Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trafikbuller i ÖP

Storgatan i Tranås.

En av de vanligaste miljöstörningarna i Sverige

Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöstörning som berör flest antal människor i Sverige. Buller kan ge direkta negativa hälsoeffekter såsom hörselpåverkan men också indirekta effekter såsom sömnstörningar och koncentrationssvårigheter.

Buller är viktigt att beakta vid planläggning av flera olika skäl. Förutom miljökvalitetsnormer för buller, se avsnittet om miljökvalitetsnormer, finns riktvärden för buller vid planering av bostäder. Riktvärdena är beslutade i förordning om trafikbuller (2015:216) vid bostadsbyggnader. Dessa riktvärden gäller endast för bostäder.

När det kommer till skolor och förskolor så finns det råd och rekommendationer att tillämpa i exempelvis Boverkets skrift Gör plats för barn och unga och i Naturvårdsverkets Riktvärden för buller på skolgård från väg- och tågtrafik vilka återfinns i lästipsrutan eller via planeringskatalogen som länkas nedan. Även om dessa inte är reglerade i någon lagstiftning är det Länsstyrelsens uppfattning att dessa riktvärden ändå bör uppfyllas.

Att tänka på

  • I översiktsplanen bör kommunen redovisa områden med känd bullerproblematik.
  • Översiktsplanen bör innehålla generella ställningstaganden för hur buller ska hanteras i efterföljande planering.
  • Buller har kända negativa effekter på människors hälsa. För barn och unga finns en särskild risk för koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem vid exponering av buller i hemmet eller i skolmiljön. Detta är extra viktigt att tänka på vid lokalisering av bebyggelse, såväl bostäder som förskolor/skolor i översiktsplanen.
  • För bebyggelse nära väg med tung trafik eller järnväg behöver även risken för vibrationer finnas med i planeringen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss