Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Farligt gods i ÖP

Lastbil med farligt gods på motorväg.

Förflyttning av farliga ämnen

Översiktsplanen ska vara lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, utifrån de risker som finns eller tillkommer på den aktuella platsen. Även om många riskkällor inte går att flytta eller förändra så är det med fysisk planering möjligt att i vissa lägen begränsa konsekvensen om en olycka inträffar. Därmed kan en markanvändning bli lämplig genom en bra riskhantering i planprocessen.

Farligt gods är ett begrepp som omfattar farliga ämnen eller produkter i samband med att de transporteras, alltså förflyttas, lastas eller lossas.

Farligt gods kan transporteras på väg, järnväg, med båt eller flyg. I länet förekommer främst transporter på väg och järnväg. Transporterna styrs till större vägar (så kallade rekommenderad primär väg) så långt det går och ska sedan ta den kortaste vägen från avsändaren till mottagaren. Därmed koncentreras riskerna till vissa vägsträckor, där olyckor kan förebyggas genom bra vägstandard och omgivningen kan utformas för att skydda mot olyckor.

På järnväg förutsätts farligt gods kunna transporteras på alla sträckor.

Följande vägar är rekommenderade primära vägar för farligt gods; E4, väg 26, 27, 30, 32, 40, 47, 127, 129 och 153. Aktuella uppgifter bör hämtas från Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), eftersom dessa kan ändras.

Lokala trafikföreskrifter med förbud mot farligt godstransporter finns i dagsläget endast i Jönköpings och Tranås kommun.

Flera länsstyrelser har tagit fram generella riktlinjer för säkerhetsavstånd och/eller riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar för nuvarande med att ta fram en vägledning som är baserad på Hallands läns riktlinjer. Fram till dess att vägledningen är klar kan Hallands läns riktlinjer användas. Möjligheten att använda generella riktlinjer är under förutsättning att kommunen visar på att de är tillämpbara samt att alla åtgärder genomförs på platsen. Med tillämpbara menas att det inte transporteras mer farligt gods förbi/genom planområdet än vad riktlinjen baseras på.

Att tänka på

  • Rekommenderade vägar och andra kända vägavsnitt för farligt gods samt järnvägar bör redovisas i översiktsplanen.
  • Av översiktsplanen bör kommunens ställningstagande till planering intill farligt godsleder framgå. Det kan handla om att ange konkreta risk- och/eller säkerhetsavstånd eller tydliggöra hur riskbedömningar ska göras vid exploatering i närheten av dessa.
  • Generellt anser Länsstyrelsen i Jönköpings län att riskerna bör beaktas inom 150 meter från transportleder för farligt gods. Det gäller oavsett om det är rekommenderade leder för farligt gods eller övriga vägar där kommunen har kännedom om att farligt gods transporteras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss