Vildsvin

Vildsvin har under senare år blivit ett allt vanligare inslag i naturen. Det ökande antalet har bland annat inneburit skador på marker och i trafiken. Men vildsvinen har också gett oss ökade jakttillfällen och förstklassigt kött.

Vildsvin är en art som kom till Norden för ca 11 000 år sedan. Arten försvann på grund av jakt och uppblandning av tamgrisar. Under 1970- talet skedde rymningar från hägn och dagens vildsvinspopulation härstammar från dessa individer. Vildsvin är skygga och och ses sällan i dagsljus. Spåren de lämnar efter sig är lättare att upptäcka. De bökar i marken i jakt på ätbara växtdelar, skrubbar sig mot träd och sölar sig i lergropar. Vildsvinen lever i grupper med suggor, gyltor (unga honor) och årsgrisar/kultingar. De leds av en äldre sugga, ledarsuggan, som lär sin avkomma ett funktionellt och socialt beteende.

Vildsvin, Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt av vildsvin som orsakar skador

För att förhindra skador gjorda av vildsvin får jakt­rättshavare bedriva jakt året runt

  • i en anläggning
  • på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig träd­gårdsodling
  • om jakten sker på särskilt uppdrag av kommunal nämn­d som en åtgärd inom miljö- och hälsoskydd.

Vid skyddsjakt gäller inte fredning av till exempel sugga med smågrisar. Du bör dock inte skjuta vildsvin som har kultingar, eftersom det kan innebära att viltet utsätts för onödigt lidande. Du kan dessutom få ökade problem med skador av de moderlösa smågrisarna. Du måste ha tillgång till en eftersökshund vid skyddsjakt, precis som vid annan jakt på vildsvin.

Afrikansk svinpest

Det är viktigt att förebygga och hindra smittspridningen av afrikansk svinpest, som är dödlig för vildsvin och tamgrisar.

Information om afrikansk svinpest, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Åtgärder som kan användas vid skyddsjakt av vildsvin

Enligt jaktförordningen (1987:905) är det sedan januari 2019 tillåtet att använda elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin.Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Skador av vildsvin i grödor och på tomtmark

Vildsvin kan orsaka stora skador i bland annat jordbruksgrödor och trädgårdar. Vildsvin som kommer in på en gård eller i en trädgård där de kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas hela året. Sådan jakt får även bedrivas av den som bor på en gård eller har en trädgård men som saknar jakträtt.

Skador ska i första hand förebyggas genom ordinarie jakt. De som har jakträttigheter och markägarna har ett gemensamt ansvar att följa utvecklingen av vildsvinsstammen och vara observanta på skador. Där skadorna riskerar att bli oacceptabla bör jakten ökas.

Vildsvinsjakt

Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är aktiva på natten jagas de oftast på så kallad åtel (se nedan) nattetid. För jakt på vildsvin gäller bland annat att:

  • Sugga med kultingar är fredad och får inte jagas
  • Årsungar av vildsvin får jagas hela året
  • Jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april till och med 31 januari
  • Jakt av vildsvin med hjälp av hund är tillåtet 1 augusti till och med 31 januari.

Krav på tillgång till hund

Vid all jakt efter vildsvin ska eftersökshund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar efter påskjutningen.

Rapportera avskjutningen

Vildsvinens utveckling bör följas upp och därför är det nödvändigt att alla jägare och jaktlag rapporterar in avskjutning på viltdata.se som är Jägarförbundets webbaserade avskjutningsdatabas.

Viltdata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsplan

Viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län har tagit fram en regional förvaltningsplan för vildsvin.

Planens syfte är att vägleda vid förvaltningen av vildsvin i Jönköpings län. Förvaltningsplanen för fastställdes första gången i januari 2011 och har därefter reviderats vid behov. Den senaste planen fastställdes av länets Viltförvaltningsdelegation i november 2021 efter anpassning till Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan.

Förvaltningsplan för vildsvin i Jönköpings län Pdf, 1.4 MB.

Bilaga 7. Inventerng av vildsvinsbök i samband med spillningsinventering av älg Pdf, 127.1 kB.

Inventering av vildsvinsskador

Länsstyrelsen i Jönköpings län inventerar skador i jordbruksmark som orsakas av vildsvinens bök vid deras fodersök. Inventeringen görs på våren, då mäts skador som uppstått under vinterperioden. Syftet är att följa skadeutvecklingen genom att inventera olika områden och följa upp med återkommande inventeringar.

Resultat från inventering av vildsvinsskador april 2023 Pdf, 2.5 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss