Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Religiösa landskap

Takmålning i Vä kyrka.

Religiösa byggnader och lämningar utgör en stor del av vårt äldsta kulturhistoriska arv.

Tro

Religiösa byggnader och lämningar utgör en stor del av vårt äldsta kulturhistoriska arv. Förändrade trosföreställningar och olika religioner har efterlämnat en mångfald av miljöer. Rester och spår av kultplatser och olika gravformer vittnar om människors trosföreställning under förhistorisk tid. Det finns även immateriella källor till förhistorisk tro. Ortnamn som bland annat Torsjö och Fröslöv kan härledas till förhistoriska gudar. 

Trosföreställningar under förhistorien har tagit sig olika uttryck under skilda tidsperioder och i olika kulturer. Kosmologin och kulten har troligen varit tätt sammanvävda med ekonomin. Tydliga lämningar i dagens landskap är de monumentala megalitgravarna i kustnära lägen. Även bronsålderns gravhögar utgör synliga riktmärken i landskapet. Järnålderns gravfält med varierande gravformer påträffas såväl på slätten som i mellanbygd och skogsbygd.

Offer

Offerbruket tycks ha varit centralt under stora delar av förhistorien, bland annat våtmarksoffer, husoffer och grundläggningsoffer från när en boplats tas i anspråk. Gudarna blidkades genom offer för att man skulle nå exempelvis välgång, säker skörd eller god jakt. Hällristningarna i företrädesvis sydöstra Skåne visar på bronsålderns symbolvärld. På hällristningarna syns så kallade hjulkors, fotsulor, falliska män, yxor och skepp.

Kyrkobyggande

Vid medeltidens början, runt år 1000, började de nordiska länderna kristnas. Ett omfattande kyrkobyggande satte igång under medeltidens första århundraden. Skånes rika slättbygder blev sockentätt och åtskilliga sockenkyrkor uppfördes. Begravningsseden förändrades också. Den kristna människan ville bli begraven i vigd jord inom kyrkogården. Begravningsplatser har liksom kyrkobyggnaden genomgått förändringar och utvidgats i takt med nya behov.

Under 1800-talet revs många kyrkor på grund av att de betraktades som undermåliga och ersattes av nya, företrädelsevis i nygotisk stil. Idag finns fler kyrkor än det finns behov av och i Skåne pågår en debatt om det acceptabla i att eventuellt riva några av kyrkorna. Samtidigt finns ett växande behov av religiösa samlingslokaler hos andra religiösa samfund. Invandringen har gjort Skåne till ett mångkulturellt samhälle med Islamic Centers grundande på 1980-talet, byggande av moskén i Malmö och andra religiösa samfunds lokaler.

Om kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag för tjänstepersoner på kommuner, Trafikverket, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet. Texterna upprättades kring 2003 så detaljfel kan numera förekomma, kontakta oss gärna i så fall.

Om kulturmiljöprogrammet

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss