Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om tillstånd för jakt för älg. Tillstånden gäller i Norrbottens län, Västerbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Regler och tider för småviltsjakt 2019-2020

Jakttider
25 augusti–15 september - jakt endast tillåten för fast boende i Sverige
16 september–15 mars - jakt tillåten för alla med jakttillstånd

Villkor
Villkor för upplåtelse av småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsenPDF

Småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten är uppdelad i 182 jaktområden.

Jaktkarta norra VästerbottenPDF (PDF)

Jaktkarta södra VästerbottenPDF (PDF)

Jaktområdena är namngivna med en bokstavs- och sifferkombination. Bokstäverna återspeglar inom vilken samebys marker som området ligger:

 • G - Gran sameby
 • R - Rans sameby
 • U - Umbyns sameby
 • VA - Vapsten sameby
 • VN - Vilhelmina norra sameby och
 • VS - Vilhelmina södra sameby

Inom varje samebys gränser är jaktområdena numrerade från 1 och uppåt. Områdena är oftast mellan 2000 och 15 000 hektar stora. I Gran och Ran samebyar är jakten uppdelad i fler och mindre områden än i övriga länet.      

Digitala kartor över jaktområden finns i förvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats. Där finns också information om vilka områden där jakten är avlyst.

Ladda ner GIS-skikt:

GIS-skikt

Område

.gdb-fil

.gpx-fil

Västra delen Gran

G_vastra.gdböppnas i nytt fönster

G_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Gran

G_ostra.gdböppnas i nytt fönster

G_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Ran

R_vastra.gdböppnas i nytt fönster

R_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Ran

R_ostra.gdböppnas i nytt fönster

R_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Umbyn

U_vastra.gdböppnas i nytt fönster

U_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Umbyn

U_ostra.gdböppnas i nytt fönster

U_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Hela Vapsten

VA.gdböppnas i nytt fönster

VA_2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Vilhelmina norra

VN_vastra.gdböppnas i nytt fönster

VN_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Vilhelmina norra

VN_ostra.gdböppnas i nytt fönster

VN_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Vilhelmina södra

VS_vastra.gdböppnas i nytt fönster

VS_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Vilhelmina södra

VS_ostra.gdböppnas i nytt fönster

VS_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

De nedladdningsbara filerna är döpta efter vilken sameby som jaktkartorna täcker. Jaktområdena är uppdelade i en fil för västra respektive östra området i varje sameby. Det finns ett visst överlapp mellan de västra och östra områdena.

Återförsäljare av jaktkort för småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen.

Kommun

Kontakt

Sorsele kommun


Ammarnäs Fiskecentrum

Box 9

924 22 AMMARNÄS

Telefon: 0952-602 00

Mobil: 073-376 18 97

Storumans kommun


Utrustad.se Sport & Outdoor

Järnvägsgatan 19

923 31 STORUMAN

Telefon: 0951-200 20

Slussfors Boa

Skogsvägen 2

923 97 SLUSSFORS

Telefon: 0951-501 70

Cykel & Fiskecenter i Hemavan

Renstigen 1

920 66 HEMAVAN

Telefon: 0954-40 05 11

Vilhelmina kommun


Vilhelmina turistbyrå

Tingsgatan 1

912 33 VILHELMINA

Telefon: 0940-398 86

C&M Fiskecentrum Kultsjödalen

Saxnäs 38

910 88 SAXNÄS

Telefon: 0940-70044

Grönfjälls fritidsby

Grönfjäll 101

923 95 Kittelfjäll

Telefon: 0940-87019

Dorotea kommun


Sport och fritid Dorotea

Storgatan 43

917 32 DOROTEA

Tel: 0942-100 73

070-685 25 86

Nynäs jakt & fiskecamp

Storbäck 81

917 99 DOROTEA

Telefon: 070-581 32 73

Borgafjäll Lanthandel

Centrumvägen 18

917 04 BORGAFJÄLL

Telefon: 0942-420 21

076-783 95 44

Umeå kommun


Jaktia i Umeå

Parkgatan 2

903 27 Umeå

Telefon: 0901-323 00

Skellefteå kommun


Cykel & Fiskecenter

Södra järnvägsgatan 47

931 32 SKELLEFTEÅ

Telefon: 0910-777 940

Ska du tälta inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, eller ställa upp tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter krävs Länsstyrelsens godkännande.

 • Jakträtten kan gå förlorad om du utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd.
 • Anmälan skickas in senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.

Anmälan om jaktcamp

 • Högsta jakttryck under jaktsäsongen 2019/2020 är tre jaktmandagar per kvadratkilometer.
 • Inventerarna noterade en del omlagda kullar vilket innebär att de vid jaktstart kommer att vara små. Jägare uppmanas visa jaktetik och låta dessa växa till sig.
 • Endast jägare med kommunårskort kan jaga på områden avlysta på grund av högt jakttryck.
 • Vi har även en begränsning i antalet jägare per dag i respektive jaktområde. Detta för att skapa en trevlig jaktupplevelse och en säker jakt. Målet är antalet tillåtna jaktkort per dag motsvarar cirka en jägare per 500 hektar.

Länsstyrelsen inventerar varje år ripor på statens mark ovan odlingsgränsen. Inventeringarna sker i tre områden av Västerbottensfjällen. I södra delen inventeras Marsfjällsområdet, i mellersta delen Jofjällsområdet samt i norra delen Ammarnäsområdet.

2019: Inventeringen för 2019 visar att tätheterna ligger på ungefär samma nivå eller något förbättrat åtminstone i det södra och mellersta området. Reproduktionsframgången är däremot lite lägre än föregående år och ligger i år under ett medelårs resultat. Inventerarna fann vissa omlagda kullar vilket innebär att dom vid jaktstart kommer att vara små. Jägarna uppmanas visa jaktetik och låta dessa växa till sig.

2018: Inventeringen för 2018 visar att både tätheter och reproduktion har förbättrats. Efter två lågår har beståndet ökat och närmar sig ett medelår.

2017: Vi kunde konstatera att tätheten av ripor var lägre än förra jaktåret. Reproduktionen var också lägre än förra säsongen. Det är andra året med täthet och reproduktion betydligt under medelåret.  2017 var ett lågår med en låg täthet av ripa, begränsningar av tillåtet jakttryck skedde därför. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna variera men det är generellt väl utvuxna kycklingar.

2016: Vi kunde konstatera att tätheten var lägre än förra jaktåret. Reproduktionen var inte lika hög som förra säsongen. Det var ett år med täthet och reproduktion under medelåret, det var dock inget riktigt lågår. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierade men det var generellt väl utvuxna kycklingar.

2015: Vi kunde konstatera att tätheten var god, kanske med en mindre minskning jämfört med förra jaktåret. Reproduktionen har inte varit lika hög som förra säsongen, det fanns dock en hel del äldre fågel från tidigare säsonger. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierar. En del kycklingar var väl utväxta men det fanns även mindre kycklingar antagligen från omlagda kullar.

2014: Resultaten visade att en fortsatt ökning av har skett under 2014 ripbeståndet i inventeringsområdena både i södra och norra delen av länet. Från mycket låga siffror under 2012, en ökning 2013 så låg tätheten på siffor med goda beståndstätheter inför årets jaktsäsong. Detta förklaras framförallt av en mycket bra föryngring med stora kullar av ungfågel. Få och stora kullar innebär vanligen att det är lättjagat (lätt att hitta stora kullar jämfört med ensamma fåglar eller mindre ansamlingar av fåglar).

Du som har en nära anknytning till Sverige kan ansöka om företräde att jaga småvilt på statens mark i fjällen från och med 25 augusti.

Du kan ha nära anknytning genom att:

 • äga fastighet
 • ha anställning i Sverige
 • bedriva näringsverksamhet i Sverige

Ansökan om möjlighet att bedriva småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län 25 augusti – 15 september PDF

Application small game hunting - close tiesPDF

Observera att du för att måste vara registrerad i NatureIT. I ansökan ska samma e-postadress användas som du är registrerad med.

NatureIT.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå


Det är förbjudet att transportera vapen på terrängfordon enligt jaktförordningen.

I Västerbotten finns ett generellt undantag. Här får du transportera vapen klass 3 och 4 på snöskoter i terräng under vissa villkor.

Villkor för att medföra klass 3 och 4 vapen på terrängfordon:

 • Tranport av vapen på snöskoter får endast ske vid snöföre.
 • Gäller endast kulvapen och kombinationsvapen i klass 3 och 4 samt hagelvapen.
 • Gäller endast för transport av jaktvapen till och från jaktområde i Västerbotten.
 • Avståndet mellan farbar väg med bil, närmaste järnvägsstation eller annan anslutningsplats och område där jakten ska bedrivas ska vara minst 5 km enkel väg.
 • Transport får ske en gång per jaktdag. Snöskotern från inte användas för förflyttning mellan olika jaktområden under samma jaktdag.
 • Jakt får inte påbörjas närmare fordonet än 300 meter.
 • Vapnet ska förvaras oladdat under färd i väl tillslutet fodral samt nedpackat eller fastbundet. Vital del (slutstycke, underbeslag och dylikt) ska förvaras åtskilt från vapnet.
 • Vid färd till och från slutmålet får vapnet inte packas upp eller göras funktionsdugligt.

För transport av klass 1 och 2 vapen behöver du ansöka om dispens.

Dispens för terrängköring

Du får endast köra terränghjuling på skogsbilväg och snöskoter på oplogad skogsbilsväg om vägägaren godkänt detta. Då får du medföra vapen (alla klasser) på fordonet.

Bestämmelser för småviltsjakt

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjäll. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Vilka har företräde?

 • Fast bosatta i Sverige
 • Svenska medborgare
 • Du som äger fastighet i Sverige
 • Du som arbetar i Sverige
 • Du som driver företag i Sverige

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Vår service

I förvaltningssystemet NatureIT kan du:

 • Köpa och aktivera jakttillstånd
 • Rapportera jakt
 • Få mer information om jakttryck

Förvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats

Bestämmelser för älgjakt

Du som är fast bosatt ovan odlingsgränsen kan ingå i jaktlag som jagar älg på statens mark i fjällen.

Regler och tider för älgjakt 2019

Jakttider
2-15 september
10-13 oktober
17-20 oktober

Avgift för älgjakt på statens mark
Grundavgiften är 1 500 kr för tilldelat djur. Avgift för varje fällt vuxet djur är 1 000 kr exklusive älgavgiften (400 kr). Avgift för kalv är 100 kr.

Renskötande samers jakträtt
Upplåtelserna sker med stöd av 32 § i rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även renskötande samer. Enligt gamla överenskommelser nyttjar samerna inte sin jakträtt på den upplåtna marken då älgjakt bedrivs där av andra. Om jakt ska ske vid samma tillfälle kontaktas berört jaktlag.

Bestämmelser för björnjakt

Du som bor i en fjälllkommun kan ansöka om att jaga björn på statens mark i fjällen. Du får bjuda in två personer som gäster i jakten. Arrangerar du jakt för personer boende utanför fjällkommun ska du som är arrangör vara registrerad hos Länsstyrelsen som medlem i älgjaktslag eller tillhörig sameby.

Regler och tider för björnjakt

Jakttider
21 augusti–15 oktober eller till dess att länets tilldelning är uppnådd.

Ortsbojaktlag får jaga björn samma tid som älgjakten pågår.

Villkor
Villkor för björnjakt på statens mark 2019PDF

Avgift
500 kr per person.

Stör inte renskötseln
När du jagar i fjällen ska du ta hänsyn till rennäringen. Ta kontakt med berörd sameby vid varje jakttillfälle innan jakt för att undvika att störa renskötseln.

Ansök om licensjakt på björn på statsens mark ovan odlingsgränsen

Tillsyn av smålviltjakt i fjällen

Kontakt