Knubbsäl

I länet får 560 knubbsälar fällas under skyddsjaktperioden 2020/2021. Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt efter totalt 900 knubbsälar i landet till och med den 19 april 2021.

OBS Havsforskningsinstituttet i Norge har märkt fem sälar och någon av dessa har synts i Sverige. Norrmännen vädjar till säljägarna i Sverige att inte skjuta märkta sälar. Här kan du följa sälarna Iris, Einar, Pedro, Karin och Vemund Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt får endast ske efter knubbsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälarna har orsakat skador på fiskeredskap eller har tagit fångst från redskapen. Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas.

Beslut om skyddsjakt efter säl, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kvarvarande tilldelning Länk till annan webbplats.

Regler för säljakt Länk till annan webbplats.

Jakt på fd kronoholmar Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt efter knubbsäl i Natura 2000-områden där knubbsälen är listad som art

Utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen får ingen skyddsjakt efter knubbsäl enligt Naturvårdsverkets beslut ske inom Natura 2000-områden där knubbsälen är förtecknad som art. De Natura 2000-områden i Västra Götalands län som berörs är Vrångöskärgården, Nordre älvs estuarium, Sälöfjorden, Pater Nosterskärgården, Måseskär, Gullmarsfjorden (Gåsöskärgården utanför fjordens mynning), Malmöfjord, Soteskär och Kosterfjorden-Väderöfjorden (utanför nationalparken). Inom Kosterhavets nationalpark råder jaktförbud på säl. Den delen av Gullmarsfjorden som ligger innanför mynningen omfattas inte av tillståndskrav. Länsstyrelsen tilldelar sälar i varje Natura 2000-område, baserat på inventeringsdata och sälpopulationens uppskattade tillväxthastighet.

Forskning pågår i Gullmarsfjorden

I Gullmarsfjorden innanför mynningen bedriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) just nu ett forskningsprojekt. Studien ska undersöka knubbsälens födoval, och i vilken omfattning sälarna bidrar till den naturliga mortaliteten hos torsk eller om sälarna kan försvåra en återhämtning av torsk i området. Den jägare som avser skyddsjaga knubbsäl inne i Gullmarsfjorden kan höra av sig till SLU innan jakten för att informera sig om projektet, och om så önskas, kunna vara behjälplig med att samla in data till födoundersökningar.

Kontaktuppgifter

Karl Lundström, SLU
Telefon: 010-478 41 38
E-post till Karl Lundström

Om du har problem med skadegörande sälar i dessa områden, kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är restriktiv med att bevilja sådana tillstånd i skyddade områden. Utöver kriterierna i Naturvårdsverkets generella beslut krävs det en konkret skadeproblematik för yrkesfiskare. Tillståndsbeslut adresseras därför till yrkesfiskaren och inte jägaren om dessa är olika personer. Yrkesfiskaren kan sedan vid behov överlåta till en jägare som den samverkar med att skydda sina redskap. Ansökan ska därför skickas in av den skadedrabbade yrkesfiskaren och behöver innehålla följande:

  • Beskriv tydligt vilka skador du har, vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits, hur många enskilda skadegörande sälindivider du uppskattar att det är och vilka ekonomiska förluster det riskerar att medföra.
  • Bifoga en kopia på din yrkesfiskarlicens.

Försäljning av sälprodukter förbjuden

All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.

Kontakt

Nelly Grönberg

Länsstyrelsen Västra Götalands län