Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som bedrivs för att förhindra skador på till exempel boskap och åkermark. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt innebär i första hand att döda enstaka djur som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakt för att skrämma och splittra grupper av vilt. Skyddsjakt ger många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt för att förhindra skador. Du måste också försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Vi kan ge tillstånd till skyddsjakt utifrån

 • människors hälsa eller säkerhet
 • flygsäkerhet
 • att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
 • att skydda vilda djur eller växter eller för att bevara deras livsmiljöer.

Det får inte finns någon annan lösning som är bättre för att förhindra skadorna eller problemen.

Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på kungsörn.

Du kan inte ansöka i e-tjänsten om att bedriva skyddsjakt på stora rovdjur i renskötselområdet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om skyddsjakt på varg, järv, lodjur eller björn på grund av skada på ren.

När kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd?

För vissa djur kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Olika regler gäller och ibland måste du ha jakträtt i området. Vilka förutsättningar som gäller för att få jaga utan tillstånd står i Jaktförordningens bilaga 4.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Exempel på djur och förutsättningar där du kan bedriva skyddsjakt utan tillstånd:

Du som har jakträtt i området kan på eget initiativ jaga skarv för att förhindra skada.

Du får jaga

 • vid fasta och rörliga fiskeredskap (ej handredskap) och inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap under perioden 1 augusti – 28 (29) februari,
 • vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) och inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden den 1 juli-30 juni (året runt),
 • inom fredningsområden för fisk den 1 augusti - 28 (29) februari.

Du får inte jaga närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.

Fredningsområden hittas i Fiskeriverkets föreskrifter.

Fiskeriverkets föreskrifter på Hav- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Beslut om skyddsjakt i Västerbotten 2022

I Västerbottens län får du jaga skarv under 25 maj till och med den 1 augusti.

 • Högst får 80 skarvar fällas.
 • Du får jaga i Nordmaling, Robertsfors, Umeå och Skellefteå kommuner.
 • Du ska rapportera antal fällda skarvar och var de skjutits till oss på telefon 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se inom 7 dagar efter att skarv fälts.

Dessa villkor gäller för jakten:

 • Du får jaga inom 300 m från fasta fiskeredskap samt rörliga redskap såsom nät, ryssjor och burar, ej handredskap. Du får också jaga inom fredningsområden för fisk.
 • Du får inte jaga närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.
 • Du ska rapportera antalet skjutna skarvar och var de har skjutits till Länsstyrelsen inom 7 dagar efter att de fällts.
 • Du ska jaga med hänsyn till berörd art, övrig fauna och allmänhet som söker rekreation
 • Du som är folkbokförd i Västerbotten har rätt att jaga på allmänt vatten samt holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman (ett hemman saknar fastighetsbeteckning).
 • Ska du jaga på privat mark måste fastighetsägare och/eller jakträttsinnehavare ha lämnat medgivande till jakten.
 • Jakt får endast bedrivas med skjutvapen. Kulvapen som används vid jakten ska vara av lägst klass 3 och hagelvapen av kaliber 12, 16 eller 20.
 • Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas.
 • Du som jagar är skyldig att inneha statligt jaktkort.

Du får inte jaga inom till exempel militära skyddsområden eller naturskyddade områden som har beträdandeförbud eller föreskrifter som förbjuder jakt.

För att undvika skada får du jaga grågås, kanadagås och vitkindad gås under hela året om de:

 • uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller
 • medför olägenhet för människors hälsa.

För att undvika skada får du jaga trana och sångsvan om de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda. Särskilda tider gäller för skyddsjakten:

 • För trana får du jaga 1 april–30 maj och den 1 augusti–30 september.
 • Sångsvan får du jaga 1 oktober–31 mars.

Kontakt