Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Anton Halldén
Länsfiskekonsulent och enhetschef

Fiskelagstiftning, EHFF, utvecklingsprojekt kopplade till fiske, miljöövervakning och miljödata, nationell miljödatahantering, deltagare strategiska chefsgruppen miljönätverket samt restaureringsåtgärder i Vätterns tillflöden och Tidan.

E-post: anton.hallden@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 53

Michael Bergström
Fisketillsynsman

Utbildning fisketillsynsmän, Fisketillsyn Vättern (utförare, planering, kontaktnät), Fisketillsyn Väst, lekfiskräkning, åtgärder harr med fler arter, fiskeregler Vättern, laxutsättning Vättern, djurskyddsorgan samt vattenbruk.

E-post: michael.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 070-600 91 51

Lars-Erik Brevitz
Assistent

Vattenprovtagning, provtagningsutrustning, deltagande fiskundersökningar, material fiskundersökningar, kontroll fiskevårdsåtgärder

E-post:lars-erik.brevitz@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 04

Adam Johansson
Fiskerikonsulent, biträdande enhetschef

Verksamhetsledare Leader Vättern, fritidsfiske och fisketurism, Fiskekartan.se, utvecklingsprojekt fiske (även kompetens inom: provfiske och utvärderingar, fiskevårdsplaner, statistik, yrkesfiske, vattenbruk).

E-post: adam.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 54

Karl-Magnus Johansson
Fiskerikonsulent

Restaurering Emån, fiskutsättningar, hotade arter, främmande arter, provfisken och provfiskeutvärderingar, test och krav miljödata bland annat Åtgärder i Vatten och Svenska fiskeregler samt arbete åt vattenenheten bl a med Vätternvårdsförbundet.

E-post: karl-Magnus.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 04

Rasmus Linderfalk
Fiskerikonsulent

Provfisken och utvärderingar, miljöövervakning fisk, fritidsfiske och fisketurism, harr Vättern, catch-and-release samt bygdemedel och fiskerättsärenden.

E-post: rasmus.linderfalk@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 84

Klas Nilsson
Handläggare/fiske

Provfisken, provfiskeutvärderingar och fiskevård

E-post: klas.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 33

Daniel Rydberg
Fiskerikonsulent

Fiskevårdsplanering, restaureringsåtgärder i Vätterns tillflöden, fisketillsyn Vättern, fiskevårdsmedel, fiskelagstiftning och fiskeregler, fiskerätt, yrkesfiske i Vättern, provfisken och utvärderingar, elfiske (kompetens inom miljödata Svenska Fiskeregler och Fiskekartan, fiskutsättningar, bygde- och fiskeavgiftsmedel, flod- och signalkräfta).

E-post: daniel.rydberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 59

Malin Setzer
Fiskerikonsulent

Samordning Vättern (ansvar), Leader och FOG Vättern, Europeiska Havs- och FiskeriFonden (EHFF), miljögifter fisk, utvecklingsprojekt fiske, klimatdata (kompetens inom: provfisken, provfiskeutvärderingar, statistik, fritidsfiske och fisketurism, fiskevårdsplanering, forskningskontakter).

E-post: malin.setzer@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 61

David Spjut
Fiskerikonsulent

Provfisken och utvärderingar, miljöövervakning fisk, elfiske, miljödata, statistik, fritidsfiske, fisketurism, Åtgärder i Vatten och Svenska fiskeregler.

E-post: david.spjut@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 08

Per Säverot
Fiskerikonsulent

Tillsyn vattenverksamhet, vattendirektivet (bl a statusklassning och åtgärdsprogram för fisk och hydromorfologi), intern datahantering, flodkräfta (huvudansvar), fiskevårdsplanering och restaureringsåtgärder i Nissan och Lagan, miljömål, Grön Infrastruktur. (Kompetens inom: provfisken, provfiskeutvärderingar).

E-post: per.saverot@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 64

Cristina Cretan
Handläggare/fiske

Rektifiering och digitalisering av täckdikningskartor. Förordnande av fisketillsynsmän, förbereda elfisketillstånd, fiskutsättningar, uppföljning brott mot fiskelagen i Vättern, uppdatering av utsättningsregistret, beställning och hantering av blanketter, intern ekonomihantering enheten samt administration och Naturavdelningen.
E-post: cristina.cretan@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 67

Ann Haglund
Digitaliserare och assistent

Digitalisering täckdikningskartor
E-post: ann.haglund@lansstyrelsen.se

Lena Kronkvist
Handläggare/miljödata

Miljödatautvecklare och Support Svenska fiskekartan

E-post: lena.kronkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 70

Mattias Löfstedt
Digitaliserare och assistent

Digitalisering täckdikningskartor
E-post: mattias.lofstedt@lansstyrelsen.se

Björn Ström
Digitaliserare och assistent

Digitalisering, provfisken samt inmatningsuppgifter.

E-post: bjorn.f.strom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 76

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Fritidsfisket är betydande inom Jönköpings län. Fritidsfiske består av två delar, sportfiske och husbehovsfiske. Varje år sportfiskar mer än 100 000 länsinvånare. Tillgången på fiskevatten är mycket god, det finns bland annat över 2000 sjöar i länet. I många av länets vatten upplåts fiske till allmänheten. Det finns flera fisketurismföretag som är verksamma inom länet. Det finns även flera sportfiskeklubbar där flera har fungerande tävlingsverksamhet och en fungerande ungdomsverksamhet. Sportfisket har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt som en del av turism- och fritidsnäringen som är viktiga delar av landsbygdsutvecklingen. Mer information om sportfiskemöjligheter hos länets fisketurismföretag finns på visitsmaland.se eller på swedenfishing.com.

visitsmaland.se Länk till annan webbplats.

swedenfishing.com Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar för att främja tillgängligheten till fiske i länets vatten. Detta inkluderar främjande av fysisk tillgänglighet till vatten genom exempelvis sjösättningsramper men även att förbättra information, service och möjligheten att köpa fiskekort på ett enkelt sätt vi internet. Sedan 2016 finns riktade medel för Länsstyrelserna för arbetet med friluftsliv. I och med detta har möjligheten för Länsstyrelsen att arbeta mer aktivt med fritidsfiske och fisketurism ökat och en strategi för hur fritidsfisket och fisketurismen i länet kan utvecklats har tagits fram. Här kan du läsa strategin.

2017:21 Fritidsfiske och fisketurism i Jönköpings län 2020

Gädda, abborre, gös och signalkräfta är viktiga arter för fritidsfisket i länet. I Vättern är dessutom röding, lax, öring och harr viktiga arter för fritidsfisket. Jönköpings län har flera bra gössjöar. Exempelvis fångades 2014 svenskt rekord på gös i Stora Nätaren. Sik, siklöja, ål och flodkräfta är andra värdefulla fiskarter inom länet även om fritidsfisket efter dessa arter inte är särskilt stort. Flodkräftan är på stark tillbakagång på grund av kräftpest och försurning. Det finns ett stort behov av fiskevård för att bevara och utveckla fisk- och kräftbestånden.

Du är välkommen att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-, haspelfiska eller flugfiska i Vättern. Detta handredskapsfiske får fritt bedrivas över hela Vättern.

Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad öppen strand. Svensk medborgare samt utländsk medborgare stadigvarande bosatt i Sverige får dessutom på allmänt vatten, utan stöd av enskild fiskerätt, fritt att fiska för husbehov med sammantaget 6 rörliga redskap per person. Rörliga redskap är exempelvis nät, mjärdar, ryssjor och burar. Detta innefattar även kräftfiske som är tillåtet för allmänheten på allmänt vatten under ett antal helger i slutet av sommaren varje år.

Det är din skyldighet som fritidsfiskare att ta reda på gällande fiskeregler – detta hittar du på www.svenskafiskeregler.se. Information om fisket i Vättern hittar du på www.vattern.org. Det finns flera guideföretag som genomför guidade fisketurer efter både fisk och kräftor på Vättern.

svenskafiskeregler Länk till annan webbplats.

vattern.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I alla länets vatten förutom Vättern krävs tillstånd från fiskerättsägaren för att få fiska. Fiskerättsägarna är ofta organiserade i fiskevårdsområden som säljer fiskekort. För många sjöar går det att lösa fiskekort elektroniskt via Ifiske.se eller Fiskekort.se.

Ifiske.se Länk till annan webbplats.

Fiskekort.se Länk till annan webbplats.

Inom länet finns 214 fiskevårdsområdesföreningar, som omfattar över 500 sjöar med en sammanlagd areal på cirka 95 000 hektar. Omkring 10 000 fastigheter är medlemmar i fiskevårdsområden. Utöver dessa områden finns ett antal vatten i länet som förvaltas av fiskeklubbar som säljer fiskekort för fiske i sina vatten. Detta gäller främst så kallade put-and-take sjöar med regnbåge. Länets turistbyråer kan upplysa om var man kan fiska inom respektive kommun. Ofta har även fiskeredskapsaffärerna bra information om fisket i länet.

På ett fåtal platser i länet finns kräftfiske som upplåts till allmänheten. Från och med 2007 är detta bland annat möjligt i Munksjön och Rocksjön i centrala Jönköping, vid köp av fiskekort via Jönköpings Sportfiskeklubb.

Jönköpings Sportfiskeklubb Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten ger tillstånd och dispenser.


För att anlägga en fiskodling krävs tillstånd från Länsstyrelsen, dels enligt fiskelagstiftningen och dels enligt miljölagstiftningen. På sidan Vattenbruk och fiskodling kan du läsa mer om det här.

Vattenbruk och fiskodling Öppnas i nytt fönster.

För att flytta och plantera ut fisk och kräftdjur krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen. Mer information på sidan om Fiskevårdsåtgärder.

Fiskevårdsåtgärder Öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen godkänner utbildningar för fisketillsyn och förordnar fisketillsynspersoner. Mer information på sidan om Fisketillsyn.

Fisketillsyn Öppnas i nytt fönster.

För att få fiska med yrkesmässiga redskap på allmänt vatten krävs att man har en yrkesfiskelicens. Ansökan skickas till Havs- och vattenmyndigheten som beslutar om licenserna. Mer information på sidan om Fiske och fiskodling.

Fiske och fiskodling Öppnas i nytt fönster.

För att erhålla dispens från vissa generella regleringar av fisket i Vättern krävs tillstånd/dispens. Dispens ges i huvudsak till licensierade yrkesfiskare. Det samma gäller tillstånd att sträcka fasta redskap ut i allmänt vatten.

Länsstyrelsen kan även ge dispenser för fiske med förbjudna metoder, exempelvis elfiske. Sådana dispenser ges enbart vid synnerliga skäl och oftast då fisket är av vetenskapligt syfte

Fiske med elektrisk ström är förbjudet enligt 6 § Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716). Länsstyrelsen har möjlighet att under vissa förutsättningar med stöd av 21 § samma förordning lämna dispens från ovanstående förbud.

För att bedriva elfiske måste ni enligt djurskyddslagstiftningen även ha tillstånd från den djurförsöksetiska nämnden i Linköping samt från Djurskyddsmyndigheten.Ovanstående person ska ha genomgått erforderlig utbildning i elfiske
Om personen inte tidigare haft dispens för elfiske från Länsstyrelsen i Jönköpings län, skall intyg, original eller kopia, från utbildningen eller som visar dokumenterad erfarenhet från tidigare elfisken bifogas ansökan
När ska elfisket utföras


Var skall elfisket utföras
Bilagor kan för närvarande inte bifogas formuläret och behöver istället skickas in separat. Hänvisa till objektets namn. Bilagor skickas till: jonkpoing@lansstyrelsen.se

Tillstånd krävs enligt artskyddsförordningen (2007:845) för handel med levande exemplar av europeisk ål Anguilla anguilla.

Ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen för handel med levande exemplar av europeisk ål Pdf, 88.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fiskevård stärker fisket

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder. Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor.

Rapportera sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende

Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten. Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Upptäcker du en sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende kan du rapportera in ditt fynd här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En lista med sjukdomar hos fisk finns på SVA:s webb Länk till annan webbplats.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kontakt