Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stadens landskap

Malmö C och hamnområde

En mycket stor del av Skånes yta utgörs av stads- och tätortsbebyggelse. Förvisso upptas inte all mark av förtätad bebyggelse, men det urbana stannar inte vid stadsgränsen.    

Urbanisering

Ökad arbetspendling, koncentration till vissa stadsregioner, högre utrymmesstandard, fysisk urban expansion och utvidgad urban fjärrverkan, som försörjningssystem för el och vatten, är olika uttryck för detta. 
  
Landskapet genomkorsas av vägar. Utan bilen hade inte den tidigare tydliga avgränsningen mellan stad och land ersatts av dagens mer eller mindre genomurbaniserade stadsregioner. Vi bor på ett ställe, arbetar på ett annat och gör våra inköp vid ett tredje. Denna utveckling tog fart på 1960-talet och har fortgått sedan dess. Det snabba förloppet innebär att den stora majoriteten av "pendlarbostäderna", arbetsplatserna och varuhusen utanför städerna är stora och moderna. Städerna (eller om det är landsbygden?) omges av ett växande transitlandskap av vägar, köpcentra och verksamhetsområden. Utspritt, men lite avskilt, ligger klungor av arealslukande småhusbebyggelse.

Täthet

I Skåne bor det 103 invånare per kvadratkilometer, vilket är en mycket hög siffra i jämförelse med övriga Sverige. Det säger också något om hur tättbebyggt Skåne är: av länets 1 129 424 invånare bodde 987 272 i 245 tätorter år 2000. Detta är en utveckling som inleddes i samband med industrialiseringen och de många tätorter som uppstod då, men är också en följd av den äldre bystrukturen, med rötter i yngre järnålder och medeltid. Det bördiga Skåne har i ett svenskt perspektiv "alltid" varit tätbefolkat.

Stadens landskap

Avsnittet Stadens landskap behandlar utvecklingen från medeltida stadsbildningar och befolkningsökning till det senaste millennieskiftets stadstillväxt och bostadsbyggande. Fokus ligger på 1800- och 1900-talen. Här beskrivs städernas parker och torg, de stadsomvandlingar som på 1950-, 60- och 70-talen förvandlade många äldre stadskärnor till moderna bilmiljöer samt periodens bostadsbyggande, som kulminerade med det stora miljonprogrammet 1965-75.

De så kallade "rekordårens" stadsomvandlingar och bostadsbyggande var relativt jämt fördelade över Skåne. I alla större tätorter rev man i centrum och byggde i periferin. Idag finns ett annat slags regionala skillnader. I delar av Skåne råder bostadsbrist och marken kan knappast utnyttjas mer än vad den redan gör, medan avfolkade tätorter och utglesad service är ett problem i andra delar av länet. Två sidor av samma mynt.                 

Om kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag för tjänstepersoner på kommuner, Trafikverket, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet. Texterna upprättades kring 2003 så detaljfel kan numera förekomma, kontakta oss gärna i så fall.

Om kulturmiljöprogrammet

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss