Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Licensjakt

Jakttider och antal djur

Totalt får 85 björnar fällas under licensjakten 2021.

Jakt får bedrivas från och med 21 augusti till 15 oktober 2021 eller till jakten avlyses.

Jaktomåden

Länet delas in i två jaktområden:

  • Västra jaktområdet: Delar av kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea som ligger väster om väg E45. Totalt får högst 30 björnar fällas i området.
  • Östra jaktområdet: den del av länet som ligger öster om väg E45. Totalt får 55 björnar fällas i området.

Björn får jagas inom jaktområdena, med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåten enligt andra bestämmelser.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl fälld björn eller påskjuten björn på telefon 010- 225 41 15. Fälld björn ska anmälas snarast och senast inom två timmar från den tidpunkt som djurets fällts.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Kort om reglerna:

  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
  • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Du som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter björn på det jaktområde där du har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter björn.
  • En ansvarig jaktledare måste utses på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.

Reglerna i sin helhet:

Beslut om licensjakt på björn i Västerbottens län 2021 (PDF) Pdf, 1.4 MB.

Var och när björnarna fälldes, samt vikt och kön hittar du på rovbase.se Länk till annan webbplats.

Sammanfattningsvis är vi nöjda med hur jakten har bedrivits. I några fall misstänker vi, baserat på att tre fällda björnar hade rester av åtelmaterial i magen, illegala åtlar i länet även i år. Ingen björn fälldes vid någon av de sju i förväg anmälda och godkända åtlarna.

Flera jägare har uttryckt sig positivt kring Länsstyrelsens samarbete med Polisen samt tillsynen och besiktningsförfarandet i stort. Även uppdelningen i två jaktperioder har av de flesta som Länsstyrelsen pratat med uppfattat som positiv.

Över hälften av björnarna som fälldes i september fälldes av jaktlag som primärt gått ut för att jaga älg. Målsättningen med två jaktperioder var just att öka möjligheten för en bredare krets av jägare att fälla en björn, vilket vi anser har fått önskad effekt.

En överskjutning inträffade när en björn fälldes 25 minuter efter att jakten hade avlysts. Omständigheterna kring jakten på den björnen gör att Länsstyrelsen i dagsläget inte bedömer det som att det har förekommit några oegentligheter, utan att jägaren uppfyllt de villkor som anges i beslutet om licensjakt efter björn.

Karta som visar vart björnar fällts under licensjakten 2020 i Västerbotten.

Fällda björnar under licensjakten i Västerbotten 2020. Blå cirkel = hona, röd cirkel = hane. Klicka på bilden för större kartbild.

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten