Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjakt i Västerbotten 2020–2021

Älgskötselområden och licensområden

7 september–27 september 2020
12 oktober 2020–31 januari 2021, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

Älgskötselområden och licensområden
7 september–27 september 2020
12 oktober 2020–31 januari 2021, alla djur

Kalvjaktsområden (ej registrerad mark)
7–11 september 2020 (fem dagar)

Beslut om licenstilldelning för älgjakten 2020 i VästerbottenPDF

Licenstilldelningen på Älgdatas webbplatslänk till annan webbplats

Älgskötselområden och licensområden
6 september–26 september 2021
(alla djur) 11 oktober 2021–31 januari 2022

Kalvjaktsområden, hela länet (ej registrerad mark)
6–10 september 2021 (fem dagar)

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Avgift

Avgiften för varje fällt vuxet djur är 400 kronor samt 100 kronor per kalv i statlig avgift.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Besiktningsintyg för otjänlig älg.docx 278.3 kB 2018-11-23 09.38
Besiktningsintyg för otjänlig älg.pdf 119 kB 2018-11-23 09.38
Instruktion för viltbesiktare.pdf 488.5 kB 2018-11-23 09.38

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om fem älgförvaltningsområden i länet.I de olika områdena ingår följande kommuner:

Nordvästra området: Sorsele och Malå.
Mellersta området: Storuman och Lycksele.
Sydvästra området: Vilhelmina, Dorotea och Åsele.
Nordöstra området: Skellefteå, Norsjö och Robertsfors.
Sydöstra området: Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

800 ha - Nordvästra ÄFO
(Sorsele och Malå kommun)

700 ha - Mellersta ÄFO
(Storuman och Lycksele kommun)

600 ha - Sydvästra ÄFO
(Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommun)

300 ha - Sydöstra ÄFO
(Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommun)

250 ha - Nordöstra ÄFO
(Norsjö, Robertsfors och Skellefteå kommun)

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller älglicensområde gör du en ansökan om ändring.

Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Ansök om ändring via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via BankID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Förtroendevalda
Ordinarie:
Isak From (S)
Veronica Berg (S)
Tommy Danielsson (S)
Elli-Mari Lundgren (M)
Caroline Löfström (C)

Ersättare:
Runar Frohm (S)
Robin Fahlesson (S)
Daniel Johansson (V)
Lilian Tegnander (L)
Roland Sjögren (KD)

Kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt:
Joacim Lundqvist
Ersättare: Nils Ragnarsson

Representerar jakt- och viltvårdsintresset:
K-G Abramsson
Ersättare: Solveig Larsson

Representerar naturvårdsintresset:
Krister Persson, Christian Emilsson.
Ersättare: Stig-Olov Holm.

Representerar friluftsintresset:
Dan Bergman
Ersättare: Mats Rundqvist

Representerar ägare och brukare av jordbruksmark:
Jan Engström
Ersättare: Ida Oderstål

Representerar lokalt näringsliv och turism:
Annika Rydman
Ersättare: Jan-Olof Bingebo

Representerer skogsnäringen:
Ronny Löfstrand
Ersättare: Roland Folkesson

Representerar yrkesfisket:
Sture Tjernberg
Ersättare: Gunnar Hedlund

Representerar rennäringen:
Torkel Stinnerbom
Ersättare: Lennart Stenberg

Föreslagna av Sametinget:
Ola Emanuelsson
Ersättare: Marita Stinnerbom

Representerar natur- och ekoturismföretag:
Ingen ännu utsedd

Söker du information om älgjakt på statens mark i fjällen?

Regler och information om älgjakt på statens mark

Kontakt

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor