Inventering av stora rovdjur

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar.

Inventeringen av järv, lodjur och varg sker framförallt genom spårning på snö. Ibland även med kameraövervakning. Inventeringarna bygger främst på att konstatera föryngringar, det vill säga djur som har fött ungar, men vi följer även förekomst av vuxna rovdjur i länet.

Det är Länsstyrelsen naturbevakare, ofta i samarbete med samebyar, jägare och andra naturintresserade som utför inventeringarna.

Inventeringarna ger en bild av hur rovdjursstammarna förändras över tid. Resultaten är grund för beslut om skadeförebyggande åtgärder och ersättningar till samebyarna. Resultaten används även som underlag vid beslut om skyddsjakt, licensjakt och annan förvaltning.

Inventeringsperioder

Lodjur: 1 oktober–28/29 februari

Järv: 1 februari–31 juli

Kungsörn: 1 februari–15 september

Björn: vart femte år, 21 augusti–31 oktober

Varg: året om (föryngringar eller revirmarkerande par: 1 oktober–31 mars)

Lodjur

Lodjur förekommer med en fast, reproducerande stam. Familjegrupperna är spridda över en stor del av länet, men förekomsten i kustlandet har varit ganska oregelbunden.

Stammen har gått upp och ner under den tid som Länsstyrelsen inventerat lodjur och har under lång tid legat mellan 20 och 40 familjegrupper. Antalet djur bedöms uppgå till cirka 170 individer.

Inventering 2021: 20 föryngringar är konstaterade för året.

Järv

Järven har en fast och reproducerande stam i länet med mellan 20 och 30 föryngringar per år de senaste åren. Stammen har ungefär fördubblats i Västerbotten sedan början av 2000-talet. Järvföryngringar konstateras oftast i fjällområdet i länet, men under senare år har fler och fler lyor hittats även långt nere i skogslandet. Stammen uppgår till cirka 150-170 individer.

Inventering 2021: 19 föryngringar är konstaterade för året.

Kungsörn

Kungsörn häckar i hela länet men det finns flest individer i de centrala delarna. Generellt sett är det få häckningar i fjällområdet samt vid kusten. Tätheten av kungsörn är mycket varierande mellan kommunerna och mellan samebyarna. Det bedöms finnas cirka 280 individer i länet.

Inventering 2021: 55 häckningar varav 51 fick fram ungar.

Björn

Björnen är vanligt förekommande i länet med en fast, reproducerande stam. Björnstammens storlek beräknas vara cirka 500 individer.

Björn inventeras vart femte år. Den senaste inventeringen gjordes hösten 2019.

Spillningsinventering av björn 2019

Varg

Vargen har de senaste femtio åren endast förekommit tillfälligt och inte reproducerat sig i länet. Enstaka individer dyker upp varje år och försvinner igen efter en kortare eller längre period. Antalet individer som besöker länet och vistelsens längd verkar ha ökat under senare år.

Vargar kan dyka upp var som helst i länet, men en viss koncentration av observationer har under senare år funnits i trakterna mellan Lycksele och Åsele och mellan Norsjö och Skellefteå.

Inventering 2021: 2 olika individer konstaterades i länet under inventeringsperioden.

Kartan visar dokumenterade vargobservationer mellan 2020-10-01 och 2021-09-30. De röda punkterna är observationer av individ G124-19 och de blå punkterna individ G107-20.

Rapportera eller hitta resultat

Kontakt

Ellinor Sahlén

Naturvårdsenheten

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten