Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt lodjur

Jakt efter lodjur sker alltid under kontrollerade former i form av licensjakt eller skyddsjakt. Rätten att besluta om licensjakt efter lodjur ligger hos Länsstyrelsen.

Licensjakt efter lodjur 2024

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit beslut om licensjakt efter lodjur 2024. Sex lodjur får fällas i länet med start 1 mars, där jakten pågår som längst till 31 mars. Alla som deltar i jakten är skyldiga att känna till villkoren i beslutet.

Beslutet om licensjakt efter lodjur 2024 Pdf, 3.9 MB.

Länsstyrelsens SMS-tjänst 076 519 68 33

Anmäl dig till tjänsten för att få SMS om återstående tilldelning:

 • Skicka ett SMS från din mobil till 076 519 68 33 (svenskt abonnemang)
 • med texten: Spara Förnamn Efternamn LojaktVG2024
 • SMS-tjänsten finns även för utländskt abonnemang: +46 76 519 68 33

Länsstyrelsens telefonsvar 010–22 450 90

 • för information om återstående tilldelning: knappval 1
 • för att rapportera in skjutet djur: knappval 2

Jakten får bedrivas från och med den 1 mars 2024 till och med den 31 mars 2024 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten. Lodjur får endast jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Länsstyrelsen avlyser jakten då det tillåtna antalet djur fällts eller påskjutits och avräknats inom respektive jaktområde, eller om jakttiden löpt ut.

Information om att jakten är avlyst lämnas via telefonsvarare, via SMS samt på hemsidan www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.

Jaktområdet 2024 omfattar:

Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga, Herrljunga, Härryda, Lerum, Mark, Partille, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner.

I jaktområdet ingår även delar av kommunerna Falköping (söder om väg 47), Grästorp (söder om väg 47), Göteborg (öster om väg E6, efter Tingstadstunneln öster om Göta älv), Mölndal (öster om väg E6), Trollhättan (söder om väg 47), Vara (söder om väg 47) och Vänersborg (söder om väg 47).

Max ett lodjur får fällas i Ulricehamns kommun och max ett får fällas i Tranemo kommun.

Se även karta i Länsstyrelsens beslut.

Den som har jakträtt för lodjur i de delområden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakten. Varje jägare ska inneha vapenlicens och giltigt statligt jaktkort. Hen ska också vara anmäld i Naturvårdsverkets Jägarregister.

Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje tillfälle. Jaktledaren måste även vara anmäld till Länsstyrelsens SMS-tjänst, för att få meddelande om kvarvarande tilldelning.

naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/e-tjanster/jagarregistret/ Länk till annan webbplats.

Du som ska jaga, se till att:

 • Vara införstådd med jaktens villkor (som finns beskrivna i beslutet).
 • Vara anmäld i Naturvårdsverkets jägarregister.
 • Alltid ha med dig ditt statliga jaktkort, vapenlicens samt giltig ID-handling.
 • Minst en gång i timmen informera dig om hur många djur som återstår av tilldelningen i ditt jaktområde.

Samtliga jaktledare ska anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst för att få meddelande om kvarvarande tilldelning.

Även övriga jaktdeltagare bör anmäla sig. SMS-tjänsten syftar till att säkerställa en snabb avlysning och minska risken för överskjutning. Observera att jaktledaren dessutom minst en gång i timmen ska avlyssna Länsstyrelsens telefonsvar för information om återstående tilldelning.

Telefon: 010–22 450 90, knappval 1.

Anmälan till tjänsten för att få SMS om återstående tilldelning:

 • Skicka ett SMS från din mobil till 076 519 68 33 (svenskt abonnemang)
 • alternativt +46 76 519 68 33 (utländskt abonnemang)
 • med texten: Spara Förnamn Efternamn LojaktVG2024

Förnamn och Efternamn ersätts med jägarens riktiga namn. Om du har två efternamn ska de skrivas ihop i ett ord. Varje ord separeras med mellanslag.

Fällt eller påskjutet lodjur måste rapporteras till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast inom en timme. I samband med anmälan om fällt lodjur informerar Länsstyrelsen om hur djuret ska hanteras, samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning.

Du rapporterar till Länsstyrelsen via telefon: 010-224 50 90

Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:

 • skyttens och jaktledarens namn, adress och telefonnummer,
 • när djuret fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
 • var djuret fällts eller påskjutits (inom vilket jaktområde och plats som går att återfinna på karta, alternativt koordinater där Sweref99 används i första hand och RT90 som alternativ).

När du vill veta återstående tilldelning ringer du samma nummer som för att anmäla fälld eller påskjutet lodjur.

Telefon 010-224 50 90

Vi informerar även via en SMS-tjänst. Samtliga jaktledare måste vara ansluten till den.

Begreppslista

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

 • Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland.
 • Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.
 • Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland.

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll dels från olika organisationer och myndigheter inom intresseområdena trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen och yrkesfisket.

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del av den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och dess livsmiljöer kommer att finnas kvar. Det finns också tillräckligt många individer för att behålla en livskraftig population av arten (se referensvärde). Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet individer närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas mellan län och förvaltningsområden. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställt till 870 individer.

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum. Beslut om nya miniminivåer kommer att tas någon gång under 2024.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutade 2019:

 • Summa Norra: 58 föryngringar.
 • Summa Mellersta: 62 föryngringar.
 • Summa Södra: 27 föryngringar.

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuell om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara nått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge arten funnits i området.

Beslut om licensjakt tar länsstyrelsen, efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Frågor och svar

Syftet med licensjakten är att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar och förutsägbar lodjursförvaltning och förbättra möjligheten för samexistens mellan människor och lodjur. Det är viktigt att rovdjursförvaltningen genomförs på ett sätt som leder mot beslutade mål så att den är tydlig och förutsägbar. Syftet står i enlighet med Riksdagens beslut den 10 december 2013 att anta propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Enligt propositionen är det mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att finna en delaktighet i förvaltningen.

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Under inventeringssäsongen 2022/2023 fanns det 242,5 familjegrupper av lodjur i Sverige vilket motsvarar cirka 1417 individer

I Västra Götalands län har stammen legat ganska konstant de senaste 10 åren. Liksom i hela det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Lodjur, antal familjegrupper inom respektive förvaltningsområde, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Bedömningen av hur många djur som kan fällas har gjorts i samverkan med länen inom det södra rovdjursförvaltningsområdet, samt med det mellersta och norra förvaltningsområdet. Antalet djur som får fällas baseras bland annat på beräkningar (av Sveriges Lantbruksuniversitet) för hur olika jaktliga uttag kan påverka lodjurspopulationen i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsens tilldelning tar i enlighet med beräkningarna hänsyn till den påverkan som exempelvis trafikolyckor och skyddsjakt kan ha på lodjursstammen i länet, samt Naturvårdsverkets kommande beslut under 2024 om nya miniminivåer för lodjur.

Beslut om licensjakt tas av Länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen och föregås av samråd inom det mellersta förvaltningsområdet samt med övriga förvaltningsområden. Tilldelningen baserar sig bland annat på inventeringsresultat, den regionala förvaltningsplanen och beräkningar av möjligt jaktuttag.

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Länsstyrelsen beslutar om jaktområdet. Karta över jaktområden finns som bilaga i Länsstyrelsens beslut om licensjakt.

Den som har jakträtt i området som omfattas av detta beslut får bedriva jakt efter lodjur inom området. Detta förutsätter att jakträtten omfattar jakt efter lodjur. I beslutet finns särskilda villkor som till exempel handlar om krav på jaktledare, jakträtt i området med mera. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister och rekommenderas även att anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst. För vidare information, se Länsstyrelsens beslut.

Jägarregistret, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Villkoren för hur jakten får gå till beskrivs detaljerat i Länsstyrelsens beslut om licensjakt. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt anger vilka vapen som är tillåtna vid jakt efter lodjur. Fällor är inte tillåtna.

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

Jakten avlyses när alla tilldelade djur är fällda, eller senast den 31 mars.

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, via vår telefonsvarare och sms, samt på vår webbplats. Samtliga jaktledare måste vara anslutna till sms-tjänsten. Det rekommenderas även för övriga jägare för att snabbt få uppgifter om återstående tilldelning.

Först och främst ska det inom 30 minuter från påskjutning anmälas till Länsstyrelsen. I samband med att ett fällt djur anmälts informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning. Sedan skickas lodjuret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Detta ombesörjer Länsstyrelsen.

Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Sista datum för att överklaga 2024 års licensjakt har passerat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss