Kronhjortsjakt

Jakt efter kronhjort sker främst inom kronhjortsskötselområden som registrerats av Länsstyrelsen. På oregistrerad mark får enbart årskalv fällas. Fälld kronhjort ska rapporteras till Länsstyrelsen.

Du kan jaga kronhjort inom kronhjortsskötselområden som registrerats av Länsstyrelsen eller på oregistrerad mark. Jakten inom ett kronhjortsskötselområde regleras av jägare och markägare i en skötselplan som fastställs av Länsstyrelsen. På mark som inte är registrerad får den som har jakträtten endast jaga årskalv av kronhjort under allmän jakttid.

Jakttider inom kronhjortsskötselområden

Tider för jakt av kronhjort inom kronhjortsskötselområden:

 • 8 oktober–31 januari får hjort (vuxna handjur) jagas
 • 16 augusti till och med sista februari får hind och årskalv jagas.

Jakt efter kronhjort får bedrivas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Period under året styr också vilken typ av jaktform som är tillåten:

 • 16 augusti–30 september samt under februari månad är det endast tillåtet med smyg- eller vaktjakt.
 • 1 oktober–31 januari få hund som förföljer kronhjort användas vid jakten.

Jakttider på oregistrerad mark

Den allmänna jakttiden efter årskalv utanför kronhjortsskötselområden, det vill säga på oregistrerad mark, sker under följande perioder:

 • 16 augusti–30 september
 • 1 oktober–31 januari.

Observera att under perioden 16 augusti–30 september är det endast tillåtet med smyg- och vaktjakt.

Rapportera fälld kronhjort

Jaktresultat behöver anmälas både inom och utom kronhjortsskötselområden till Länsstyrelsen. Samtliga fällda kronhjortar ska rapporteras, även kalvar som fällts för att förebygga skador under skyddsjakt.

Fälld kronhjort inom kronhjortsskötselområde

Fälld kronhjort kan rapporteras löpande under jaktsäsongen i något av de rapporteringssystem som finns. Om du rapporterar i Viltdata, Jaktrapport eller WeHunt kommer fällda kronhjortar automatiskt registreras i Älgdata. Även om jakten rapporteras löpande under jakten behöver den också slutrapporteras av företrädaren för kronhjortsskötselområdet.

Inom kronhjortsskötselområden ska fälld kronhjort slutrapporteras inom två veckor efter jakttidens utgång. Det är företrädaren för kronhjortsskötselområdet som ska anmäla det totala antalet fällda kronhjortar till Länsstyrelsen. Anmälan ska ske samlat för hela området och den behöver göras även om inga kronhjortar fällts. Slutrapporten av jakten görs via Älgdata.

Fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Rapportera fälld kronhjort inom två veckor efter jakttidens utgång under

 • skyddsjakt efter årskalv på enskilds initiativ
 • allmän jakt på årskalv på oregistrerad mark.

Chronic wasting disease

Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen, som också kallas avmagringssjuka, har även påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge, samt hos älg i Finland. Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången i våras hos två 16-åriga älgkor i Norrbotten.

Det finns olika varianter av sjukdomen. Fallen hos äldre älgar och kronhjort kan vara spontant uppkomna. Om det stämmer så kan den här varianten förväntas förekomma hos äldre hjortdjur oavsett vilket land de befinner sig i. Den variant som upptäckts på vildren i Norge verkar istället vara smittsam och liknar mer den variant av sjukdomen som sedan tidigare beskrivits från Nordamerika. Sjukdomen förefaller att inte drabba människa, men smittriskerna är inte helt utredda. Myndigheterna rekommenderar därför att man inte äter djur som bär på Chronic wasting disease.

Vi övervakar nu sjukdomen i två steg:

1) en generell övervakning av sjuka och självdöda hjortdjur 2018-2020 på nationell nivå i hela landet enligt EUs rekommendationer och

2) en intensivare utökad provtagning på normalskjuten älg och slaktad ren (rådjur i förekommande fall) 2019 i Norrbotten i det älgskötselområde där de två fallen hittades i våras. Särskild information om denna provtagning har spridits i det aktuella älgskötselområdet och tas inte upp här.

Nationell övervakning av Chronic wasting disease under 2018-2020

För att förstå vilken variant av Chronic wasting disease vi har i Sverige behövs mer kunskap om sjukdomens förekomst. För att få in den nödvändiga informationen behöver Statens veterinärmedicinska anstalt hjälp med provtagning. De djurarter som ska provtas är rådjur, kronhjort och älg. Provtagningen inriktas på:

 • självdöda djur,
 • sjuka djur,
 • trafikdödade djur,
 • normaljagade djur som kasseras vid uppslaktning pga sjukdomstecken.
 • Endast djur över ett års ålder ska provtas.
 • Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen – inte i huvudet.
 • Om du sänder in prover kan du begära ersättning. Du kan få 300 kr per prov. Mer information om ersättning finns på Jordbruksverkets webbplats.

Övervakningen av avmagringssjuka (Chronic wasting disease) hos hjortdjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Instruktion om Chronic wasting disease-provtagning Länk till annan webbplats.

Instruktion för eftersöksjägare Länk till annan webbplats.

På Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida finns generell information om Chronic wasting disease, samt detaljerad information om Chronic wasting disease-övervakningen i Sverige.

information om Chronic wasting disease Länk till annan webbplats.

Chronic wasting disease-övervakningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om övervakningen av Afrikansk svinpest eller Chronic wasting disease kan ni kontakta

Maria Cedersmyg eller Karolina Wall
Jordbruksverkets handläggare
Telefon (växeln): 035- 15 50 00

Neele Dose, Gustav Averhed eller Kaisa Sören
Statens veterinärmedicinska anstalts handläggare
Telefon (växeln): 018- 67 40 00

Rapportera fälld kronhjortskalv

Använd e-tjänsten för att rapportera kronhjortskalv som fällts under allmän jakt på oregistrerad mark eller under skyddsjakt på enskilds initiativ.

Förebygg skada

Kronhjortar kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt gran genom barkgnag. På jordbruksmark kan kronhjortar orsaka bet- och trampskador.

Skador orsakade av kronhjort ska i första hand förebyggas genom att balansera antalet hjortar genom ordinarie jakt. Jakträttshavarna och markägarna har gemensamt ansvar att följa utvecklingen av kronhjortsstammen och vara observanta på skadesituationer som kan uppstå.

Om kronhjort orsakar andra allvarliga skador än på barrträd eller oskördad gröda kan du försöka förhindra detta. Du kan till exempel genomföra:

 • olika typer av förebyggande åtgärder som stängsling
 • ökad jakt på andra arter på samma plats
 • olika typer av skrämselåtgärder.

Skyddsjakt för att förebygga skada

Under perioden 1 juli–15 april får du jaga årskalv av kronhjort utan att ansöka om tillstånd för skyddsjakt

 • om det behövs för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda
 • om kronhjort orsakar stamskada på barrträd.

Du ska rapportera fällda årskalvar till Länsstyrelsen senast den 30 april. Information om rapportering finns under rubriken ”Fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt”.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt

Om kronhjort orsakar allvarliga skador kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt. Tillstånd kan endast beviljas om det inte finns någon annan lämplig lösning för att förhindra skada. Vid en ansökan behöver du beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss