Knubbsäl

I länet får 560 knubbsälar fällas under skyddsjaktperioden 2020/2021. Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt efter totalt 900 knubbsälar i landet till och med den 19 april 2021.

OBS Havsforskningsinstituttet i Norge har märkt fem sälar och någon av dessa har synts i Sverige. Norrmännen vädjar till säljägarna i Sverige att inte skjuta märkta sälar. Här kan du följa sälarna Iris, Einar, Pedro, Karin och Vemundlänk till annan webbplats

Skyddsjakt får endast ske efter knubbsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälarna har orsakat skador på fiskeredskap eller har tagit fångst från redskapen. Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas.

Beslut om skyddsjakt efter säl, Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvarvarande tilldelninglänk till annan webbplats

Regler för säljaktlänk till annan webbplats

Jakt på fd kronoholmarlänk till annan webbplats

Skyddsjakt efter knubbsäl i Natura 2000-områden där knubbsälen är listad som art

Utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen får ingen skyddsjakt efter knubbsäl enligt Naturvårdsverkets beslut ske inom Natura 2000-områden där knubbsälen är förtecknad som art. De Natura 2000-områden i Västra Götalands län som berörs är Vrångöskärgården, Nordre älvs estuarium, Sälöfjorden, Pater Nosterskärgården, Måseskär, Gullmarsfjorden (Gåsöskärgården utanför fjordens mynning), Malmöfjord, Soteskär och Kosterfjorden-Väderöfjorden (utanför nationalparken). Inom Kosterhavets nationalpark råder jaktförbud på säl.

Tills vidare kommer vi inte att bevilja skyddsjakt i den delen av Natura 2000-området Gullmarsfjorden som ligger innanför mynningen, eftersom SLU gör undersökningar av sälpredationen på torsk i området. Länsstyrelsen tilldelar sälar i varje Natura 2000-område, baserat på inventeringsdata och sälpopulationens uppskattade tillväxthastighet.

Om du har problem med skadegörande sälar i dessa områden, kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är restriktiv med att bevilja sådana tillstånd i skyddade områden. Utöver kriterierna i Naturvårdsverkets generella beslut krävs det en konkret skadeproblematik för yrkesfiskare. Tillståndsbeslut adresseras därför till yrkesfiskaren och inte jägaren om dessa är olika personer. Yrkesfiskaren kan sedan vid behov överlåta till en jägare som den samverkar med att skydda sina redskap. Ansökan ska därför skickas in av den skadedrabbade yrkesfiskaren och behöver innehålla följande:

  • Beskriv tydligt vilka skador du har, vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits, hur många enskilda skadegörande sälindivider du uppskattar att det är och vilka ekonomiska förluster det riskerar att medföra.
  • Bifoga en kopia på din yrkesfiskarlicens.

Försäljning av sälprodukter förbjuden

All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.

Kontakt

Nelly Grönberg

Länsstyrelsen Västra Götalands län