Inventering av stora rovdjur

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar.

Inventeringen av järv, lodjur och varg sker framförallt genom spårning på snö. Ibland även med kameraövervakning. Inventeringarna bygger främst på att konstatera föryngringar, det vill säga djur som har fött ungar, men vi följer även förekomst av vuxna rovdjur i länet.

Det är Länsstyrelsen naturbevakare, ofta i samarbete med samebyar, jägare och andra naturintresserade som utför inventeringarna.

Inventeringarna ger en bild av hur rovdjursstammarna förändras över tid. Resultaten är grund för beslut om skadeförebyggande åtgärder och ersättningar till samebyarna. Resultaten används även som underlag vid beslut om skyddsjakt, licensjakt och annan förvaltning.

Lodjur

Lodjur förekommer med en fast, reproducerande stam. Familjegrupperna är spridda över en stor del av länet, men är glesare i de centrala delarna.

Stammen har gått upp och ner under den tid som Länsstyrelsen inventerat lodjur och har under lång tid legat mellan 20 och 40 familjegrupper. De senaste åren syns en nedåtgående trend. Antalet djur bedöms uppgå till cirka 105 individer.

Inventering 2022/2023: 18,5 föryngringar är konstaterade för året efter delning med andra län.

Karta över föryngring av lodjur i Västerbotten.

Järv

Järven har en fast och reproducerande stam i länet med mellan 20 och 30 föryngringar per år de senaste åren. Stammen har ungefär fördubblats i Västerbotten sedan början av 2000-talet. Järvföryngringar konstateras oftast i fjällområdet i länet, men under senare år har fler och fler lyor hittats även långt nere i skogslandet. Stammen uppgår till cirka 150-170 individer.

inventering 2023: 22 föryngringar är konstaterade i länet för året. Länet berörs dock av fler föryngringar som ligger nära länsgränsen (i Norrbotten, Jämtland och Norge).

Karta över föryngring av järv i Västerbotten.

Kungsörn

Kungsörn häckar i hela länet men det finns flest individer i de centrala delarna. Generellt sett är det få häckningar i fjällområdet samt vid kusten. Tätheten av kungsörn är mycket varierande mellan kommunerna och mellan samebyarna. Det bedöms finnas cirka 280 individer i länet.

Inventering 2023: 29 lyckade häckningar

Karta över kungsörnshäckningar i Västerbotten.

Björn

Björn inventeras vart femte år. Den senaste inventeringen gjordes hösten 2019 och visade att stammen bestod av cirka 450 individer.

Björnspillningsinventering

Varg

Vargen har de senaste femtio åren endast förekommit tillfälligt och inte reproducerat sig i länet. Enstaka individer dyker upp varje år och försvinner igen efter en kortare eller längre period. Antalet individer som besöker länet och vistelsens längd verkar ha ökat under senare år.

Vargar kan dyka upp var som helst i länet.

Inventering av vargförekomst 2022/2023: Två olika individer kunde konstateras i länet (1 juli–30 juni).

Vargobservationer som dokumenteras efter 30 juni redovisas i efterföljande års inventeringsresultat.

Karta över bekräftade vargobservationer i Västerbotten.

Klicka för större kartbild.

Inventeringsperioder

Lodjur: 1 oktober–28/29 februari

Järv: 1 februari–31 juli

Kungsörn: 1 februari–15 september

Björn: vart femte år, 21 augusti–31 oktober

Varg: året om (föryngringar eller revirmarkerande par: 1 oktober–31 mars)

Rapportera och se resultat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss