Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Rovdjursalert för tamdjursägare

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Jönköpings län.

Syftet med tjänsten är att du som tamdjursägare ska få snabb information om när ett rovdjursangrepp skett i ditt närområde. Efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur gör vi ett sms utskick i närområdet. Vill du veta var och när rovdjursförekomst har bekräftats av länsstyrelsen, var vänlig sök i inventeringsdatabasen Rovbase eller i Skandobs.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Skandobs Länk till annan webbplats.Generell information * (obligatorisk)
Generell informationAnmäl dig till Rovdjursalert

I Jönköpings län kan du söka ersättning för permanent stängsel mot rovdjur där angrepp av varg kan vara ett problem för dig. Stödet ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och ersättning utgår med 50 kronor per löpmeter. Gäller endast blocklagd mark eller öppen betesmark. Du kan inte få ersättning för stängsel som är uppsatt innan du har sökt och blivit beviljad stöd.

Läs mer om stöd till stängsel mot rovdjur Öppnas i nytt fönster.

Om du vill ansöka om stängsel på mark som inte är öppen betesmark ansöker du istället via denna blankett från Viltskadecenter:

Ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada Pdf, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Villkor

Djurägare som har fått ersättning till permanent rovdjursstängsel förbinder sig att underhålla detta i 5 år från det att stängslet är uppsatt och godkänt av Länsstyrelsen.

Börja med att kontakta Länsstyrelsen!

Innan du börjar ska du alltid kontakta Länsstyrelsen. Du får inte påbörja din insats förrän du har fått ett skriftligt förhandsbesked från Länsstyrelsen där det framgår att du får börja. Gör du inte det finns det risk att du inte kan få någon ersättning. Länsstyrelsen kan också ge dig mer detaljerad information om bestämmelserna.

Till viltskador räknas rovdjursskador på tamdjur och skador på gröda orsakade av fredade fåglar (tranor, vissa gäss och sångsvan). I Jönköpings län står främst lodjur och varg för de angrepp som sker på tamdjur. Oftast är det får som blir angripna. Vi arbetar för att förebygga och minimera dessa skador.

Stort rovdjur

Om du misstänker att ett av de stora rovdjuren (varg, lo, björn, järv eller kungsörn) angripit tamdjur ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller till någon av besiktningsmännen (se nedan). En besiktning är nödvändig för att eventuell ersättning ska utgå. Kontakta någon av nedanstående för besiktning:

Besiktningsmän i Jönköpings län:

 • Bo Adolfsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
  Telefon: 070-549 80 61
 • Anders Gunnarsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
  Telefon: 070-290 89 08
 • Sten Johansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
  Telefon: 070-867 28 20
 • Göran Hansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
  telefon: 070-928 62 92
 • Kjell Mohlin, besiktningsman och rovdjursspårare:
  telefon: 070-213 96 95
 • Linda Andersson, besiktningsman och rovdjursansvarig:

Anmäl snabbt

Tänk på att anmäla så snart skadan upptäckts, sommartid förändras förutsättningarna snabbt när det gäller att ta reda på orsaken till skadorna. För att underlätta arbetet för besiktningsmännen ska du låta de döda tamdjuren ligga kvar på fyndplatsen. Viktig information kan gå förlorad om djuret flyttas. Täck gärna över djuren med en presenning eller liknande. Beslut om ersättning för skadan grundar sig till stor del på besiktningsmannens utlåtande.

Besiktningsmannen har mycket goda kunskaper i att bedöma skador och kan ge råd om akutåtgärder eller hjälpa dig att fylla i en blankett för ansökan om ersättning för skadade eller dödade djur. En besiktning utförd av en besiktningsman är alltid kostnadsfri.

Du ansöker om ersättning genom att skicka in en ansökningsblankett till Länsstyrelsen via post.

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping.

Ersättningsblanketter på SLU:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också beställa blanketten från länsstyrelsen via telefon.
Telefon: 010-223 63 68.

Om du har skador på gröda orsakade av fredade fåglar, kontakta någon av nedanstående besiktningsmän för att få skadan besiktigad. En besiktning är en förutsättning för att kunna få ersättning för skadan.


Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas, i första hand genom jakt. Vissa djurarter är dock fredade på grund av att de bedöms vara för få i antal eller på annat sätt sårbara eller hotade. Dit hör bland annat björn, järv, kungsörn, lo och varg. Viltskador orsakade av stora rovdjuren ska därför om möjligt förebyggas med andra metoder än jakt.

Förebyggande åtgärder

Det finns dokumenterat effektiva förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur. Det vanligaste sättet att skydda tamdjur är att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett 5-trådigt elstängsel alternativt vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar.

Dessa stängsel har visat sig vara ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp enligt de villkor och anvisningar som länsstyrelsen ger. Det finns dock ingen åtgärd som är effektiv på alla platser och i alla situationer.

Akutåtgärder

Risken för att rovdjuret som orsakat en skada ska komma tillbaka till samma plats är stor de närmsta dagarna efter det första angreppet. Därför är det viktigt att vidta akuta åtgärder.

En viktig åtgärd när ett rovdjursangrepp inträffat är att försöka öka tillsynen av sina djur, det kan t ex vara att flytta dem närmre bebyggelse eller att se till att den mänskliga närvaron ökar. För att förstärka akutåtgärderna, eller om det inte är möjligt med ökad tillsyn, kan djurägare få låna material av länsstyrelsen för att minska risken för nya angrepp. Materialet består av elnät, lapptyg eller radioapparater som får stå på och utgöra en störning i hagen.

Djur som går i hagar med sjöar och vattendrag som avgränsning kan skyddas med hjälp av särskilda åtgärder som är framtagna att fungera i vatten. Länsstyrelsen har tillgång till lapptyg för vatten som kan lånas ut för att förhindra ytterligare angrepp. Information om skadeförebyggande åtgärder finns även på Viltskadecenters webbplats.

Viltskadecenter på SLU:s webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan söka stöd för stängsel mot rovdjur om du bor i ett område där det finns risk för angrepp av rovdjur. Syftet med ersättningen är att skapa förutsättningar för fortsatt betesdrift på slåtterängar, betesmarker eller betesvall genom att minska risken för att tamdjur angrips.

Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Jönköpings län. Syftet med tjänsten är att du som tamdjursägare ska få snabb information om när ett angrepp skett i ditt närområde. Efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur gör Länsstyrelsen i Jönköpings län ett sms-utskick i närområdet (inom berörd kommun och även angränsande kommun om angreppet skett i närheten av en kommungräns).

Efter ett rovdjursangrepp i en tamdjursbesättning är risken för ett förnyat angrepp relativt stor. Även närbelägna besättningar löper större risk att få angrepp på sina djur. För att undvika ytterligare angrepp bör därför akuta skadeförebyggande åtgärder sättas in omgående, se under rubriken Förebyggande åtgärder längre upp på sidan.

Får och getter är de tamdjur som oftast riskerar att dödas av rovdjur. Permanenta rovdjursavvisade stängsel är den enskilt bästa åtgärden för att förebygga skada. Fler förslag på relevanta åtgärder har tagits fram av Viltskadecenter.

viltskadecenter.se Länk till annan webbplats.

Tjänsten är öppen för dig som vill registrera dig som mottagare av utskick. Observera att det kan dröja upp till tio arbetsdagar från det att du anmäler dig till att du finns med på utskickslistan.

OBS! Det är endast du som har tamdjursbesättning och som är bosatt i Jönköpings län som kan anmäla dig till detta utskicket.

Samtliga rovdjursangrepp i länet och nationellt sammanställs i Viltskadecenters årliga rapport Viltskadestatistik, som finns på:

Viltskadestatistik på SLU:s webbplats Länk till annan webbplats.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador på tamdjur och gröda:

Förebyggande åtgärder på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kan du inte förebygga skadorna kan du ansöka om skyddsjakt.

Frågor och svar om viltskador

Du kan inte få ersättning för skador som vildsvin har orsakat. Vildsvin är ett jaktbart vilt med generös jakttid och du ska i första hand förebygga skador genom jakt. Du kan inte få bidrag för förebyggande åtgärder eller ersättning för skador.

Du kan inte få ersättning för skador som dovhjort eller kronhjort har orsakat.

Dovhjort och kronhjort är jaktbart vilt. Du ska i första hand förebygga skador genom jakt under ordinarie jakttid. Vid allvarliga skador och om det inte finns någon annan lämplig lösning, kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Vi kan bevilja skyddsjakt för att förebygga ytterligare skador.

Under allmän jakttid

Du får jaga kanadagäss under den allmänna jakttiden om:

 • du har jakträtt i området och
 • om badstranden inte ligger inom detaljplanerat område.

Aktuella jakttider hittar du i jaktförordningen.

Skyddsjakt

Om du är jakträttshavare får du på eget initiativ jaga grågås, vitkindad gås och kanadagås som:

 • uppträder i flock om minst fem individer och
 • kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Det är du som utför jakten som bedömer om villkoren är uppfyllda. Du kan jaga året runt. Detta kallas skyddsjakt. Om du är osäker kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Under allmän jakttid

Om du har jakträtt i området får du jaga gäss under den allmänna jakttiden. Ligger golfbanan i detaljplanerat område behöver du skottlossningstillstånd från Polisen för att få använda skjutvapen

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

Om du är jakträttshavare får du på eget initiativ jaga grågås, vitkindad gås och kanadagås som:

 • uppträder i flock om minst fem individer och
 • kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Det är du som utför jakten som bedömer om villkoren är uppfyllda. Du kan jaga året runt. Detta kallas skyddsjakt. Om du är osäker kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping