Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

I dagsläget är e-tjänsten inte anpassad för att ta emot ansökningar gällande stora rovdjur i renskötselområdet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om skyddsjakt på varg, järv, lodjur eller björn på grund av skada på ren.

Beslut om skyddsjakt i Västerbotten 2022

I Västerbottens län får du jaga skarv under 25 maj till och med den 1 augusti.

 • Högst får 80 skarvar fällas.
 • Du får jaga i Nordmaling, Robertsfors, Umeå och Skellefteå kommuner.
 • Du ska rapportera antal fällda skarvar och var de skjutits till oss på telefon 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se inom 7 dagar efter att skarv fälts.

Dessa villkor gäller för jakten:

 • Du får jaga inom 300 m från fasta fiskeredskap samt rörliga redskap såsom nät, ryssjor och burar, ej handredskap. Du får också jaga inom fredningsområden för fisk.
 • Du får inte jaga närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.
 • Du ska rapportera antalet skjutna skarvar och var de har skjutits till Länsstyrelsen inom 7 dagar efter att de fällts.
 • Du ska jaga med hänsyn till berörd art, övrig fauna och allmänhet som söker rekreation
 • Du som är folkbokförd i Västerbotten har rätt att jaga på allmänt vatten samt holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman (ett hemman saknar fastighetsbeteckning).
 • Ska du jaga på privat mark måste fastighetsägare och/eller jakträttsinnehavare ha lämnat medgivande till jakten.
 • Jakt får endast bedrivas med skjutvapen. Kulvapen som används vid jakten ska vara av lägst klass 3 och hagelvapen av kaliber 12, 16 eller 20.
 • Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas.
 • Du som jagar är skyldig att inneha statligt jaktkort.

Du får inte jaga inom till exempel militära skyddsområden eller naturskyddade områden som har beträdandeförbud eller föreskrifter som förbjuder jakt.

Kontakt