Lodjursjakt

Licensjakt på lodjur genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Sammanfattning av jakten 2022

Snabbfakta

 • Totalt fälldes tre hanar och två honor och medelvikten låg på 18 kg.
 • Från fallplatsen var det i genomsnitt drygt 300 meter till närmsta väg.
 • Jakt bedrevs generellt med hjälp av hundar och skidor/snöskor.
 • Alla skyttar och jaktledare var män.

Årets tilldelning var relativt låg på grund av den minskande lodjursstammen i länet. Fem lodjur fick fällas i två jaktområden där högst tre djur fick fällas i det västra området och högst två djur i det östra området.

Två jaktområden

Det västra området innefattade de delar av kommunerna Sorsele, Storuman och Vilhelmina som ligger väster om väg E 45, samt Dorotea och Åsele kommuner. I östra området ingick kommunerna Skellefteå, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vännäs och Nordmaling. Jakt var således inte tillåten i Malå, Norsjö och Lycksele kommuner. Indelningen gjordes för att rikta jakten mot de områden där rennäringen upplever problem med lodjur. Att minska dessa problem är det huvudsakliga syftet med licensjakten i Västerbotten.

Lojakten gick långsammare än vanligt, framförallt i det västra jaktområdet. Jakten i det östra området avlystes den 8 mars då tre lodjur hade fällts men jakten i det västra området pågick fram till den 11 april. Under senare delen av mars var snöförhållandena ganska dåliga för jakten, med hård skare och avsaknad av spårsnö. Det västra jaktområdet har generellt andra jaktliga förutsättningar, eftersom framkomligheten är sämre med glesare vägnät och ofta mer oländig terräng.

Inga motorfordon

Inte heller i år tilläts användande av motorfordon i jakten, vilket troligtvis också bidrog till en långsammare jakt. Att jakten går långsammare är något som i grunden är positivt, eftersom fler intresserade jägare då har möjlighet att ta del av jakten samtidigt som risken för överskjutningar minskar.

År 2020 återgick Länsstyrelsen till normalläget vid licensjakten, där motorfordon inte får användas för att leta efter lodjur. Sedan dess har allmänhetens rapporter till Länsstyrelsen om otillåten skoterkörning inför och under lojakten minskat. I Västerbotten behövs inte längre motoriserade hjälpmedel för att effektivisera lodjursjakten. Länsstyrelsen menar att de intresserade jägarna har en stor lokal kunskap om lodjurens förekomst och beteende och därmed förmågan att fälla lodjur också utan motorfordon.

Tillsyn av jakten

Polisen och Länsstyrelsen utförde tillsyn under jakten. Skytten fick exempelvis inte flytta det fällda lodjuret förrän besiktningspersonen hade gett tillstånd till detta. Besiktningspersonerna besiktade alla fällda lodjur och utförde även skott- och fallplatsundersökningar under ett par av besiktningstillfällena.

Licensjakt - jakten 2022 är avslutad

Jakttider

Jakten fick bedrivas från och med den 1 mars 2022 till och med den 15 april 2022 eller tills jakten i området avlystes.

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Jaktområden och antal djur som får fällas

Länet delades in i två jaktområden och högst 5 djur fick fällas.

 • Västra området utgjordes av de delar av kommunerna Sorsele, Storuman och Vilhelmina som ligger väster om väg E 45, samt Dorotea och Åsele kommuner. I västra området fick högst 2 djur fällas. 
 • Östra området bestod av kommunerna Skellefteå, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vännäs och Nordmaling. I östra området fick högst 3 djur fällas. 

Ingen jakt fick bedrivas i Lycksele, Norsjö, Malå samt de delar av Sorsele, Storuman och Vilhelmina som ligger öster om väg E 45.

Lodjur får fällas oavsett djurens kön och ålder. Ungdjur bör dock av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur.

Anmäl fällt eller påskjutet djur och håll dig uppdaterad om antal fällda djur

Jägare ska hålla sig informerade om hur många djur som återstår att fälla. Fällda eller påskjutna djur ska anmälas senast inom en timme.

Gör anmälan och hör hur många djur som återstår via telefonnummer: 010- 225 41 15

Du får inte jaga lo från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Bestämmelser om användning av motordrivna fortskaffningsmedel som finns i andra regelverk påverkas inte av detta licensjaktsbeslut.

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma lo får användas samtidigt. Hundar får inte bytas under jakt på en och samma lo och under en och samma dag.

Endast typgodkända lodjursfällor för levandefångst får användas under licensjakten. Dessa är:

 • Åbrånsfällan (L93)
 • Lofälla modell Grimsö (L94)
 • Tunnelfälla modell Söderholm (L95)
 • Sinkabirum (L99)
 • Sinkabirum kombi (L112).

Vid tillverkning ska tillverkaren se till att fångstredskapet väderbeständigt märks med fångstredskapets typnummer.

Du som avser att bedriva licensjakt med hjälp av fälla ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Anmäl skriftligen med post till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Anmälan ska ske innan licensjakten börjar och vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2022. Anmälan ska innehålla:

 • namn, adress och telefonnummer av den som avser att bedriva licensjakt med hjälp av fälla
 • vilken fälltyp det rör sig om
 • i vilken kommun fällan ska placeras
 • en exakt platsangivelse i form av koordinater, med uppgift om använt koordinatsystem. Företrädesvis används något av koordinatsystemen RT90 eller Sweref 99.

Fällor som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, märkas med användarens namn, adress och telefonnummer. Denna märkning ska vara väderbeständig. Fällorna ska vittjas minst två gånger per dygn (morgon och kväll). Länsstyrelsen rekommenderar även att fällan förses med en larmanordning som meddelar när fångst har skett så att vittjning kan ske snabbare. Länsstyrelsens fältpersonal kan komma att genomföra tillsyn vid fällplatserna.

Lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, om de är tillverkade av växtextrakt eller om de är framställda i Sverige av material från vilda svenska djur. Delar från vilt från samma eller angränsande kommun får användas. Rester från tamdjur får inte användas och till tamdjur räknas även renar.

Kontakt

Ellinor Sahlén

Naturvårdsenheten

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten