyrelsen ger därför personer som lever på fiskeverksamhet förtur till jakt, för att de ska kunna skydda sin fångst och sina redskap. En konkret skadeproblematik för yrkesfiskare är därför en förutsättning för att Länsstyrelsen ska bevilja tillstånd till jakt. Länsstyrelsen tilldelar sälar i varje område, baserat på inventeringsdata och sälpopulationens uppskattade tillväxthastighet.

Om du har problem med skadegörande sälar i dessa Natura 2000-områden, kan du ansöka om tillstånd till jakt hos Länsstyrelsen. Beslut om tillstånd adresseras till yrkesfiskaren och inte jägaren om dessa är olika personer. Yrkesfiskaren kan sedan vid behov överlåta till en jägare att skydda sina redskap. Det bör därför vara den skadedrabbade yrkesfiskaren som ansöker om jakt. Ansökan behöver innehålla följande:

  • Beskriv tydligt vilka skador du har, vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits, hur många enskilda skadegörande sälindivider du uppskattar att det är och vilka ekonomiska förluster det riskerar att medföra.
  • Bifoga en kopia på din yrkesfiskarlicens.

  Kartor för säljakt

  Naturvårdsverkets karta över områden med skyddad natur kan användas för att identifiera natura 2000-områden och naturreservat med restriktioner för jakt. Ska du jaga säl på allmänt vatten? Kontakta Länsstyrelsen för områdesspecifika kartor där jaktrestriktioner och enskilt vatten finns markerade.

  Kartor över områden med skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

  Försäljning av sälprodukter förbjuden

  All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.

  Forskning pågår i Gullmarsfjorden

  I Gullmarsfjorden innanför mynningen bedriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) just nu ett forskningsprojekt. Studien ska undersöka knubbsälens födoval, och i vilken omfattning sälarna bidrar till den naturliga mortaliteten hos torsk eller om sälarna kan försvåra en återhämtning av torsk i området. Den jägare som avser jaga knubbsäl inne i Gullmarsfjorden kan höra av sig till SLU innan jakten för att informera sig om projektet, och om så önskas, kunna vara behjälplig med att samla in data till födoundersökningar.

  Kontaktuppgifter

  Karl Lundström, SLU
  Telefon: 010-478 41 38
  E-post till Karl Lundström

  Kontakt