Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Potentiellt förorenade områden i ÖP

Rostiga oljefat. 

Miljögifter i mark och vatten

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenheter för miljön eller människors hälsa. En förändrad markanvändning kan göra att förutsättningarna för exponering och spridning av en förorening ändras, vilket kan leda till en förändrad riskbild.

Inför en exploatering är det viktigt att i tidigt skede utreda eventuella föroreningar för att se vilka åtgärder som behöver vidtas samt bedöma om platsen är lämplig för planerad användning.
I Länsstyrelsens databas EBH-stödet finns information om bland annat genomförda inventeringar såsom MIFO fas 1 (Metod för Inventering av Förorenade Områden) och utförda undersökningar av förorenade områden. På Länsstyrelsens webb-GIS finns viss information att tillgå, vid förfrågan kan dock fullständig information skickas ut. Materialet utgör en bra grund för att veta vilka verksamheter som tidigare bedrivits på en plats men ytterligare efterforskningar kan behöva göras då den tillgängliga informationsmängden varierar från objekt till objekt.

Jönköpings län är ett av Sveriges mest industritäta län och det är framför allt de typiska småländska företagen med småskalig tillverkning som dominerar. Det finns många tillverkande företag i länet och en del av dem är underleverantörer till företag både inom Sverige och utomlands. Eftersom det i Jönköpings län funnits många små företag under lång tid som vart och ett har släppt ut och fortfarande släpper ut föroreningar som anrikas i recipienternas bottensediment, är förorenade områden en viktig fråga att ta hänsyn till i samhällsplaneringen.

Att tänka på

  • Översiktsplanen bör redovisa hur situationen med förorenade områden ser ut i kommunen. Exempelvis bör det anges om det finns områden som särskilt utmärker sig gällande föroreningsgrad, farlighet, typ av förorening eller läge i förhållande till befintlig eller planerad markanvändning.
  • Översiktsplanen behöver innehålla övergripande riktlinjer för hur förorenade områden ska hanteras i detaljplanering och bygglov.
  • Det behöver framgå i översiktsplanen om det finns föroreningsproblematik där kommunen pekar ut förändrad markanvändning.
  • Kunskapen om föroreningssituationen förändras snabbt, det bör därför finnas en rutin för hur information om förorenade områden uppdateras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss