Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Anton Halldén
Länsfiskekonsulent och enhetschef

Fiskelagstiftning, Fiskeregler, EHFF, utvecklingsprojekt fiske, miljöövervakning och miljödata, nationell miljödatahantering, deltagare strategiska chefsgruppen vatten, miljönätverket samt restaureringsåtgärder, NAP, Fiske Vättern,

E-post: anton.hallden@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 53

Michael Bergström
Fisketillsynsman

Utbildning fisketillsynsmän, Fisketillsyn Vättern, Fisketillsyn Väst, lekfiskräkning, åtgärder harr med fler arter, fiskeregler Vättern, laxutsättning Vättern, djurskyddsorgan samt vattenbruk.

E-post: michael.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 070-600 91 51

Lars-Erik Brevitz
Assistent

Vattenprovtagning, provtagningsutrustning, deltagande fiskundersökningar, material fiskundersökningar, kontroll fiskevårdsåtgärder, drönarpilot

E-post:lars-erik.brevitz@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 04

Adam Johansson
Fiskerikonsulent, biträdande enhetschef

Verksamhetsledare Leader Vättern, Europeiska Havs- och FiskeriFonden (EHFF), fritidsfiske och fisketurism, Laxportalen och Fiskekartan.se, utvecklingsprojekt fiske, provfiske och utvärderingar, fiskevårdsplaner, vattenbruk.

E-post: adam.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 54

Karl-Magnus Johansson
Fiskerikonsulent

Restaurering Emån, NAP, fiskutsättningar, hotade arter, främmande arter, provfisken och provfiskeutvärderingar, test och krav miljödata, Svenska fiskeregler, Samförvaltning fiske Vättern, harr i Vättern, stormusslor

E-post: karl-Magnus.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 04

Rasmus Linderfalk
Fiskerikonsulent

Provfisken och utvärderingar, miljöövervakning fisk, fritidsfiske och fisketurism, harr Vättern, catch-and-release samt bygdemedel och fiskerättsärenden, fiskevårdsplaner, fiskevård, ekologisk status fisk

E-post: rasmus.linderfalk@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 84

Zakarias Mibesjö
Handläggare/fiske

Restaurering och fiskevård i Vätterns tillflöden, NAP, fiskundersökningar, provfisken och utvärderingar.

E-post: zakarias.mibesjo@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2236366

Daniel Rydberg
Fiskerikonsulent

Fiskevårdsplanering, restaureringsåtgärder i Vätterns tillflöden, NAP, fisketillsyn Vättern, fiskevårdsmedel, fiskelagstiftning och fiskeregler, fiskerätt, yrkesfiske i Vättern, provfisken och utvärderingar, elfiske

E-post: daniel.rydberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 59

Malin Setzer
Fiskerikonsulent

Samförvaltning Vättern, Vätternvårdsförbundet sakkunnig fiske, Leader Vättern, Europeiska Havs- och FiskeriFonden (EHFF), miljögifter fisk, utvecklingsprojekt fiske, klimatdata, förvaltningsplan fiske Vättern, provfisken och provfiskeutvärderingar Vättern

E-post: malin.setzer@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 61

David Spjut
Fiskerikonsulent

Provfisken och utvärderingar, miljöövervakning fisk, elfiske, miljödata, statistik, ekologisk status fisk, Åtgärder i Vatten, Laxportalen och Svenska fiskeregler.

E-post: david.spjut@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 08

Per Säverot
Fiskerikonsulent

Vattendirektivet, statusklassning fisk och hydromorfologi, flodkräfta, fiskevårdsplanering, restaureringsåtgärder i Nissan, Lagan och Tidan, NAP, miljömål vatten, Grön Infrastruktur, skog-vatten.

E-post: per.saverot@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 64

Cristina Cretan
Handläggare fiske

Rektifiering och digitalisering kartor, Förordnande av fisketillsynsmän, förbereda elfisketillstånd och fiskutsättningar, uppföljning brott mot fiskelagen i Vättern, beställning och hantering av blanketter, ekonomihantering fiskeenheten samt administration fiske/Naturavdelningen.

E-post: cristina.cretan@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 67

Ann Haglund
Digitaliserare och assistent

Digitalisering täckdikningskartor
E-post: ann.haglund@lansstyrelsen.se

Lena Kronkvist
Miljödatautvecklare/Objektspecialist

Miljödatautveckling och Support Fiskekartan.se

E-post: lena.kronkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 70

Mattias Löfstedt
Digitaliserare och assistent

Digitalisering täckdikningskartor
E-post: mattias.lofstedt@lansstyrelsen.se

Björn Ström
Assistent fiske

Digitalisering kartor, support Fiskekartan.se, provfiske, fiskundersökningar, kräftprovfiske, inventering dammar, drönarpilot

E-post: bjorn.f.strom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 76

Rasmus Lindblad
Fiskerikonsulent

Provfiske och utvärderingar, miljöövervakning fisk, fritidsfiske och fisketurism, catch-and-release, främmande fiskarter, IAS

E-post: rasmus.lindblad@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 30

Fredrik Larson
Fiskerikonsulent

Fisketillsyn Vättern, NAP, restaurering Emån, fiske Vättern, fiskelagstiftning och fiskeregler, fiskerätt, bygde- och fiskeavgiftsmedel, yrkesfiske i Vättern, fiskodling, fiskhälsa.

E-post: fredrik.larson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 92

Text

Fritidsfisket

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Fritidsfisket är betydande inom Jönköpings län. Fritidsfiske består av två delar, sportfiske och husbehovsfiske. Varje år sportfiskar mer än 100 000 länsinvånare. Tillgången på fiskevatten är mycket god, det finns bland annat över 2000 sjöar i länet. I många av länets vatten upplåts fiske till allmänheten. Det finns flera fisketurismföretag som är verksamma inom länet. Det finns även flera sportfiskeklubbar där flera har fungerande tävlingsverksamhet och en fungerande ungdomsverksamhet. Sportfisket har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt som en del av turism- och fritidsnäringen som är viktiga delar av landsbygdsutvecklingen.

Länsstyrelsen arbetar för att främja tillgängligheten till fiske i länets vatten. Detta inkluderar främjande av fysisk tillgänglighet till vatten genom exempelvis sjösättningsramper men även att förbättra information, service och möjligheten att köpa fiskekort på ett enkelt sätt vi internet. Sedan 2016 finns riktade medel för Länsstyrelserna för arbetet med friluftsliv. I och med detta har möjligheten för Länsstyrelsen att arbeta mer aktivt med fritidsfiske och fisketurism ökat och en strategi för hur fritidsfisket och fisketurismen i länet kan utvecklats har tagits fram. Här kan du läsa strategin.

2017:21 Fritidsfiske och fisketurism i Jönköpings län 2020

Fiskarter

Gädda, abborre, gös och signalkräfta är viktiga arter för fritidsfisket i länet. I Vättern är dessutom röding, lax, öring och harr viktiga arter för fritidsfisket. Jönköpings län har flera bra gössjöar. Exempelvis fångades 2014 svenskt rekord på gös i Stora Nätaren. Sik, siklöja, ål och flodkräfta är andra värdefulla fiskarter inom länet även om fritidsfisket efter dessa arter inte är särskilt stort. Flodkräftan är på stark tillbakagång på grund av kräftpest och försurning. Det finns ett stort behov av fiskevård för att bevara och utveckla fisk- och kräftbestånden.

Vättern

Du är välkommen att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-, haspelfiska eller flugfiska i Vättern. Detta handredskapsfiske får fritt bedrivas över hela Vättern.

Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad öppen strand. Svensk medborgare samt utländsk medborgare stadigvarande bosatt i Sverige får dessutom på allmänt vatten, utan stöd av enskild fiskerätt, fritt att fiska för husbehov med sammantaget 6 rörliga redskap per person. Rörliga redskap är exempelvis nät, mjärdar, ryssjor och burar. Detta innefattar även kräftfiske som är tillåtet för allmänheten på allmänt vatten under ett antal helger i slutet av sommaren varje år.

Det är din skyldighet som fritidsfiskare att ta reda på gällande fiskeregler – detta hittar du på www.svenskafiskeregler.se. Information om fisket i Vättern hittar du på www.vattern.org. Det finns flera guideföretag som genomför guidade fisketurer efter både fisk och kräftor på Vättern.

svenskafiskeregler Länk till annan webbplats.

vattern.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga vatten

I alla länets vatten förutom Vättern krävs tillstånd från fiskerättsägaren för att få fiska. Fiskerättsägarna är ofta organiserade i fiskevårdsområden som säljer fiskekort. För många sjöar går det att lösa fiskekort elektroniskt, se länk nedan.

Fiskekartan.se Länk till annan webbplats.

Inom länet finns 214 fiskevårdsområdesföreningar, som omfattar över 500 sjöar med en sammanlagd areal på cirka 95 000 hektar. Omkring 10 000 fastigheter är medlemmar i fiskevårdsområden. Utöver dessa områden finns ett antal vatten i länet som förvaltas av fiskeklubbar som säljer fiskekort för fiske i sina vatten. Detta gäller främst så kallade put-and-take sjöar med regnbåge. Länets turistbyråer kan upplysa om var man kan fiska inom respektive kommun. Ofta har även fiskeredskapsaffärerna bra information om fisket i länet.

På ett fåtal platser i länet finns kräftfiske som upplåts till allmänheten.

Sportfiskarna Länk till annan webbplats.

Fiskevattenägarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten ger tillstånd och dispenser.


Länsstyrelsen godkänner utbildningar för fisketillsyn och förordnar fisketillsynspersoner. Mer information på sidan om Fisketillsyn.

Fisketillsyn Öppnas i nytt fönster.

För att flytta och plantera ut fisk och kräftdjur krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen. Mer information på sidan om Fiskevårdsåtgärder.

Fiskevårdsåtgärder Öppnas i nytt fönster.

För att anlägga en fiskodling krävs tillstånd från Länsstyrelsen, dels enligt fiskelagstiftningen och dels enligt miljölagstiftningen. På sidan Vattenbruk och fiskodling kan du läsa mer om det här.

Vattenbruk och fiskodling Öppnas i nytt fönster.

För att få fiska med yrkesmässiga redskap på allmänt vatten krävs att man har en yrkesfiskelicens. Ansökan skickas till Havs- och vattenmyndigheten som beslutar om licenserna. Mer information på sidan om Fiske och fiskodling.

Fiske och fiskodling Öppnas i nytt fönster.

För att erhålla dispens från vissa generella regleringar av fisket i Vättern krävs tillstånd/dispens. Dispens ges i huvudsak till licensierade yrkesfiskare. Det samma gäller tillstånd att sträcka fasta redskap ut i allmänt vatten.

Länsstyrelsen kan även ge dispenser för fiske med förbjudna metoder, exempelvis elfiske. Sådana dispenser ges enbart vid synnerliga skäl och oftast då fisket är av vetenskapligt syfte

Fiske med elektrisk ström är förbjudet enligt 6 § Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716). Länsstyrelsen har möjlighet att under vissa förutsättningar med stöd av 21 § samma förordning lämna dispens från ovanstående förbud.

För att bedriva elfiske måste ni enligt djurskyddslagstiftningen även ha tillstånd från den djurförsöksetiska nämnden i Linköping samt från Djurskyddsmyndigheten.Ovanstående person ska ha genomgått erforderlig utbildning i elfiske
Om personen inte tidigare haft dispens för elfiske från Länsstyrelsen i Jönköpings län, skall intyg, original eller kopia, från utbildningen eller som visar dokumenterad erfarenhet från tidigare elfisken bifogas ansökan
När ska elfisket utföras


Var skall elfisket utföras
Bilagor kan för närvarande inte bifogas formuläret och behöver istället skickas in separat. Hänvisa till objektets namn. Bilagor skickas till: jonkpoing@lansstyrelsen.se

Tillstånd krävs enligt artskyddsförordningen (2007:845) för handel med levande exemplar av europeisk ål Anguilla anguilla.

Fiskevård

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder. Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor.

Rapportera sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende

Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten. Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Upptäcker du en sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende kan du rapportera in ditt fynd här Länk till annan webbplats.

En lista med sjukdomar hos fisk finns på SVA:s webb Länk till annan webbplats.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kontakt