Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Religiösa rörelser utanför svenska kyrkan

Skåne är sedan flera århundraden ett mångkulturellt landskap. Här finns människor från många olika kulturer med skilda religiösa övertygelser, vilket gett upphov till ett rikt och varierat utbud av religiösa samfund och rörelser vid sidan av Svenska kyrkan och frikyrkorörelsen.                         

Enligt en inventering som Skånes arkivförbund genomförde 1997 finns ett 60-tal religiösa rörelser i Skåne. Bland dessa kan nämnas katolicism, ortodox kristendom, judendom, buddhism och islam, samt mer okända rörelser som till exempel Al-Mandaiska föreningen och Baha´i-samfundet. I länet finns endast en judisk församling.  

Katolsk församling

Den första katolska församlingen i Skåne, Vår frälsares församling, bildades 1874 i Malmö, drygt 300 år efter reformationen (se vidare under rubrik Reformationen). Katolsk betyder "allomfattande" eller "allmän".

Bibeln tillsammans med traditioner utgör grunden för den katolska tron, liksom de sju sakramenten: dopet, konfirmationen, kommunionen, boten, äktenskapet, diakon-, präst- och biskopsvigningen och de sjukas sakrament. Den katolska kyrkan är världens största kyrkliga samfund och leds av påven i Rom.  

Ortodox församling

Länets kristna ortodoxa församlingar är av sent datum och grundades i huvudsak under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet i samband med arbetskraftsinvandringen. Utgångspunkten i den ortodoxa tron är bibeln och traditionerna från Kristus.

Liksom den katolska kyrkan finns sju sakrament. Gudstjänsten är av central betydelse för en troende ortodox. Ikoner, heliga bilder föreställande Kristus, Jungfru Maria eller helgon, är ett karakteristiskt inslag i ett ortodoxt kyrkorum.  

Tyska Evangelisk-Lutherska församlingen

Redan 1693 grundades den Tyska Evangelisk-Lutherska församlingen i Malmö, vars gudstjänster hölls i Caroli kyrka. Fram till 1870 var församlingen verksam och predikningar avhölls på tyska. På 1920-talet bildades en ny församling med samma namn.

Inom den lutherska kyrkan finns en tydlig uppdelning mellan det religiösa och profana livet. Enligt Luther är inte enbart kyrkan utan även staten skyldig att följa Guds ord. Bibeln fungerar som rättesnöre och prästen har en viktig roll som predikare av Guds ord och sakrament. 

Muslimska församlingar

De muslimska församlingarna i Skåne grundades framförallt under 1980- och 1990-talen. Den muslimska församlingen i Malmö bildades 1972 och var den första i sitt slag i länet. Islam betyder att "hänge eller att underkasta sig", och en muslim underkastar sig Gud, som ses som alltings skapare, upprätthållare och domare. Inom islam finns fem pelare som utgör de grundläggande buden för en troende: trosbekännelsen, tidebönen, allmosan, fastan och vallfärden. 

Judiska församlingen

Skånes enda judiska församling bildades i Malmö 1871. Församlingens verksamhetsområden omfattar förutom Skåne även Halland, Blekinge och vissa delar av Kronobergs län. Grunderna inom judendomen utgår från att Gud är en, vars namn inte får uttalas och hans gestalt inte avbildas. Det judiska folket anser sig utvalda av Gud för att förverkliga hans vilja på jorden. Guds bud finns samlade i lagen som också kallas Toran (se vidare under rubrik Judendomen i Skåne).
 
De olika trossamfund och religiösa rörelser som är verksamma i Skåne företräder skilda värderingar och livsåskådningar. Olika regler, skrifter och traditioner styr vardags- och gudstjänstlivet. Skillnaden i utövandet av de olika religionerna har gett upphov till differentierade behov och krav på de religiösa rummen. De olika rörelserna uppvisar därför stor variation vad gäller utformningen av respektive kyrkobyggnader. I Skåne är de religiösa samfunden utanför Svenska kyrkan och frikyrkorörelsen främst koncentrerade till större städer och i viss mån även till tidigare industriorter.   

Koncentration till industriorter

Koncentrationen till industriorterna kan förklaras av den arbetskraftsinvandring som skedde under framförallt 1960- och 1970-talen. Flera av de religiösa rörelserna i länet bedriver en ganska begränsad verksamhet, varför församlingarna i varierad utsträckning har tillgång till egna kyrkobyggnader. I många fall fungerar en allmän samlingslokal som gudstjänstrum och vissa församlingar delar lokaler.

Majoriteten av religionsutövarna inom de olika trossamfunden har invandrarbakgrund. För många av dessa människor utgör det religiösa rummet inte bara en gudstjänstlokal utan en viktig samlingsplats för social gemenskap och trygghet i ett främmande land. Till de religiösa rörelser i Skåne som har egna kyrkobyggnader hör katolska kyrkan, som har kyrkobyggnader i bland annat Malmö och Ystad. En judisk synagoga finns i Malmö. I Malmö finns även en internationell moské (se vidare under rubrik Moskén i Malmö). Tyska kyrkan har egen kyrka med prästgård och församlingshem i utkanten av Malmö. 

Lästips:

Tro i Malmö. Förteckning över trossamfund med gudstjänst på annat språk än svenska. Invandrarförvaltningen Malmö stad, Malmö (1997).
Immigrantarkiv i Skåne. Skånes arkivförbund (1997).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss