Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Förtroendevalda

Ordinarie:
Isak From (S)
Veronica Berg (S)
Tommy Danielsson (S)
Elli-Mari Lundgren (M)
Caroline Löfström (C)

Ersättare:
Runar Frohm (S)
Robin Fahlesson (S)
Daniel Johansson (V)
Lilian Tegnander (L)
Roland Sjögren (KD)

Kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt:
Joacim Lundqvist
Ersättare: Nils Ragnarsson

Representerar jakt- och viltvårdsintresset:
K-G Abramsson
Ersättare: Solveig Larsson

Representerar naturvårdsintresset:
Krister Persson, Christian Emilsson.
Ersättare: Stig-Olov Holm.

Representerar friluftsintresset:
Dan Bergman
Ersättare: Mats Rundqvist

Representerar ägare och brukare av jordbruksmark:
Jan Engström
Ersättare: Ida Oderstål

Representerar lokalt näringsliv och turism:
Annika Rydman
Ersättare: Jan-Olof Bingebo

Representerer skogsnäringen:
Ronny Löfstrand
Ersättare: Roland Folkesson

Representerar yrkesfisket:
Sture Tjernberg
Ersättare: Gunnar Hedlund

Representerar rennäringen:
Torkel Stinnerbom
Ersättare: Lennart Stenberg

Föreslagna av Sametinget:
Ola Emanuelsson
Ersättare: Marita Stinnerbom

Representerar natur- och ekoturismföretag:
Ingen ännu utsedd

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Jerk Sjöberg

Jaktfrågor

Torleif Eriksson

Småviltsjakt