Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Ändra eller förnya skötselplanen

Om ni ska förnya er skötselplan eller ser ett behov av att ändra er gällande plan är det viktigt att ni gör det i tid för att vi ska hinna fastställa alla planer inför jakten. Följande datum gäller:

Kronhjortsskötselplaner ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 maj.

Gör så här

 1. Hämta mallen för skötselplan Skötselplan för kronhjortsskötselområde Pdf, 600 kB.
 1. Fyll i mallen med så mycket fakta som möjligt.
 2. Skicka filen med e-post till länsstyrelsen vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansökan om registrering eller ändring av kronhjortsskötselområde

Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det medger vård av en egen kronhjortsstam.

Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation har beslutat om en målsättning med skötseln av kronhjortsstammen i länet.

Målsättning för kronhjortsförvaltningen i Västra Götaland (pdf-fil) Pdf, 1.5 MB.

Ansök om ändring av registrerat kronhjortsskötselområde

Du som är registrerad företrädare för ett kronhjortsskötselområde kan ansöka om ändring av ditt kronhjortsskötselområde via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in några blanketter. När Länsstyrelsen får in fullständiga uppgifter direkt från e-tjänsten kan du även få ett snabbare beslut från oss. Du loggar in på e-tjänsten med ditt personnummer via BankID. Om du hellre vill ansöka via blankett, se instruktioner längre ner.

Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari.


Ansök om registrering av nytt kronhjortsskötselområde –
Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten Ansökan om nybildande eller ändring av kronhjortskötselområde Pdf, 247.5 kB.. Det är ordförande för kronhjortsskötselområdet som ska underteckna. Vi behöver din ansökan senast den 31 januari för att hinna fatta beslut inför höstens jakt.
 2. Till ansökan om nybildande av kronhjortsskötselområde ska du bifoga följande:
  - skötselplan för kronhjortsskötselområde Pdf, 600 kB, öppnas i nytt fönster.
  - protokoll från samrådsmöte inom befintligt älgskötselområde där det framgår att området fattat beslut om bildande av ett kronhjortsskötselområde
  - ett intyg från företrädaren för kronhjortsskötselområdet där det framgår att samtliga berörda jakträttshavare samtycker till registreringen i kronhjortsskötselområdet.
 3. Vid ändring av befintligt kronhjortsskötselområde ska blanketten Ansökan om registrering/avregistrering av fastighet för jakträttshavare Pdf, 243 kB. fyllas i av var och en som innehar jakträtt på de fastigheter som ska läggas till eller tas ur kronhjortsskötselområdet. Det är viktigt att du fyller i fastighetsbeteckningen korrekt.
  För att ta reda på korrekta fastighetsbeteckningar, använd gärna Lantmäteriets karttjänst Länk till annan webbplats.. När du zoomar in och klickar i kartan visas fastighetsbeteckningen för aktuell fastighet. Genom att vi får in korrekta uppgifter från början går handläggningen av ditt ärende snabbare.
 4. Lämna blanketten till skötsel-/licensområdets ordförande som skickar den vidare till Länsstyrelsen tillsammans med den blankett som fylls i av skötselområdets ordförande. Blanketterna ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
 5. Bifoga en karta som tydligt visar gränserna för de fastigheter som ingår i ansökan. Endast de skiften du markerat ingår i din ansökan.
 6. Vid avregistrering av fastigheter kan jakträttsinnehavaren skicka blanketten direkt till Länsstyrelsen. Informera ändå områdets ordförande om att fastigheterna tas ur kronhjortsskötselområdet.

Frågor och svar


Det är bra om älgskötselområde (ÄSO) och kronhjortsskötselområde (KSO) överensstämmer så mycket som möjligt. Samförvaltning av älg- och kronhjort är en fördel både ekologiskt och administrativt. Det förenklar och effektiviserar även ert arbete inom jaktområdena. Vid nybildande av ett skötselområde är det en fördel att utgå från ett befintligt skötselområde.

Däremot kan inte Länsstyrelsen hantera besluten tillsammans. Det beror på att älgjaktsområden (ÄJO) och kronhjortsskötselområden hanteras separat i lagstiftningen. I och med att lagstiftningen är separat så hanteras också vår handläggning separat.

För att en ändring ska kunna genomföras i både älg- och kronhjortsskötselområdet behöver detta tydligt anges på intygen i ansökan. Information om detta hittar du i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7), paragraferna 10, 11 och 52.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ”spara över” ett existerande KSO baserat på kartan för motsvarande kvalitetssäkrade ÄSO. Det behövs intyg från jakträttshavarna och skötselområdet i båda fallen. Reglerna finns för att säkerställa att jakträttshavare inte får sin mark registrerad eller avregistrerad utan att de har godkänt det. Ändringar av ett kronhjortsskötselområde behöver alltså göras genom en ordinarie ansökan oavsett om motsvarande älgjaktsområde är kvalitetssäkrat eller inte.

Älgjaktområden och kronhjortsskötselområde hanteras var för sig. Nu finns det därför också separata ansökningsblanketter. Du hittar ansökningsblanketterna på sidorna Älgförvaltning och jaktområden
Kronhjort

Även när du gör ansökan via Länsstyrelsens e-tjänst måste du göra två separata, en för ÄSO och en för KSO.

Nej, inte som det ser ut i nuläget.

Kvalitetssäkringen av älgskötselområden genomfördes i samband med övergången till Länsstyrelsernas nya nationella registreringssystem. Några av anledningarna till att älgjaktområdena gavs möjlighet att granska sina områden och göra kostnadsfria rättningar var bland annat att många älgjaktsområden har funnits länge och att överföringen av älgjaktsområdena till det nya systemet genomfördes centralt för hela landet under hösten 2018.

Inläsningen av kronhjortsskötselområden i det nya systemet genomfördes manuellt, vilket innebär att vi kunde se till att alla fastigheter godkändes av systemet direkt. Det ska alltså inte vara några skillnader mellan kartan i det nya registreringssystemet och den digitala karta som fanns i vårt gamla registreringssystem. Mot bakgrund av detta är kvalitetssäkring av kronhjortsområdena inte planerad i nuläget. Det finns som alltid möjlighet att göra ändringar genom den ordinarie ansökningsprocessen.

Kontakt

Kronhjortsskötselplaner och övriga frågor
Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 53 42

Registrering per älgförvaltningsområde (ÄFO)
ÄFO 1, 2, 3 - Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 53 42

ÄFO 5, 6, 7 - Sofia Ring
Telefon: 010-224 55 21

ÄFO 4, 8, 9 - Sofia Ring
Telefon: 010-224 55 21

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss