Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Har du sett rovdjur eller spår från rovdjur?

Allmänhetens rapporter är viktiga för vårt arbete med att kartlägga antal och utbredning av rovdjur i länet.

Rapportera rovdjur i Skandobslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Vilka rovdjur finns i Västerbotten?

I Västerbotten finns fasta stammar av lo, järv, björn och kungsörn. Enstaka vargar besöker länet årligen.

Inventering av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

Det finns två olika typer av skyddsjakt; skyddsjakt på en specifik skadegörande individ och skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma.

 • Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att det är känt vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.
 • Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas när risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas.

Ansöka om skyddsjakt

När du ansöker om skyddsjakt behandlas ansökan så snart som möjligt. Är det fråga om en pågående skadebild, i de allra flesta fall samma dag.

Grundläggande förutsättningar för skyddsjakt:

 • Allvarlig skada har uppkommit och riskerar att fortsätta eller allvarlig skada riskerar att uppstå.
 • Förebyggande åtgärder har genomförts men problem kvarstår.
 • Ingen annan lämplig lösning finns.
 • Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av, eller möjligheten att nå, gynnsam bevarandestatus för arten i fråga.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt i vår e-tjänst

I dagsläget är e-tjänsten inte anpassad för att ta emot ansökningar gällande stora rovdjur i renskötselområdet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om skyddsjakt på varg, järv, lodjur eller björn på grund av skada på ren.

Vilka får utföra jakten?

Skyddsjakt är ingen allmän jakt. Länsstyrelsen utser jaktledare i samråd med den som har beviljats skyddsjakten. Jaktledaren utser, i samråd med Länsstyrelsen, vem som ska delta i jakten. Länsstyrelsen kan besluta om att skyddsjakten får jaga på annans jaktområde. Samverkan mellan jägare i området och den som beviljats skyddsjakt är positivt.

När ett djur har fällts

När ett djur har fällts genomförs besiktning av platsen och besiktning av djuret. Djuret tillfaller staten och tas om hand av polisen, som i sin tur skickar det för obduktion till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Riktlinjer, grunder och bedömning av skyddsjakt på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Beslutsgång skyddsjakt på skadegörande individPDF

Beslutsgång skyddsjakt i förebyggande syftePDF

Mer information

Du hittar fakta om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Björnlänk till annan webbplats

Järvlänk till annan webbplats

Kungsörnlänk till annan webbplats

Lodjurlänk till annan webbplats

Varglänk till annan webbplats

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten