Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

  • renskötselområde
  • kronopark
  • naturreservat
  • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Ordinarie:

Isak From (S)
Veronica Berg (S)
Tommy Danielsson (S)
Elli-Mari Lundgren (M)
Caroline Löfström (C)

Ersättare:

Runar Frohm (S)
Robin Fahlesson (S)
Daniel Johansson (V)
Lilian Tegnander (L)
Roland Sjögren (KD)

Kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt:

Joacim Lundqvist
Ersättare: Nils Ragnarsson

Representerar jakt- och viltvårdsintresset:

K-G Abramsson
Ersättare: Solveig Larsson

Representerar naturvårdsintresset:

Krister Persson, Christian Emilsson.
Ersättare: Stig-Olov Holm.

Representerar friluftsintresset:

Dan Bergman
Ersättare: Mats Rundqvist

Representerar ägare och brukare av jordbruksmark:

Jan Engström
Ersättare: Ida Oderstål

Representerar lokalt näringsliv och turism:

Annika Rydman
Ersättare: Jan-Olof Bingebo

Representerer skogsnäringen:

Ronny Löfstrand
Ersättare: Roland Folkesson

Representerar yrkesfisket:

Sture Tjernberg
Ersättare: Gunnar Hedlund

Representerar rennäringen:

Torkel Stinnerbom
Ersättare: Lennart Stenberg

Föreslagna av Sametinget:

Ola Emanuelsson
Ersättare: Marita Stinnerbom

Representerar natur- och ekoturismföretag:

Ingen ännu utsedd

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Peter Näslund

Jaktfrågor

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Fredrik Juuso

Småviltsjakt