Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Sammanfattning av jakten 2021

Var och när björnarna fälldes, samt vikt och kön hittar du på rovbase.se Länk till annan webbplats.

Trots en historiskt hög tilldelning på 85 björnar så löpte björnjakten i Västerbotten på smidigt. Första dagen fälldes förvånansvärt nog ingen björn men sedan höll jägarna en stadig takt på omkring 3–5 fällda björnar per dag i ungefär tre veckors tid.

Efter att jakten avlysts i det östra jaktområdet (öster om väg E45) den 10 september gick jakten avsevärt mycket långsammare fram till avlysningen för hela länet den 18 september. Det västra jaktområdet (väster om väg E45) har andra jaktliga förutsättningar eftersom björntätheterna generellt är lägre och framkomligheten sämre, vilket leder till ett långsammare tempo.

Länsstyrelsen bedömer att björnjakten verkar bedrivas på ett säkert sätt då det inte skett några större incidenter under jakten.

Även i år var åteljakt tillåtet och länet hade 22 registrerade åtlar. Ingen björn fälldes med hjälp av vakjakt på åtel.

Ingen uppdelning i två perioder

Under de två senaste åren har björnjakten delats upp i två jaktperioder. Det är ett sätt att öka möjligheterna för jägare att fälla björnar även under älgjakten. Eftersom tilldelningen i år var flera gånger högre än tidigare delades inte jakten upp i två perioder, utan vi gjorde bedömningen att det ändå skulle finnas kvar björnar på tilldelningen vid älgjaktens början.

Av de totalt 45 björnar som fälldes efter älgjaktens start den 1 september fälldes ungefär hälften av jaktlag som var ute för att jaga älg. Många är, liksom föregående år, positiva till de ökade möjligheterna att jaga björn och älg samtidigt.

Pågick längre tid än vanligt

Årets björnjakt tog längre tid än vanligt och pågick under ungefär en månad, vilket också var förväntat då tilldelningen var så hög. Även antalet timmar per fälld björn var högre i år än under de senaste två åren. Det visar att jakten gått långsammare även relativt sett, även om jakten sett i ett längre tidsperspektiv fortfarande går snabbt.

Att jakten går långsammare är något som i grunden är positivt, eftersom fler intresserade jägare har möjlighet att ta del av jakten samtidigt som risken för överskjutningar blir lägre.

Stort intresse för björnjakt

I alla 85 fall så tog jaktlaget tillvara på den fällda björnen, vilket signalerar att björnen ses som en viktig jaktlig resurs. Länsstyrelsen ser positivt på att det finns ett så stort intresse för björnar och björnjakt. Det är troligt att år med relativt hög tilldelning kan leda till att björnjakten etableras ytterligare och får ett ännu större värde bland jägare i länet.

Licensjakt - jakten är avslutad

Jakttider och antal djur

Totalt fick 85 björnar fällas under licensjakten 2021.

Jakt fick bedrivas från och med 21 augusti.

Jaktomåden

Länet delades in i två jaktområden:

  • Västra jaktområdet: Delar av kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea som ligger väster om väg E45. Totalt fick högst 30 björnar fällas i området.
  • Östra jaktområdet: den del av länet som ligger öster om väg E45. Totalt fick 55 björnar fällas i området.

Björn fick jagas inom jaktområdena, med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåten enligt andra bestämmelser.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl fälld björn eller påskjuten björn på telefon 010- 225 41 15. Fälld björn ska anmälas snarast och senast inom två timmar från den tidpunkt som djurets fällts.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare, rovdjurstelefonen.

Rovdjurstelefonen: 010- 225 41 15

Se fällda björnar i Rovbase

Fällda björnar läggs in i den svensk-norska rovdjursdatabasen Rovbase. Följ länken nedan för att få en aktuell karta över fällda björnar. Det finns dock en viss fördröjning i rapporteringen av de fällda djuren till Rovbase. Om du vill få den mest aktuella informationen kan du ringa till rovdjurstelefonen ovan.

Fällda björnar under årets licensjakt i Rovbase Länk till annan webbplats.

Kort om reglerna:

  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
  • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Du som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter björn på det jaktområde där du har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter björn.
  • En ansvarig jaktledare måste utses på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.

Reglerna i sin helhet:

Beslut om licensjakt på björn i Västerbottens län 2021 (PDF) Pdf, 567.4 kB.

Kontakt

Ellinor Sahlén

Naturvårdsenheten

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Jonas Gustafsson

Naturvårdsenheten