Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Då kan du köpa jakttillstånd för småvilt.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjäll i Jämtlands län. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt. Jakttillstånd tecknas i det län du vill jaga, det vill säga i Norrbottens län, Västerbottens län eller i Jämtlands län.

Regler för småviltsjakt

Du är som är jägare och är bosatt i Sverige har företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län. Även du som har en så kallad närmare anknytning till Sverige kan få rätt till företräde till småviltsjakten. Företrädet gäller till och med den 15 september varje säsong. Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Företräde för dig med närmare anknytning till Sverige

Du som har en närmare anknytning till Sverige kan få företräde till småviltsjakten. För att räknas som en person med närmare anknytning till Sverige behöver något av följande kriterier vara uppfyllt:

 • du är svensk medborgare
 • du äger en fastighet i Sverige
 • du arbetar i Sverige
 • du driver företag i Sverige.

Om något av kriterierna är uppfyllt kan du ansöka om närmare anknytning till Sverige för att få rätt till företräde till småviltsjakten.

Småviltsjakt 2023–2024

Jakttider

25 augusti–15 september 2023: Jakt endast tillåten för fast boende i Sverige

16 september 2023–15 mars 2024: Jakt tillåten för alla med jakttillstånd

Villkor för jakten

 • Högsta jakttryck för säsongen 2023/2024 är 3 jaktman­dagar/km2. När jakttrycket nåtts stängs området för jakt under resten av säsongen. Villkoren baseras på årliga ripinventeringar.
 • För att skapa en säker och positiv jaktupplevelse begränsas antalet jägare per dag i respektive jaktområde. Riktvärdet för denna kvotering kommer att vara 1 jägare per 700 hektar jaktbar mark.

 1. Jaktåret 2023/2024 upplåtes jakträtt efter småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen inom Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län fr.o.m. den 25 augusti 2023 under tider och villkor i övrigt som gäller enligt svensk jaktlagstiftning dock med nedanstående preciseringar och undantag.
 2. Dygnsjakttillstånd får lösas för 350 kronor per dygn i Jämtlands län. 275 kronor per dygn i Västerbottens och Norrbottens län (lokala bestämmelser gäller för jakt inom Tåssåsen sameby, Handölsdalen sameby, Mittådalens sameby och Ammarnäsområdet). Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd. Hundträningskort kan lösas i Jämtland och Norrbotten.
 3. Personer stadigvarande fast boende i fjällkommun får lösa kommunårsjakttillstånd för jakt efter småvilt inom den egna kommunen till en avgift av 900 kronor i Jämtlands län. 800 kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Personer stadigvarande bosatt inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län får lösa länsårsjakttillstånd efter småvilt inom egna länet till en avgift av 1800 kronor i Jämtlands län. 1500 kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Årsjakttillståndsinnehavare skall via försäljningsställe eller webbapplikationen anmäla inom vilket område jakten antas komma bedrivas för att rätten till jakt skall gälla (aktivering av årstillstånd).
 4. Jakttillståndet är personligt och skall, tillsammans med statligt jaktkort, vapenlicens samt legitimation, medföras under jakt. Jakttillståndet skall vara undertecknat av innehavaren för att vara giltigt. Försålda jakttillstånd inlöses ej.
 5. Jakten skall bedrivas inom det område som aktiverats vid köpet, byte till annat område samma dag är ej tillåtet. Viltrapport skall ha registrerats innan nytt tillstånd får utfärdas. Dock senast två veckor efter aktiverad jakt avslutats. För mer information, se www.natureit.se Länk till annan webbplats..
 6. Jakt skall ske på sådant sätt att olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen. Exempel på områden där olägenhet av betydelse kan uppkomma är där samling, skiljning och slakt av ren sker under hösten samt känsliga avsnitt av flyttvägar. Jakträtten gäller ej inom 500 m från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100x100 meter eller mindre. Det ankommer på jägaren att informera sig om var risk för störning av renskötseln kan inträffa samt att avstå från jakt inom sådana områden. Jägaren bör vara observant på att störningar kan inträffa över hela jaktområdet.
 7. Jakträtten gäller ej inom 1 000 meter från:
  - arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningen används, - område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, - inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns i området, - permanentbostad, renvaktarstuga eller fritidshus. Jakträtten får endast utövas nära bostad om denna endast används av tillståndshavarens eget hushåll och nära enstaka byggnad. Jakträtten nära enstaka byggnad får dock inte utövas om någon vistas i eller i nära anslutning till byggnaden. Det åligger även jägaren att ta reda på var bebyggelse finns samt att undvika jakt kring bebyggelse enligt ovanstående villkor.
 8. Jakttillståndet gäller ej för :
  - jakt efter lo, rådjur, vadarfåglar, andfåglar m.fl. arter (se respektive läns hemsida).
  - snarning (boende ovanför odlingsgränsen i Västerbotten har möjlighet att anmäla särskilt tillstånd)
  - träning av stående och stötande fågelhund efter följande datum: för Jämtlands län, sista februari, för Västerbottens län 15 mars, för Norrbottens län 30 april.
  - mer än åtta ripor och tre skogshönsfåglar av arterna orre och tjäder per jaktdag.
 9. Hund som ofredar ren får ej medföras vid jakt. Vid färd över mark som ej är upplåten skall hunden hållas under omedelbar uppsikt. För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i § 93 rennäringslagen (1971:437), följande:
  - stående eller stötande hund får användas vid jakt efter fågel.
  - vid jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas.
 10. Jakt för försäljning av vilt är ej tillåten.
 11. Vid vinterjakt (januari-mars) efter ripa med kulgevär får av säkerhetsskäl endast kulgevär avsedda för ammunition i klass 3 eller 4 medföras och användas.
 12. Det åligger jägaren att i webbapplikationen Natureit informera sig om aktuella restriktioner och villkor som gäller för jakten, samt av säkerhetsskäl beakta att älgjakt samtidigt kan pågå.
 13. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avlysa särskilt område från jakt för att förhindra störningar i renskötseln samt att begränsa antalet jägare inom vissa områden i syfte att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jakt och viltvård m.m. Jakt inom avlysta områden är ej tillåten. Då det maximala jakttrycket uppnåtts för ett jaktområde kan endast kommunårstillståndsinnehavare fortsätta att jaga. Länsårstillståndsinnehavare omfattas av samma avlysningar som dygnstillståndsinnehavare.
 14. Enligt 94 § rennäringslagen (SFS 1971:437) döms den till böter som med uppsåt eller av oaktsamhet:
  - stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras.
  - skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten.
  - obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.
 15. Övernattning i fält sker i enlighet med allemansrätten. Nyttjande av jaktcamp, definierat som ett eller flera tält med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har erforderligt tillstånd. (För mer information kring jaktcamper se länsstyrelsens hemsida)
 16. Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd.
 17. Jägare ska på uppmaning av Polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal samt förordnad jakttillsynsman kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts.
 18. Jakttillståndet kan omgående återkallas om ”allmänna villkor” ej följs eller om annan skälig anledning finns. Även möjligheten att lösa nya jakttillstånd kan förloras upp till 5 år.

Jaktområden

Småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten är uppdelad i jaktområden.

Digitala kartor över jaktområden finns i förvaltningssystemet NatureIT. Där finns också information om jakten är avlyst i något område.

Jakt i Västerbotten på NatureIT Länk till annan webbplats.

Kartor för utskrift

Jaktkarta norra Västerbotten (PDF) Pdf, 5.2 MB.

Jaktkarta södra Västerbotten (PDF) Pdf, 5.2 MB.

Ripor i Västerbotten 2023

Årets inventering visar att tätheterna ligger på ungefär samma nivå eller något förbättrat, åtminstone i det södra och mellersta området. Reproduktionsframgången ligger på samma nivå som föregående år, på ett medelårs-resultat. Fluktuationerna i riptillgång har inte varit så stora under de senaste åren.

Graf som visar relativ täthet av ripor 1999-2023 i Västerbotten.

Relativ täthet av ripor 1999-2023 i Västerbotten. Klicka för större bild.

Årliga inventeringar

Länsstyrelsen genomför årligen ripinventeringar på statens mark ovan odlingsgränsen. Inventeringarna sker i tre områden av Västerbottensfjällen. I södra delen inventerar vi Marsfjällsområdet, i mellersta delen Jofjällsområdet och i norra delen Ammarnäsområdet.

Köp tillstånd och rapportera jakt

På webbplatsen NatureIT kan du:

 • köpa och aktivera jakttillstånd
 • rapportera jakt
 • få mer information om jakttryck.

Köp tillstånd och rapportera jakt på NatureIT Länk till annan webbplats.

Närmare anknytning till Sverige - Close ties to Sweden

Du som har en nära anknytning till Sverige kan ansöka om företräde att jaga småvilt på statens mark i fjällen från och med 25 augusti.

Du kan ha nära anknytning genom att:

 • äga fastighet
 • ha anställning i Sverige
 • bedriva näringsverksamhet i Sverige

Ansökan närmare anknytning till Sverige

 1. Kontrollera att du är registrerad i NatureIT.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du ska använda samma e-postadress i ansökan som den du är registrerade med i NatureIT.
 2. Fyll i webbansökan:
  Ansökan om närmare anknytning till Sverige
  Application for close ties to Sweden

Anmäl jaktcamp

Ska du tälta inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, eller ställa upp tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter krävs Länsstyrelsens godkännande.

 • Jakträtten kan gå förlorad om du utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd.
 • Anmälan skickas in senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.

Anmälan om jaktcamp

Köp jakttillstånd i fysisk butik

Förutom möjligheten att köpa tillstånd direkt via NatureIT Länk till annan webbplats. kan du köpa det i ett antal butiker.

Sorsele kommun

Ammarnäs Fiskecentrum
Box 9
924 22 AMMARNÄS
0952-602 00
073-376 18 97

Storumans kommun

Slussfors Boa
Skogsvägen 2
923 97 SLUSSFORS
0951-501 70

Cykel & Fiskecenter i Hemavan
Renstigen 1
920 66 HEMAVAN
0954-40 05 11

Vilhelmina kommun

Vilhelmina turistbyrå
Tingsgatan 1
912 33 VILHELMINA
0940-398 86

C&M Fiskecentrum Kultsjödalen
Saxnäs 38
910 88 SAXNÄS
0940-700 44

Grönfjälls fritidsby
Grönfjäll 101
923 95 Kittelfjäll
0940-870 19

Dorotea kommun

Nynäs jakt & fiskecamp
Storbäck 81
917 99 DOROTEA
070-581 32 73

Borgafjäll Lanthandel
Centrumvägen 18
917 04 BORGAFJÄLL
0942-420 21
076-783 95 44

Umeå kommun

Jaktia i Umeå
Parkgatan 2
903 27 Umeå
090-13 23 00

Skellefteå kommun

Cykel & Fiskecenter
Södra järnvägsgatan 47
931 32 SKELLEFTEÅ
0910-77 79 40

Älgjakt på statens mark i fjällen

Du som är fast bosatt ovan odlingsgränsen kan ingå i jaktlag som jagar älg på statens mark i fjällen.

Regler och tider för älgjakt 2023

Jakttider

För upplåtelsejaktlagen inom samtliga fjällsamebyar gäller följande jakttider:

 • 4–17 september (måndag–söndag)
 • 12–15 oktober (torsdag–söndag)
 • 19–22 oktober (torsdag–söndag)

Avgift för älgjakt på statens mark

Grundavgiften är 1 500 kr för tilldelat vuxet djur. Avgift för varje fällt vuxet djur är 1 000 kr exklusive älgavgiften (400 kr). Avgift för kalv är 100 kr.

Renskötande samers jakträtt

Upplåtelserna sker med stöd av 32 § i rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även renskötande samer. På de upplåtna markerna jagar även renskötande samer, vilket innebär att jakt kan komma att ske på samma marker under samma tider. Detta medför ett behov av god dialog mellan upplåtelsejaktlag och samebyn med anledning av att kunna bedriva en säker jakt. Till exempel bör upplåtelsejaktlag tydlig meddela berörd sameby ifall de inte avser utnyttja jakttid som de har upplåten

Björnjakt på statens mark i fjällen

Du som bor i en fjälllkommun kan ansöka om att jaga björn på statens mark i fjällen. Du får bjuda in två personer som gäster i jakten.

Ansökan om licensjakt på björn på statens mark ovan odlingsgränsen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss