Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Kronhjort förekommer i alla länets kommuner och sprider sig allt mer. De starkaste populationerna finns i Hallsbergs och Kumla kommun och strax norr om Hjälmaren.

Riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Örebro län. Riktlinjerna säger bland annat att:

 • Kronhjorten ska få fortsätta sin utbredning i länet och etablera fasta bestånd i den omfattning som markägare och jakträttshavare kan enas om.
 • Kronhjortsstammens storlek ska anpassas så att klövviltets samlade skador på skogs- och jordbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare.
 • Kronhjortsstammen ska vara livskraftig och hålla en hög kvalitet med en god jaktbar stam.
 • Trafikolyckor med kronhjort ska förebyggas och begränsas.
 • Kronhjorten bör förvaltas gemensamt inom kronhjortsskötselområden.
 • Eftersom kronhjorten och älgen påverkar varandra kan hänsyn behöva tas till de respektive arterna i skötselplanerna.
 • Älgförvaltningsgruppen bör ges en möjlighet att granska och ge synpunkter på kronhjortsskötselplanerna inom älgförvaltningsområdet.
 • Skötselområden rekommenderas att ha en dialog med närliggande skötselområden i samband med att kronhjortsskötselplaner upprättas.

Avskjutningsprinciper

Inom kronhjortsskötselområden finns det avskjutningsprinciper som är viktiga att följa, eftersom det är där vi arbetar med en långsiktig förvaltning av stammen.

För att uppnå de mål som satts i en skötselplan är det viktigt att:

 • de hjortar som planeras att fällas också skjuts. En jaktvårdskonsulent kan ge råd om lämpliga principer för avskjutningen
 • hänsyn tas till kronhjortens reproduktionstakt, som är lägre än hos älgen
 • det måste finnas en tillräcklig andel fullvuxna hjortar (6 år och äldre) i populationen, eftersom de spelar en viktig roll i kronhjortens ekologi och parningsframgång.

Vid en jämn könsfördelning ligger ett uthålligt jaktuttag på cirka 20 procent av stammen. Om stammen skulle öka oroväckande snabbt, bör jakt­trycket i första hand ökas på kalvar och smaldjur.

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Örebro län (pdf) Pdf, 951.2 kB.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om registrering eller ändring

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Du kan också ansöka om att göra en ändring i ett befintligt kronhjortsskötselområde, om du vill lägga till eller ta bort fastigheter inom ett område.

För att bilda ett kronhjortsskötselområde gäller samma regler som för bildande av älgskötselområden.

Steg 1 – Få medgivande för att bilda kronhjortsskötselområde
Markägare och ingående jaktlag/delområden ska ge sitt medgivande till bildandet av skötselområdet, vilket intygas i ett avtal mellan dessa och företrädaren för det blivande skötselområdet.

Avtal mellan markägaren och ingående jaktområde (pdf) Pdf, 56.2 kB.

Steg 2 – Ansök om nytt kronhjortsområde
När avtalet har signerats skickar företrädaren in en ansökan om registrering samt skötselplan för området till Länsstyrelsen. Handlingarna ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför kommande jaktår.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om nytt kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 532.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Fyll i blanketten:
  Skötselplan för kronhjortsskötselområde Länk till annan webbplats.
 3. Skriv under och skicka in ansökan tillsammans med skötselplan för området till
  orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Ansökan om ändring av kronhjortsskötselsområde görs till Länsstyrelsen. Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår.

Om du som jakträttshavare vill ansluta ditt jaktområde till ett kronhjortsskötselsområde måste du först förankra detta med markägaren. Du måste också komma överens med det kronhjortsskötselsområde du vill ansluta till.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Avtal om anslutning till kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 56.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  Både jakträttshavaren och företrädaren för kronhjortsskötselområdet ska underteckna avtalet.
 2. Markera fastigheterna som ska anslutas tydligt på en karta som bifogas ansökan.
 3. Kronhjortsskötselområdets företrädare fyller i och skriv under blanketten:
  Ansökan om ändringar av kronhjortsskötselområde (pdf) Pdf, 211.9 kB.
 4. Skicka avtal, karta och ansökan till
  orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt 
  701 86 ÖREBRO

Avregistrering av fastighet från kronhjortsskötselområde

Om du inte är företrädare för ett kronhjortsskötselområde kan du anmäla om att avregistrera din fastighet från jakt efter kronhjort. En anmälan om ändringar ska lämnas till Läns­styrelsen senast den 31 januari för att kunna prövas inför kommande jaktår. Senare anmälningar prövas om du till exempel tecknat ett nytt jakträttsavtal eller är ny fastighetsägare efter den 31 januari.

Fyll i formuläret för att göra en anmälan.

Uppgifter om anmälaren * (obligatorisk)
Uppgifter om anmälarenÄr du markägare? * (obligatorisk)
Är du markägare?


Är du jakträttshavare? * (obligatorisk)
Är du jakträttshavare?


Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från älgjaktområde? * (obligatorisk)
Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från älgjaktområde?


Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från kronhjortsskötselområde? * (obligatorisk)
Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från kronhjortsskötselområde?Om det är flera fastigheter som berörs, ange samtliga.Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Länsstyrelsen rekommenderar att skötselområdet har en dialog med närliggande skötselområden i samband med att planen upprättas samt att älgförvaltningsgruppen ges en möjlighet att granska och ge synpunkter på kronhjortsskötselplanerna inom älgförvaltningsområdet. Tänk också på att det är viktigt att hänsyn tas till avskjutningsprinciperna i skötselplanen.

Länsstyrelsen lämnar årlig information om när planen ska vara inlämnad till Länsstyrelsen.

Kartor över kronhjortsskötselområden

Information om var gränserna går för länets kronhjortsskötselområden hittar du i Länsstyrelsens informationskarta . Där kan du även välja att visa älgjaktsområden, älgförvaltningsområden och viltvårdsområden. För att välja vilket typ av område du vill se information om går du till menyn "Lagerlistan" till höger på sidan, och klickar på den lilla pilen vid ”Jakt och fiske”. Då kommer du se en undermeny där du kan klicka i olika alternativ för det område du vill ha mer information om.

Se länets områden i Länsstyrelsens informationskarta Länk till annan webbplats.

Kontakt