Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kyrktätheten i Skåne

Västra Vemmerlöv kyrka

Lund blev tidigt ett religiöst centrum med ett flertal kyrkobyggnader och hade på 1000-talet så mycket som 11 stavkyrkor.

Den första kända skånska kyrkan uppfördes i Lund på 990-talet. Lund blev tidigt ett religiöst centrum med ett flertal kyrkobyggnader och hade på 1000-talet så mycket som 11 stavkyrkor. Efter kristendomens införande började fler kyrkor uppföras. De tidigaste kyrkorna, som var stavkyrkor i trä, byggdes i anslutning till större gårdar.  

Socken och sockencentrum

Under 1100-talet började den skånska sockenindelningen och romanska sockenkyrkor i sten med långhus, kor och absid började uppföras runt om i landskapet. Under medeltidens början uppfördes omkring 350 romanska stenkyrkor i Skåne. 

Ordet socken kommer från "söka" och innebar ett omland som sökte sig till samma kyrka. Sockenborna betalade tiondeskatt till den kyrka de tillhörde. Kyrkan fick en central och upphöjd placering i socknen och placerades vanligtvis i öst-västlig riktning. Runt kyrkan uppstod ofta ett sockencentrum med prästgård, klockarebostad, skola och tiondelada. Kyrkan kom att bli socknens centrala punkt och samlingsplats.  

Kyrktäthetens koppling till den goda jorden.

Under senmedeltiden var det främst i städerna som nya kyrkor uppfördes. Skåne är ett landskap med många och tätt liggande kyrkor, främst i den sydvästra delen. Idag finns cirka 500 kyrkobyggnader i Skåne som skyddas av lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950).

I ett band som löper utmed den södra och västra kusten är socknarna små och kyrkorna många. Detta skånska slättlandskap har alltid varit en rik jordbruksbygd och därför var befolkningsmängden stor under medeltiden och kyrkorna låg tätt.

Kyrkan påverkades av spannmålstillgången i trakten genom att folket var skyldigt att överlämna en tiondel av skörden till kyrkan. En rik jordbruksbygd medförde på så sätt en rik kyrkobygd. I den nordöstra delen av Skåne låg kyrkorna glesare. Regionen är en skogsbygd, där byarna var mindre och ensamgårdarna fler än i sydväst. Det skånska kyrkolandskapets mönster uppstod under medeltiden då kyrkobyggnationen var som störst. 

Reformationen och därefter

Reformationen genomfördes i Norden under 1500-talet. Ett flertal kyrkor blev då överflödiga och revs. Efter 1500-talets rivningar har kyrkornas lokalisering och täthet i stort sett varit densamma fram till våra dagar. Under 1800-talet uppfördes ett flertal nygotiska kyrkor. Dessa kom dock i många fall att ersätta äldre medeltida kyrkor och innebar inga större förändringar av kyrkotätheten. Även dessa nygotiska kyrkor fick en stark koncentration till sydvästra Skåne eftersom det var en rik jordbruksbygd. 

Tätortsnära kyrkor

Under andra hälften av 1900-talet byggdes drygt ett trettiotal kyrkor i Skåne. De flesta förlades till tätorternas ytterområden. De nya kyrkorna karaktäriseras av nya material och formspråk samt en förnyelse av kyrkorummet. Den sentida kyrkan inrymmer ofta de funktioner som tidigare fanns i de omkringliggande kyrkoanknutna byggnaderna.

Dagens samhälle är sekulariserat och urbaniserat vilket har medfört att sockenkyrkornas centrala position i samhällslivet har reducerats. Antalet kyrkor i Skåne är idag större än behovet. Det har återigen uppkommit en diskussion om vad som ska ske med de överflödiga kyrkobyggnaderna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss