Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gravar och kommunikationsleder

Grydebjär, gravfält och hålväg

Kommunikationsleder har i alla tider varit viktiga för att kunna röra sig i landskapet. Vattenvägar, vadställen, stigar, risvägar och den stenlagda vägen har alla fungerat som kommunikationsleder för människor.

Vägen har dock inte alltid haft endast en praktisk funktion utan kan även ha haft en symbolisk/rituell innebörd. Redan från senneolitikum (2300-1800 f.Kr.) finns belägg för att gravar anlagts vid kommunikationsleder. I Kristineberg, sydost om Malmö, påträffades lämningar efter en förhistorisk väg som troligen redan var etablerad när de intilliggande gravarna anlades.

Det tycks alltså som om gravarna medvetet anlades vid vägsträckningen. Denna tradition lever sedan vidare under den äldre bronsålderns gravhögar till brandgravfälten under yngre bronsålder och äldre järnålder. Gemensamt för dessa gravformer är att de är väl synliga ovan jord och lätt kan uppfattas i landskapet. 
  
Tydligast blir relationen mellan den äldre bronsålderns monumentala gravhögar och det historiska vägnätet. Detta visar också att många av dagens så kallade moderna vägar har en mycket lång förhistorisk kontinuitet. Att synliggöra gravarna från vägen kan ha fungerat som en ständig kontakt med de döda och förfäderna. Gravarna kan ha manifesterat en släkts närvaro genom generationer och kan därmed ha varit ett tydligt landmärke för förbipasserande. Att färdas genom gravarnas landskap kan ha fungerat som en del av en ritual där tyngdpunkten inte låg på en enskild plats utan på själva färden mellan gravar.

På bronsålderns hällristningar syns bland annat vagnar, hästar och skepp, som kan förknippas med rörelse, samtidigt som de ofta sätts i ett rituellt sammanhang. Vägen behövde kanske inte alltid binda samman några viktiga orter utan kan ha varit stigen som förband boplats och gravfält. Platser som utgör brytpunkter i landskapet såsom där vatten möter land, administrativa gränser (till exempel skärningspunkten för flera härader) eller vägskäl kan ha haft en särskild betydelse. Dessa platser kan ha fungerat som offerplatser, kultplatser eller platser för gravar.
 
Lästips:
Rudebeck, Elisabeth: Vägen som rituell arena, i: Jennbert, Kristina m.fl. (red.): Vägar till Midgård. Plats och praxis- studier av nordisk förkristen ritual (2002).
Rudebeck, Elisabeth och Chatarina Ödman: Kristineberg- en gravplats under 4 500 år (2000).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss