Miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi genomför åtgärder, sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Vidare arbetar vi tillsammans med kommuner, region Jönköping län, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Det är miljömålssekretariatet som samordnar Länsstyrelsens miljömålsarbete och ansvarar för uppföljningen av miljömålen.

Åtgärdsprogrammen

En del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. Programmen och dess åtgärder är viktiga för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan viktigt för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

I Jönköpings län arbetar vi utifrån fem stycken åtgärdsprogram. 

 • Hälsans miljömål 2016–2020
 • Vattnets miljömål 2017–2021
 • Grön handlingsplan (Djurens och växternas miljömål) 2018–2022,
 • Minskad klimatpåverkan 2015–2019 (reviderat år 2017)
 • Anpassning till ett förändrat klimat 2015–2019 (reviderat år 2017)

Omfattar miljömålen: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö.

Programmet innehåller 24 åtgärder och gäller mellan åren 2016 och 2020.

Det pågår åtgärdsarbete inom flera av miljömålen bland annat:

 • Tillsyn av förorenade områden
 • Kemikalier i förskolan
 • Fasa ut farliga kemikalier
 • Kommunala kulturmiljöunderlag och kulturmiljöprogram
 • Insatser i grönstrukturen

Hälsans åtgärdsprogram har nu passerat halvtid. För att titta på hur det går med åtgärderna har en halvtidsavstämning gjorts. Områden som behöver vara i fokus framöver är:

 • Åtgärder för minskad trafik, vilken är den största källan till luftföroreningar som människor till vardags utsätts för.
 • Kemikaliers och UV-strålningens påverkan på barn, eftersom de är känsligare än vuxna.
 • Ökad kunskap om de kemikalier som används i samhället.
 • Ökad takt för åtgärder och sanering av förorenade områden.
 • Att bryta trenden av ökade avfallsmängder från hushållen genom ökad återvinning och återanvändning.

Halvtidsauppföljning HälsansPDF

Här hittar du Hälsans miljömålöppnas i nytt fönster

Omfattar miljömålen: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. Programmet innehåller 35 åtgärder och gäller mellan åren 2017 och 2021.

Länsstyrelsen är ansvarig för flest åtgärder, därefter kommer kommunerna. Men även andra aktörer som till exempel Skogsstyrelsen, LRF och Smålands turism ansvarar för åtgärder i programmet.

Åtgärderna handlar bland annat om:

Inventering av vandringshinder vid enskilda vägar

Kommunala vattenförsörjningsplaner och vattenskyddsområden

Av miljökvalitetsmålen som ingår i programmet är det enbart Grundvatten av god kvalitet som är nära att nås medan de övriga bedöms inte kunna nås till år 2020. Det finns därför ett stort behov av att åtgärderna genomförs.

Här hittar du Vattnets miljömålöppnas i nytt fönster

Grön handlingsplan för vårt län är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram

1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

2) handlingsplan för grön infrastruktur

3) åtgärder för att nå friluftsmålen.

Omfattar miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Här hittar du den Gröna handlingsplanenöppnas i nytt fönster

Handlingsplanen består av fem olika delar:

Sammanfattning En sammanfattning av handlingsplanen. För dig som snabbt vill få ut det viktigaste i planen.

Del A Bakgrund och uppdragsbeskrivningen  En beskrivning av miljömål, friluftlivsuppdrag och grön infrastruktur; hur dessa kopplar till internationella och nationella strategier och planer, vilken status den gröna handlingsplanen har samt hur den ska följas upp.

Bra att läsa för dig som är intresserad av att sätta den gröna handlingsplanen i sitt sammanhang och är intresserad av hur framtagandeprocessen har gått till.

Del B Nulägesbeskrivning En beskrivning av förutsättningar, möjligheter och utmaningar för Jönköpings län med fokus på grön infrastruktur. En uppdelning i vardagslandskap, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Bra att läsa utvalda kapitel för dig som jobbar med frågor kopplade till olika naturtyper/miljömål för att få en introduktion i respektive miljömål och en god grund att jobba vidare från.

Del C Insatsområden och vägledning Handlingsplan för vad som behöver göras för att nå länets stora utmaningar. Arbetet drivs framåt genom åtta insatsområden.

Här hittar du som jobbar med fysisk planering, offentlig naturvård, klimatanpassning samt jord- och skogsbruk vägledningar hur du kan använda de framtagna underlagen.

Del D Åtgärdsprogrammet 2018–2022 Åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastrukturen.

Analyserna och underlaget hittas i Länsstyrelsens karttjänst WebbGislänk till annan webbplats

För mer information se Länsstyrelsens arbete om

Grön infrastruktur

Friluftslivsarbetet

En av grundpelarna för länets arbete med klimatanpassning är det regionala åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat. Det utgörs av 49 åtgärder som Länsstyrelsen, kommuner och olika aktörer åtagit sig att arbeta med i strävan att klimatsäkra samhället. Arbetet med klimatanpassning handlar om långsiktighet och att agera förebyggande.

Här hittar du Anpassning till ett förändrat klimatöppnas i nytt fönster

Läget i länet för miljömålen 2018

Det pågår ett stort miljöarbete i Jönköpings län som ger resultat - luftkvaliteten har förbättrats avsevärt, utbyggnaden av solkraft ökar kraftigt och orsakerna till övergödning har minskat. Trots stora satsningar har länet en lång väg kvar för att undvika att nästa generation ska behöva ta över våra stora miljöproblem.

Endast ett av miljömålen som bedöms på regional nivå, Grundvatten av god kvalitet, anses vara nära att nås till år 2020. Med dagens utgångsläge bedöms övriga miljömål inte kunna nås tills dess.

För mer information se;

Läget i länet för miljömålen 2018

Varje år följer Länsstyrelsen upp hur arbetet går med åtgärderna i miljömålsprogrammen.
För de flesta åtgärder är det svårt att bedöma vad för miljöeffekt de ger, därför är det i första hand själva genomförandet som följs upp.

Sammanställningen för år 2018 redovisar läget för Länsstyrelsens, kommunernas och övriga aktörers arbete avseende åtgärderna i åtgärdsprogrammen för miljömålen (del 1) samt åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat (del 2).

Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömål och klimatanpassningöppnas i nytt fönster

Figuren visar antalet åtgärder i respektive genomförandeklass uppdelat per åtgärdsprogram.

Antalet åtgärder i respektive genomförandeklass uppdelat per åtgärdsprogram.

Hälsans åtgärdprogram har kommit halvvägs. Hur går det egentligen? Se halvtidsuppföljningen.

Halvtidsuppföljning av åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål 2016-2020PDF

I foldern Nuläge och framåtblick finns ett urval av pågående åtgärdsarbete och vilka miljömål och åtgärdsprogram som allt pågående arbete bidrar till.

Nuläge och framåtblick- Miljömål och åtgärder i Jönköpings länöppnas i nytt fönster

Bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i

Bidrag för att uppnå miljömålen.

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Detta är våra miljökvalitetsmål.

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Kontakt

Miljömålssekretariatet