Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun, region eller organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor hos regeringenlänk till annan webbplats

Regionalt strategiarbete

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhället.

Strategin har tagits fram i nära samverkan mellan Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm. Ett rådslag har även hållits med civilsamhällesorganisationer verksamma i Stockholms län. Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har deltagit som referens.

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026PDF

För att stärka genomförandet av strategin har Operation Kvinnofrids samverkande myndigheter tagit fram en gemensam handlingsplan med åtaganden som ska bidra till att uppnå strategins mål.

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2022PDF

Förhoppningen är även att andra regionala och lokala aktörer tar fram organisationsspecifika handlingsplaner utifrån strategins mål, baserade på egna
utmaningar och förutsättningar. För detta arbete kan ni få stöd från oss på Länsstyrelsen.

Operation Kvinnofrid är en unik samverkan mellan myndigheter i Stockholms län, med det gemensamma uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld. Syftet är att stödja och stärka samordningen av insatser i länet.

Operation Kvinnofrids huvuduppdrag är att

 • bidra till att Stockholms läns strategi för att motverka våld i nära relationer genomförs och får genomslag i länet
 • följa upp och stötta att strategin omsätts till lokala och regionala genomförandeplaner/åtgärder
 • samla och sprida kunskap och metoder om våld i nära relationer utifrån evidensbaserad praktik
 • främja tvärprofessionell kunskap och stödja samverkan mellan myndigheter
 • främja nätverk och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma.

Läs mer på Operation Kvinnofrids webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Regionalt kompetensstöd

Länsstyrelsen kan bidra med kunskap, metoder och implementeringsstöd till myndigheter, landsting, kommuner och civilsamhället. I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för dig som arbetar inom kommunen och behöver mer kunskap om området mäns våld mot kvinnor. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för kommuner på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Webbstöd för vården vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården, och som möter patienter som utsatts för till exempel våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning eller sexuellt våld.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för vården på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Infogeneratorn är Länsstyrelsens verktyg som hjälper dig att kvalitetssäkra din kommuns, landstings eller regions information om våld och föräldraskapsstöd. Informationen kan tas fram på flera olika språk.

Verktyget Infogeneratornlänk till annan webbplats

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor med fokus på våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende, och av organisationer inom civilsamhället.

På Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats kan du läsa mer om kursen.

Webbkurs om våld på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Gå introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationerlänk till annan webbplats

Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande.

Utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, men är även lämplig för andra som möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade.

Webbutbildningen hålls av Socialstyrelsen.

Gå webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnorlänk till annan webbplats

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga och behöver mer kunskap om människohandel och sexuell exploatering.

Läs mer om utbildningen hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Människohandel med barn och unga på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen om människohandel med barn och ungalänk till annan webbplats

Socialstyrelsen erbjuder två webbutbildningar om sex mot ersättning. Den ena riktar sig till personer som arbetar med vuxna, och den andra till dem som arbetar med barn och unga. Det finns även skriftligt utbildningsmaterial för de två inriktningarna, som kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningarna.

Läs mer om webbutbildningarna och utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats.

Sex mot ersättning – webbutbildningar och skriftligt utbildningsmaterial på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxnalänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och ungalänk till annan webbplats

Webbkursheder.se är en webbaserad grundkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Den vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänst, förskola och skola, men kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, rättsväsende och av organisationer inom civilsamhället.

Kursen är framtagen för att användas i grupp för ett kollegialt lärande. Som ett komplement till kursen finns en handledning (finns för nedladdning i webbkursen) och utbildningstillfällen för kursledare. Länsstyrelsen erbjuder återkommande utbildningstillfällen för kursledare som har i uppdrag att utbilda om hedersrelaterat våld och förtryck inom den egna organisationen.

Webbkursen har tagits fram av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland, Origo och Södertälje kommun.

Webbkursheder.selänk till annan webbplats

Vi bidrar med kunskap, metoder och implementeringsstöd till kommuner, landsting och organisationer inom det civila samhället. Detta gör vi genom seminarier, konferenser, kampanjer, utbildningar inom området mäns våld mot kvinnor.

Många av våra kompetenshöjande insatser genomförs i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Socialstyrelsen. Inom uppdraget ingår bland annat att sprida Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd, vägledningar och bedömningsinstrument (FREDA).

Utveckling av tidigt förebyggande insatser

Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld genom att bland annat stötta spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram som riktar sig till våldsutövare.

Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala och lokala aktörer som kommuner, regioner, myndigheter och organisationer från civilsamhället.

Vårt uppdrag handlar om att möjliggöra för andra aktörer att arbeta med tidigt förebyggande insatser. Uppdraget är i huvudsak inriktat på att unga mellan 0–25 år ska få en trygg uppväxt och möjligheter att skapa sunda, goda och kärleksfulla relationer i sin närmiljö.

De konkreta målen i det våldsförebyggande arbetet är att

 • sprida beprövade arbetssätt och metoder till exempelvis chefer, beslutsfattare, professionella inom polis, socialtjänst, civilsamhälle och näringsliv
 • stödja regional och nationell samverkan av insatser som syftar till att tidigt motverka mäns våld mot kvinnor och insatser mot stereotypa föreställningar om kön.

Exempel på tidigt förebyggande arbete som Länsstyrelsen utvecklar och sprider i samverkan med andra aktörer är bland annat utvärderingen av det våldspreventiva skolprogrammet TÅGET. TÅGET, som utvecklats av Botkyrka kommun utvärderades av Karolinska Institutet under två terminer 2017 och redovisades till Länsstyrelsen i Stockholms län hösten 2018. Sammanfattningen presenterar delar av den kunskapen om våld och mobbningPDF som presenteras i utvärderingen, de huvudsakliga resultaten samt Länsstyrelsens slutsatser och fortsatta arbete utifrån resultaten.

Utvärderingen är även del av vårt arbete med Preventionspaketet

Ett annat exempel är samverkan kring Trygga, säkra evenemang. Sedan våren 2017 har Länsstyrelsen drivit och medverkat i en nationell samverkan för att göra publika evenemang trygga och säkra. Genom att sprida kunskaper om makt, kön och framförallt samverkansmodellen som Brå tagit fram, har vi lyckats skapa ett engagemang och bättre arbetssätt vid främst musik- och kulturevenemang  på olika platser i Sverige. Materialet som arrangörerna får har arbetats fram i samverkan mellan RFSU och Svensk live. Arbetsmodellen har utvärderats av Göteborgs universitet på sex festivaler och visar på positiva effekter när det gäller sexualbrott på de särskilt utsatta festivalerna.

Folder om Trygga, säkra evenemangPDF

Här kan du se en kort film om arbetet från ett erfarenhetsseminarium som hölls den 23 oktober 2018 (lösen: tryggaräkan)länk till annan webbplats

Trygga, säkra evenemang görs i nära samarbete med vårt Brottsförebyggande arbete

Läs Utvärdering av samverkan mot brottslighet vid publika eventPDF

Lyssna på BRÅs podd Snacka om brott – Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler som i detta avsnitt diskuterar Trygga säkra evenemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vårt uppdrag innefattar att vi ska verka för en utveckling av återfallsförebyggande insatser för män som utövar våld. I detta ingår även att vidta åtgärder för att förebygga köp av sexuella tjänster.

Informationsinsatsen "Välj att sluta" är ett regionalt initiativ och syftar till att få fler personer som utövar våld mot en närstående att söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Insatsen riktar sig därför i första hand till personer som lever i en relation där de utövar våld eller riskerar att använda våld.

Läs mer på valjattsluta.selänk till annan webbplats

Kontakt

Nätverken syftar till erfarenhetsutbyte, kompetens- och metodstöd, stöd till samordnarfunktionen, analys av lokala och regionala behov samt samordning av gemensamma satsningar i länet. Vi sammankallar nätverk av bland annat kommunala kvinnofridssamordnare för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, behandlare för våldsutövare (Navis), samt yrkesverksamma som arbetar med prostitution och människohandel. Via nätverken får vi en inblick i kommunernas förutsättningar och vi får underlag att för identifiera behov och utvecklingsområden.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld

Barn är särskilt sårbara för kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld. Sårbarheten är extra påtaglig för:

 • små och späda barn
 • barn med funktionsnedsättning
 • barn med kronisk sjukdom
 • barn med otillräckligt vuxenstöd
 • ungdomar som har en sexuell identitet, en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från normen.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och skydd. Länsstyrelsen strävar efter att fler aktörer ska få en kontextuell förståelse för barn som upplever våld och på så vis bli bättre på att identifiera dem.

Mer information

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafridlänk till annan webbplats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse om har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Allmänna barnhusetlänk till annan webbplats

Origo Stockholm – resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo finns till för ungdomar i Stockholms län som lever under hedersrelaterat förtryck och våld. Origo består av

 • ett virtuellt resurscentrum på nätet som riktar sig till både unga och yrkesverksamma som arbetar med ungdomar
 • ett fysiskt resurscentrum med lokaler i centrala Stockholm där ungdomar kan få stöd och rådgivning.

Läs mer på Origo Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Den nationella stödtelefonen når du på telefonnummer 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09.00-16.00.

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Nyhetsbrevet Social utveckling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet utkommer 10 gånger per år och innehåller information om vårt arbete med mäns våld mot kvinnor, jämställdhet, föräldrastöd och folkhälsa,

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm