Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Agendan är antagen av FN:s medlemsländer. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.

Avsikten med Agenda 2030 är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Principer för genomförandet av Agenda 2030

Agendan är universell

Den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.

Målen är integrerade och odelbara

Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Ingen ska lämnas utanför

Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

Agenda 2030 och de 17 globala målen Länk till annan webbplats.

Genomförandet i Sverige

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Det innebär att vi successivt ska ställa om Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I det arbetet har Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter tillsammans med kommuner och regioner ett stort ansvar. För att vi ska lyckas behöver vi skapa delaktighet och få med hela samhället på omställningen.

Länsstyrelsens uppdrag inom Agenda 2030

Regeringen har gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För Länsstyrelsen innebär det bland annat att:

  • långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås
  • samverka med länets aktörer
  • sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet
  • bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet.

Se filmen som visar hur det ser ut med de globala målen i Jönköpings län.

Material om Agenda 2030

  • Filmen Agenda 2030 i Jönköpings län. Använd gärna filmen när du pratar Agenda 2030 för att visa på läget i länet.
  • Workshopmaterial. Vi har tagit fram workshopmaterial som du inom din organisation kan använda för att öka kunskapen om Agenda 2030.

    Workshopmaterial Pdf, 204.6 kB.
  • Boxar. Hos oss kan du låna boxar att använda vid till exempel utställningar och konferenser.

Processtöd och vägledningar

Vägledningen för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030 riktar sig till kommuner och ska ge stöd och inspiration för ett strategiskt arbete med miljömål och hur det bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Den ska också vara ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Vägledningen för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram ett processtöd som ska hjälpa till att integrera Agenda 2030 mer i länsstyrelsernas verksamhet. Länsstyrelsen i Jönköpings län är pilotlän för arbetet.

Processtöd för länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 och de Globala målen Pdf, 2.1 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping