Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Till de stora rovdjuren i Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn. I Jönköpings län finns det i nuläget fast förekomst av varg, lodjur och kungsörn.

Björn kan förekomma i södra Sverige och Jönköpings län, men det är mycket sällsynt.

Länsstyrelsens ansvarsområden

Länsstyrelsen i Jönköpings läns främsta arbetsuppgifter inom rovdjursförvaltning är att:

 • ansvara för inventering av rovdjuren
 • besluta om skyddsjakt på enstaka problemdjur av lodjur och varg
 • informera om rovdjuren
 • ge råd och hjälp till boende i länet
 • besluta om bidrag till skadeförebyggande åtgärder
 • besluta om ersättning för viltskador
 • förebygga jaktbrott

Personal

På Länsstyrelsen arbetar handläggare inom rovdjurs -och viltskadefrågor. Vi arbetar för att förebygga och minimera konflikter mellan människor och rovdjur och för att politiska mål för rovdjuren ska uppnås. Inventering av rovdjur är en viktig arbetsuppgift för att se om de beslutade antalsnivåerna uppnås eller ej. Det har stor betydelse för om och hur rovdjuren ska förvaltas genom jakt.

Till Länsstyrelsen hör även förordnade besiktningsmän och rovdjursinventerare. Besiktningsmännen besiktigar tamdjur som misstänks ha blivit skadade eller dödade av ett rovdjur. Rovdjursinventerarna, även kallade spårarna, inventerar rovdjur när det finns snö och genomför kvalitetssäkringar av allmänhetens observationer när det är möjligt, främst med avseende på snötillgång (det är ibland även möjligt att kvalitetssäkra med hjälp av foto på rovdjur).

För kontakt med besiktningsmän och rovdjursspårare, se mer under Inventering och rapportering längre ner på sidan, samt på sidan Viltskador.

Viltskador Öppnas i nytt fönster.

Viltförvaltningsdelegationen

Inom viltförvaltningen har länsstyrelsen till sin hjälp en viltförvaltningsdelegation som beslutar om övergripande frågor rörande länets viltförvaltning. Ledamöterna ska representera länets befolkning och att delegationen ska på så vis ge medborgarna större inflytande över viltförvaltningen.

Personer i viltförvaltningsdelegationen under perioden 2017 - 2019 Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkansrådet

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. Indelningen speglar vilka arter som finns i olika delar av landet. Varje område har ett samverkansråd för samarbete inom rovdjursförvaltning. Jönköpings län tillhör det södra området, som också omfattar Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge, Skåne och Hallands län. Syftet med samverkansrådet är att förvaltningen ska bli enhetlig.

Mer information

Naturvårdsverket är den centralt ansvariga myndigheten för viltförvaltning i Sverige och mer information i ämnet finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Följande personer kan kontaktas vid observation av rovdjur eller misstänkt rovdjursangrepp på tamdjur eller hund:

Rovdjursalert för tamdjursägare

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Jönköpings län.

Syftet med tjänsten är att du som tamdjursägare ska få snabb information om när ett rovdjursangrepp skett i ditt närområde. Efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur gör vi ett sms utskick i närområdet.

Vill du veta var och när rovdjursförekomst har bekräftats av länsstyrelsen, var vänlig sök i inventeringsdatabasen RovBase.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Skandobs Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till rovdjursalert

Varje år genomför länsstyrelsen rovdjursinventeringar för att veta var de finns och om de uppsatta målen nås eller inte. Fastställda inventeringsresultat ligger till grund för olika beslut i förvaltningen av rovdjuren. Även de observationer som inte kvalitetssäkras har betydelse eftersom de ökar kunskapen om arternas förekomst och utbredning i Skandinavien.

Lodjur och varg kartläggs främst genom att de spåras på snö. Länsstyrelsen använder även viltkameror i arbetet med att säkerställa lodjursföryngringar, och om vi hittar vargspillning finns det möjlighet att analysera den med avseende på kön och vilket ursprung vargen har. Lodjuren inventeras främst vintertid i syfte att hitta de honor som fött ungar under sommaren, vargar dokumenteras med spårning, foto eller spillning, och kungsörn inventeras i syfte att hitta häckande eller revirhävdande par.

Rapportera om du observerar rovdjur

Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten. I verktyget Skandobs kan du rapportera när du sett ett rovdjur eller spår som kan komma från rovdjur.

Skandobs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen är tacksam för alla rapporter och följer upp observationer i fält när det är möjligt och då det ger viktig information till inventeringsresultatet (till exempel lodjurshona med ungar). På kontorstid kan du också ringa in rovdjursobservationer till länsstyrelsens rovdjurshandläggare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Var kan jag se information om rovdjursförekomst?

I Skandobs kan allmänheten söka bland tidigare rapporter. Länsstyrelsen bemöter observationer rapporterade till Skandobs i mån av tid och möjlighet, vilket betyder att både bekräftade och ej bemötta observationer från allmänheten kan ses. Observationer som dokumenterats av Länsstyrelsen och svar på DNA-analyser, av varg i inveteringssyfte, kan ses i Rovbase (dock inte under perioden 1 maj – 31 juli då uppgifter döljs med hänvisning till 20 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)).

Länsstyrelsen dokumenterar främst rovdjursobservationer under inventeringsperioden 1 oktober till den 31 mars. Mellan inventeringsperioderna dokumenteras främst vargförekomst i mån av tid och möjlighet baserat på foto eller DNA-prover från till exempel spillning.

Skandobs Länk till annan webbplats.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Om du har viltkameror uppsatta kan detta vara en värdefull hjälp i rovdjursinventeringarna. För att en bild ska kunna användas som underlag i inventeringen måste kamerans tidsangivelser vara riktiga och kunna kontrolleras, liksom platsen för kameran. Bilderna eller filmerna ska ligga kvar på SD kortet och eventuella sekvenser ska kunna granskas.

Platsen för kameran ska vara tydligt utmärkt och det ska finnas en informationsskylt som förklarar syftet med kameran och kontaktuppgifter till den som ansvarar för den.

Undvik platser där människor regelbundet passerar, eventuella bilder på människor ska omedelbart raderas. Vill du få tips om hur du kan sätta upp din kamera för att fånga rovdjur på bild, hör av dig till länsstyrelsen.

Vill du inventera rovdjur med din viltkamera? Pdf, 838.5 kB.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt paragraf 28 i jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vardagar 08.00 – 16.00 anmäls händelsen till Länsstyrelsens växel och till ordinarie handläggare (rovdjursansvarig). Under helger, ledighet och vardagar 16.00–08.00 sker anmälan till SOS Alarm på telefonnummer 08-4542027. Länsstyrelsen gör därefter en besiktning på plats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss