Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
  • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
  • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
  • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
  • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
  • Inventerar de stora rovdjuren.
  • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Vi arbetar med att uppdatera förvaltningsplanerna. Tills vidare gäller den grundläggande förvaltningsansatsen som beskrivs i planerna här nedan. Målsättningarna för rovdjurens antal uppdateras ungefär vart femte år.

Rovdjur i norra Sverige Pdf, 2.7 MB.
En inledning till förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren i
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län

Björn Pdf, 1.4 MB.

Järv Pdf, 1.4 MB.

Lodjur Pdf, 3.3 MB.

Varg Pdf, 1.7 MB.

Kungsörn Pdf, 1.3 MB.

Vilka rovdjur finns i Västerbotten?

I Västerbotten finns fasta stammar av lo, järv, björn och kungsörn. Enstaka vargar besöker länet årligen.

Inventering av stora rovdjur

Har du sett rovdjur eller spår från rovdjur?

Allmänhetens rapporter är viktiga för vårt arbete med att kartlägga antal och utbredning av rovdjur i länet.

Rapportera rovdjur i Skandobs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten