Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Industri och störande verksamhet i ÖP

Industri med höga skorstenar. 

Olägenheter för människa och miljö

Översiktsplanen ska vara lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, utifrån de risker som finns eller tillkommer på den aktuella platsen. Även om många riskkällor inte går att flytta eller förändra så är det med fysisk planering möjligt att i vissa lägen begränsa konsekvensen om en olycka inträffar. Därmed kan en markanvändning bli lämplig genom en bra riskhantering i planprocessen.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp till vatten, mark eller luft samt användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön, till exempel genom buller eller vibrationer. Exempel på miljöfarliga verksamheter är industrier, avfallsanläggningar, täkter och vindkraftsanläggningar. Definitionen av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. 1 § MB. De verksamheter som har störst miljöpåverkan behöver tillstånd för sin verksamhet medan de som bedöms ha en mindre miljöpåverkan kan ha anmälningsplikt för sin verksamhet.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor kan vissa verksamheter betraktas som farliga. Farlig verksamhet innebär i det sammanhanget att det finns en fara för att en olycka inom verksamheten kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det kan exempelvis handla om läckage av kemikalier med giftiga och frätande egenskaper, bränder och explosioner med tryckvåg och splitter. Det kan även vara verksamheter som genererar risker på andra sätt, exempelvis flygplatser. Farliga verksamheter medför skyldigheter för ägaren/verksamhetsutövaren att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Länsstyrelsen beslutar, i samråd med kommunen, om vilka anläggningar som anses bedriva farlig verksamhet. Förutom lagen om skydd mot olyckor finns Sevesolagstiftningen som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö. Alla anläggningar som hanterar stora mängder farliga kemiska ämnen klassas automatiskt som farliga verksamheter.

I Jönköpings län klassas Axamo flygplats som en farlig verksamhet. I övrigt består de farliga verksamheterna i länet till största del av bergtäkter och anläggningar med mycket kemikalier och/eller stora gasolcisterner.

Att tänka på

  • Översiktsplanen bör redovisa lämpliga skyddsavstånd till industrier och anläggningar som hanterar någon form av farliga ämnen eller bedriver farlig verksamhet. Även tillfartsvägar behöver beaktas ur risk- och bullersynpunkt i planeringen.
  • Verksamheter som har ett miljötillstånd har ett skydd mot framtida inskränkningar i verksamheten. Exempelvis är det inte tillåtet att placera bostäder så att villkor i tillstånd inte kan uppfyllas. Det är inte heller lämpligt att placera bostäder så att störningen från verksamheten blir betydande.
  • Översiktsplanen bör ange hur farliga verksamheter ska beaktas i efterföljande planering. Det kan handla om lokalisering av känslig markanvändning i förhållande till farliga verksamheter, att ange behovet av riskbedömningar vid exploatering i närheten av sådana verksamheter samt att ha tidiga samråd med räddningstjänsten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss