Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärder vid rovdjursangrepp på tamdjur

får, hage, stängsel

Vid misstanke om rovdjursangrepp på tamdjur

 1. Kontakta genast Länsstyrelsen för besiktning
  Besiktningspersonen avgör i dialog med djurägare hur situationen ska hanteras i väntan på att besiktningspersonen kommer ut på platsen. Se telefonnummer nedan.
 2. Se till djurbesättningen
  Se över djuren och ta hand om skadade djur om möjligt, men låt döda djur ligga kvar. Agera utifrån vad ni bestämmer tillsammans med besiktningsmannen. Om det kan bli aktuellt med skyddsjakt är det till exempel viktigt att minimera störningen på platsen.
 3. Täck över döda djur om möjligt
  Syftet med att täcka över djur är att hindra dem från att bli påverkade av till exempel asätande djur och insekter som lägger ägg i döda djur. Ju mindre påverkade de är desto säkrare och effektivare kan besiktningen genomföras.
 4. Invänta besiktning och akuta åtgärder
  Besiktningsperson kommer till platsen så fort som det är praktiskt möjligt. Vid besiktning avgörs vad som orsakat angreppet. Åtgärder för att minska risken för ytterligare angrepp vidtas i samråd med besiktningspersonen. Länsstyrelsen lånar ut material för akuta åtgärder.

Tabell över kontaktuppgifter till spårare och besiktningspersoner.

Namn

Kommungrupp

Kommunansvar

Besiktningsperson/
Spårare

E-post

Telefon

Martin Rydberg

Söder

Borås samt kameror i

Ulricehamn

Spårare

martin.rydberg
@ia.com

0707 208058

Kristoffer Johansson

Söder

Ulricehamn Tranemo

Svenljunga

Spårare

hultavastergarden
@live.se

070 719 36 97

Tomas Lind

Nordväst Mitten

Uddevalla Orust Tjörn Munkedal Öckerö

Göteborg

Spårare

tomas.lind1@ia.com

070 575 64 13

Patrik Bryntesson

Nordväst

Bengtsfors Åmål

Spårare

pbryntesson@
hotmail.com

073 296 02 88

Lisette Fritzon

Nordost

Falköping Tidaholm Hjo

Spårare, besiktningsperson

lisette@
westlamm.se

073 933 07 84

Alfred Akersten

Nordost

Mariestad Götene Skara


Skövde Tibro

Spårare, besiktningsperson

akersten@
eriksrud.se

070 910 06 29

Gillis Persson

Nordost

Gullspång Töreboda


Karlsborg

Spårare, besiktningsperson

gpersson30@
gmail.com

073 378 99 18

Bertil Andersson

Mitten

Söder

Stenungsund Lilla Edet Ale Kungälv Alingsås Lerum Härryda Bollebygd

Spårare, besiktningsperson

lysebertil@
gmail.com

0736- 504171

Martin Olsson

Mitten

Vänersborg Trollhättan Lidköping Grästorp Essunga

Spårare

vanersnas.atab@
gmail.com

073 648 76 56

Mauricio Fuentes

Mitten

Vara Vårgårda Herrljunga

Spårare

mauricioifuentesp@
gmail.com

073 094 61 48

Mia Bisther

Administrativt
ansvar hela länet

Lysekil
Sotenäs
Strömstad

Spårare

mia.bisther@
lansstyrelsen.se

010-22 456 83

Nelly Grönberg

Inventerings-ansvarig hela länet

Dals-Ed

Mellerud

Tanum

Besiktningsperson,
spårare,
hanterar §28

nelly.gronberg@
lansstyrelsen.se

070-602 49 87

Anita Bergstedt

Administrativt
ansvar hela länet

Nej

Spårare

anita.bergstedt@
lansstyrelsen.se

010-224 54 60

Förslag på åtgärder att vidta för att minska risk för nya angrepp i närområdet

I samband med besiktning diskuteras lämpliga åtgärder med besiktningspersonen. Akutåtgärder som exempelvis olika ljud- och ljusskrämmor, lapptyg, eller elnät bör vidtas inom 12 timmar efter ett rovdjursangrepp, senast innan natten efter ett angrepp, och sitta uppe och fungera i cirka fyra veckor.


Mänsklig närvaro är sannolikt en av de mest effektiva förebyggande åtgärderna som finns, men också en av de dyraste. Många rovdjursangrepp sker i gryningen eller i skymningen. Tillsyn av tamdjuren bör således förläggas till den tiden på dygnet för bästa effekt.

Om möjlighet till det finns så är det en mycket effektiv åtgärd. Oftast används åtgärden under de allra första dygnen efter ett angrepp i väntan på andra lösningar.

Rovdjur kryper oftast under stängsel. Alla kryphål och svackor behöver därför tätas.

Flytta djur från avlägsna beten eller från beten som har vatten som avgränsning (se punkt 9).

Kadaver, slaktrester och annat avfall eller djurfoder som av rovdjuren kan uppfattas som en födoresurs kan locka rovdjuren till. Om en sådan plats finns i närheten av tamdjur ökar exponeringen av tamdjur för rovdjuren och därmed också risken för angrepp på tamdjuren. Åtgärden har stor potential att reducera antalet angrepp av framförallt varg och björn.

Plastband, tejp eller liknande kan sättas på befintligt stängsel. Ju tätare desto bättre. Effektivt endast mot varg.

Enklaste formen är en batteridriven radio som står på, främst under natten. Det finns även olika lampor som kan sättas på stängsel, men även mer avancerade skrämmor med både ljud och ljus.

Används för att göra en mindre nattfålla eller till hela hagar

Om hagen gränsar mot vatten (stora diken, åar, sjöar, mossar) kan det öka risken för vargangrepp. Stängsla därför provisoriskt mot vatten med elnät som förstärks med provisoriskt lapptyg eller ljud- och ljusskrämmor. Om möjligt bör en mer permanent lösning övervägas.

Bli varnad vid rovdjursangrepp – anmäl dig till beredskapslistan

Du som är tamdjursägare kan anmäla dig till vår beredskapslista. Länsstyrelsen besiktningsmän skickar då ett meddelande till dig, om det förekommit ett rovdjursangrepp i din närhet. 
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Vid misstanke om ett rovdjursangrepp ska Länsstyrelsen kontaktas så snart som möjligt för besiktning. En besiktning syftar till att ta reda på vad som orsakat skadan. Besiktningspersonen undersöker tamdjuret utifrån bett, ätmönster och andra tecken. Ibland tas även prover för vidare analys som kan ge ytterligare information. Finns det anledning att vidta förebyggande åtgärder som minskar risken för upprepade angrepp på platsen kan besiktningspersonen hjälpa till med olika typer av material, till exempel lapptyg, i den mån det finns tillgängligt. Besiktningen genomförs av personer som är förordnade av Länsstyrelsen och som har genomgått särskild utbildning. Besiktningen är kostnadsfri.

Om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt. Vanligtvis sker det efter ansökan men kan även fattas på eget initiativ av Länsstyrelsen.

Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 paragrafen jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Under helger, ledighet och vardagar 16.00–08.00 sker anmälan till SOS Alarm på telefonnummer 08-454 20 27. Länsstyrelsen gör därefter en besiktning på plats.

Vardagar mellan klockan 08.00 – 16.00 anmäls händelsen till Länsstyrelsens växel och till ordinarie handläggare (rovdjursansvarig).

Efter en besiktning av ett angrepp som konstaterats vara orsakat av varg, björn, lo, järv eller kungsörn kan djurägaren ansöka om ersättning för skador och bidrag för åtgärder i samband med angrepp. Ersättningen grundas på Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5).

Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador, naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Ersättning utgår för dödade eller saknade djur och för veterinärkostnader och mediciner. Ersättning och bidrag kan även ges för olika typer av åtgärder för att minska risken för ytterligare angrepp, till exempel att flytta djur till mindre skadeutsatta beten, att stalla in djur, uppsamling av kadaver och transport av kadaver till destruktionsanläggning.

Ersättning och bidrag för åtgärder för att minska risk för ytterligare angrepp lämnas under högst 14 dagar från angreppsdatum.

Länsstyrelsen utgår från Viltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med rovdjursangrepp på tamdjur och hundar:
Viltskadecenters rekommendationer, slu.se Länk till annan webbplats.

Enligt 31 § kan följande ersättas:

Direkta skador – 100 procent

 1. Dödade djur
 2. Förstörd gröda
 3. Materiella skador på jordbruksbyggnader och lager, inklusive arbete med reparation.

Indirekta skador – 80 procent

 1. Veterinärkostnader för behandling av skadade djur
 2. Medicin ordinerad av veterinär
 3. Arbetskostnader i samband med sökandet efter saknade djur.

För företag inom primär jordbruksproduktion finns möjligheter att via §§ 13 och 34 få ersättning och stöd för olika typer av åtgärder, t ex för kadaverhämtning, kostnader för extrafoder, egenvård av djur. Denna typ av ersättning och stöd ingår i statligt stöd av mindre betydelse.

Du får dock inte ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Om du tar emot mer än det blir du återbetalningsskyldig för hela det stöd av mindre betydelse som gjorde att du tog emot mer än 20 000 euro. Därför är det mycket viktigt att du är uppmärksam på detta. Ett exempel på ett stöd av mindre betydelse är krisstödet för torka 2018, samt vissa ersättningar för indirekta skador efter rovdjursangrepp.

Följande åtgärder eller kostnader ingår i stöd av mindre betydelse:

13 § Stöd enligt 2 § förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador får utöver vad som anges i 11 § ges till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion för följande.

 1. Underhåll av rovdjursavvisande stängsel.
 2. Kostnader, inbegripet arbetstid, för förebyggande åtgärder i samband med rovdjursangrepp för
 1. a) att flytta djur till mindre skadeutsatta beten,
 2. b) att stalla in djur vid en tidigare tidpunkt än som planerats,
 3. c) extrafoder med anledning av flytt av djur,
 4. d) bevakning av djur, och
 5. e) uppsamling av kadaver

34 § Stöd enligt 2 § förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador får, utöver vad som anges i 31 §, lämnas till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion för kostnader i samband med viltskada, inbegripet arbetstid, för följande.

 1. Hemtagning av djur efter angrepp.
 2. Egenvård av skadade djur.
 3. Värdeminskning på skadade djur.
 4. Avlivning av djur med anledning av angreppet.
 5. Extrakostnader för inköp av foder med anledning av viltskador.
 6. Transport av kadaver till destruktionsanläggning och destruktion
 7. Merarbete för sortering av skadad gröda.
 8. Omsådd av skadad gröda.

Produktionen av produkter från jorden och från tamdjursuppfödning (inkluderat biodling) utan att några andra vidare processer utförs som förändrar dessa produkters natur.

Det bästa permanenta skyddet mot rovdjursangrepp är att investera i ett rovdjursavvisande stängsel. De är effektiva att hålla rovdjur, främst varg, ute förutsatt att stängslet är rätt monterat enligt de rekommendationer som finns (se länk nedan), helt och underhållet. I de fall rovdjur ändå passerar rovdjursavvisande stängsel så beror det oftast på att stängslet försvagats på något sätt.

Du har möjlighet att söka bidrag för uppsättning av rovdjursavvisande stängsel. Du kan även komplettera ett befintligt stängsel så länge du följer rekommendationerna från Viltskadecenter. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar arbetet. Du kan söka både för blocklagd, och icke blocklagd mark. Du som söker måste ha markägarens tillstånd.

Ett rovdjursavvisande stängsel består av ett 5-trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar (eller en eltråd ovanför om maskorna är låsta). Bidrag kan även beviljas till användning av ett lägre fårnät som kompletteras med eltrådar till rekommenderad höjd. Maskstorleken på fårnätet får inte vara större än 15 cm.

Icke blocklagd mark

Om du vill ansöka för icke blocklagd mark, det vill säga mark som du inte tidigare fått betes- eller restaureringsstöd för, så ansöker du via viltskadeanslaget hos Länsstyrelsen. Bidraget är 50 kr per meter.

Blocklagd mark

Om du tidigare har fått betes- eller restaureringsstöd är din mark blocklagd och då söker du istället bidrag för miljöinvestering. Du kan få 50 kronor per löpmeter och det krävs att stängslet underhålls i minst fem år. Du ansöker om stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för miljöinvesteringar. Därefter handläggs din ansökan av Länsstyrelsen.

Bidrag till underhåll

Du kan ansöka om bidrag till underhåll av rovdjursavvisande stängsel. Bidraget är fem kr/meter.

Mer information om stängsel

Stängsling mot stora rovdjur, Bok från Viltskadecenter, slu.se Länk till annan webbplats.

Viltskadecenters rekommendationer, slu.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss