Funktionshinder

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, regioner och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt. Under perioden 2021–2023 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken.

Stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet

Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen bidrar med att:

  • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser.
  • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderpolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå.
  • samråda med länets funktionshindersorganisationer.

Kartläggningar i samarbete med Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsen har tillsammans med Myndigheten för delaktighet genomfört kartläggningar och analyser av regionernas och kommunernas behov av stöd inom funktionshinderspolitiken. Kartläggningen ligger till grund för det stöd som ges till kommuner och regioner.

Myndigheten för delaktighet är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Metodstöd om dialog och strategi

Under våren 2020 lanserade Myndigheten för delaktighet (MFD) två nya metodstöd som riktar sig till kommuner i landet. Stöden ger vägledning och tips i arbetet med att öka delaktigheten. Det finns ett stöd om att föra dialog med personer med funktionsnedsättning och ett om att ta fram strategier. I stöden finns fakta, tips, exempel och annat som kan hjälpa till arbetet.

Stöden är utvecklade med kommuner som primär målgrupp, men kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner och myndigheter. Eftersom behov och förutsättningar skiljer sig åt är metodstödet utformat som moduler så att det kan användas helt eller i delar. Därmed behöver inte hela metodstödet användas för att få genomslag i specifika områden.

Metodstöd om dialog och strategi, Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats.

Digitala metodstödsseminarier

Som en del i Länsstyrelsens funktionshinderspolitiska uppdrag anordnade Länsstyrelsen Stockholm i maj 2020 två digitala seminarier där MFD:s metodstöd presenterades. De två metodstöden är indelade i fem moduler, där presentation och diskussion ingår i modulerna.

Presentation av MFD:s metodstöd, Youtube Länk till annan webbplats.

Erbjudande om stöd – DelaktighetsBoosten

I samband med publiceringen av MFD:s metodstöd lanserade Länsstyrelsen Stockholm en delaktighetskampanj – DelaktighetsBoosten – för att stötta länets kommuner och regionen i genomförandet av sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Kommuner och regionen i Stockholms län kan för andra året ansöka om stöd från Länsstyrelsen för att utveckla arbetet inom funktionshinderområdet. 2020 tog fem kommuner del av stödet, vilket har gett dem en skjuts framåt för hur arbetet kan utvecklas och bedrivas.

Ansökan till DelaktighetsBoosten, webbplatsen Delaktighetsboosten Länk till annan webbplats.

2020 års redovisning av DelaktighetsBoosten Länk till annan webbplats.

Nationellt mål för funktionshinderpolitiken

Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för regional utveckling

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss