Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Kronhjort förekommer i alla länets kommuner och sprider sig allt mer. De starkaste populationerna finns i Hallsbergs och Kumla kommun och strax norr om Hjälmaren.

Riktlinjer för skötseln

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Örebro län. Riktlinjerna säger bland annat att:

 • Kronhjorten ska få fortsätta sin utbredning i länet och etablera fasta bestånd i den omfattning som markägare och jakträttshavare kan enas om.
 • Kronhjortsstammens storlek ska anpassas så att klövviltets samlade skador på skogs- och jordbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare.
 • Kronhjortsstammen ska vara livskraftig och hålla en hög kvalitet med en god jaktbar stam.
 • Trafikolyckor med kronhjort ska förebyggas och begränsas.
 • Kronhjorten bör förvaltas gemensamt inom kronhjortsskötselområden.
 • Eftersom kronhjorten och älgen påverkar varandra kan hänsyn behöva tas till de respektive arterna i skötselplanerna.
 • Älgförvaltningsgruppen bör ges en möjlighet att granska och ge synpunkter på kronhjortsskötselplanerna inom älgförvaltningsområdet.
 • Skötselområden rekommenderas att ha en dialog med närliggande skötselområden i samband med att kronhjortsskötselplaner upprättas.

Inom kronhjortsskötselområden finns det avskjutningsprinciper som är viktiga att följa. Det är viktigt att:

 • de hjortar som planeras att fällas också skjuts
 • hänsyn tas till kronhjortens reproduktionstakt, som är lägre än hos älgen
 • det finns en tillräcklig andel fullvuxna hjortar (6 år och äldre) i populationen, eftersom de spelar en viktig roll i kronhjortens ekologi och parningsframgång.

Vid en jämn könsfördelning ligger ett uthålligt jaktuttag på cirka 20 procent av stammen. Om stammen skulle öka oroväckande snabbt, bör jakt­trycket i första hand ökas på kalvar och smaldjur.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Du ansöker genom att upprätta ett avtal, ta fram en skötselplan och fylla i en ansökan som du sedan skickar till Länsstyrelsen. Handlingarna ska skickas senast den 31 januari inför kommande jaktår.

 1. Intyga medgivande till att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde genom att upprätta ett avtal mellan markägare och jakträttshavare:
  Avtal mellan markägaren och ingående jaktområde (pdf) Pdf, 56.2 kB.
 2. Ta fram en skötselplan för kronhjortsskötselområdet (mer information under rubriken Skötselplan för kronjort)
 3. Fyll i ansökan:
  Ansökan om nytt kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 532.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Skicka in ansökan tillsammans med skötselplan och avtalet till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Viltenheten
  701 86 ÖREBRO

Ansök om ändring av kronhjortsskötselområden

Du kan ansöka om att ändra i ett befintligt kronhjortsskötselområde, om du vill lägga till eller ta bort fastigheter inom ett område.

Ansökan ska skickas in senast den 31 januari till Länsstyrelsen för att kunna behandlas inför kommande jaktår. Det är du som är företrädare för ett kronhjortsskötselområde som kan ansöka.

Om du som jakträttshavare vill ansluta ditt jaktområde till ett kronhjortsskötselsområde måste du först förankra detta med markägaren. Kontakta sedan företrädaren för kronhjortsskötselsområde som ansöker om ändringen.

Ansök om ändring

Du ansöker om ändring av registrerat kronhjortsskötselområden på Älgdata.se.

När du gör en ansökan om ändring ska du också fylla i och skicka in ett avtal mellan jakträttshavaren och skötselområdet.
 1. Fyll i avtalet, tänk på att både jakträttshavaren och företrädaren för kronhjortsskötselområdet ska underteckna avtalet:
  Avtal om anslutning till kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 56.2 kB, öppnas i nytt fönster..
 2. Markera fastigheterna som ska anslutas tydligt på en karta som bifogas ansökan.
 3. Kronhjortsskötselområdets företrädare fyller i och skriv under blanketten:
  Ansökan om ändringar av kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 211.9 kB.
 4. Skicka avtal, karta och ansökan till
  orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt 
  701 86 ÖREBRO

Avregistrering av fastighet från kronhjortsskötselområde

Om du inte är företrädare för ett kronhjortsskötselområde kan du anmäla om att avregistrera din fastighet från jakt efter kronhjort. En anmälan om ändringar ska lämnas till Läns­styrelsen senast den 31 januari för att kunna prövas inför kommande jaktår. Senare anmälningar prövas om du till exempel tecknat ett nytt jakträttsavtal eller är ny fastighetsägare efter den 31 januari.

Fyll i formuläret för att göra en anmälan.

Uppgifter om anmälaren * (obligatorisk)
Uppgifter om anmälarenÄr du markägare? * (obligatorisk)
Är du markägare?


Är du jakträttshavare? * (obligatorisk)
Är du jakträttshavare?


Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från älgjaktområde? * (obligatorisk)
Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från älgjaktområde?


Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från kronhjortsskötselområde? * (obligatorisk)
Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från kronhjortsskötselområde?Om det är flera fastigheter som berörs, ange samtliga.Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Länsstyrelsen rekommenderar att skötselområdet har en dialog med närliggande skötselområden i samband med att planen upprättas samt att älgförvaltningsgruppen ges en möjlighet att granska och ge synpunkter på kronhjortsskötselplanerna inom älgförvaltningsområdet. Tänk också på att det är viktigt att hänsyn tas till avskjutningsprinciperna i skötselplanen.

Tidplan för när skötselområden ska lämna skötselplaner till älgförvaltningsgruppen

Kartor över kronhjortsskötselområden

Information om var gränserna går för länets kronhjortsskötselområden hittar du i Länsstyrelsens informationskarta . Där kan du även välja att visa älgjaktsområden, älgförvaltningsområden och viltvårdsområden. För att välja vilket typ av område du vill se information om går du till menyn "Lagerlistan" till höger på sidan, och klickar på den lilla pilen vid ”Jakt och fiske”. Då kommer du se en undermeny där du kan klicka i olika alternativ för det område du vill ha mer information om.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss